5N1K


 

A.D. VEYA CE_(COMMON ERA)_ANLAMI NEDİR?   (İngilizcede kullanılan bazı Latin kökenli kısaltma)  İngilizcede M.S. anlamı verir.
A.M. _(ANTE MERİDİEM)_ANLAMI NEDİR?   (İngilizcede kullanılan bazı Latin kökenli kısaltma)  Öğleden önce
Artık Risk (Residual Risk) _(kaynak_TİDE) Yönetimin, Olumsuz bir olayın etki ve ihtimalini azaltmak amacıyla, riski karşılamaya yönelik kontrol faaliyetlerini de dahil, aldığı tedbirlerden sonra kalan risktir.
B.C. VEYA BCE_(BEFORE THE COMMON ERA)_ANLAMI NEDİR?   (İngilizcede kullanılan bazı Latin kökenli kısaltma)  İngilizcede M.Ö. anlamı verir.
BA_BUSİNESS ANALYST _ANLAMI NEDİR? İş Analisti
BAĞIMSIZ DENETİM DE MESLEKİ VE ETİK İLKELER NELERDİR? Dürüstlük, Tarafsızlık, Mesleki yeterlik ve Özen, Sır saklama, Mesleğe uygun Davranış dır. (TDS)
Bağımsız Denetim Hizmeti Nedir? Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) , Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Denetim ve Muhasebe ilkelerine uygun, Bağımsız Denetim hizmetlerinin verilmesi, yönetim faaliyetleri, muhasebe, maliyetler, stok yönetimi, bütçe, ve diğer uygulamalarda geleceğe yönelik olarak yapılması gereken düzenlemelerle ilgili destek verilmesi.
BAĞIMSIZ DENETİM NEDİR? Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını, ifade eder. Bağımsız Denetimin amacı:Denetim finansal tablolar ve diğer finansal bilgiler dâhil olmak üzere denetime tabi konuların belirlenmiş bir kıstasa uyumlu olup olmadığı hususunda kullanıcılara (Türkiye Denetim Standartları) çerçevesinde güvence sağlayacak bir görüş oluşturulması amacı ile yapılır. Denetim, kullanıcılara denetim konusunun denetim kıstasına uyumuyla ilgili makul veya sınırlı güvence sağlar. Sınırlı güvence sağlayacağı ilgili mevzuatında veya denetim sözleşmesinde açıkça belirtilmemiş ise denetim makul güvence verecek şekilde gerçekleştirilir. Makul ve sınırlı güvence seviyesinin gerektirdiği denetimin kapsamı TDS çerçevesinde belirlenir. Bağımsız Denetimin Kapsamı: Denetim; denetimin konusu hakkında, mesleki etik ilkelere bağlı kalmak ve mesleki şüphecilik içinde bulunmak suretiyle, TDS çerçevesinde yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanmasını, bu kanıtlara dayandırılarak bir görüş oluşturulmasını ve görüşün raporlanmasını kapsar. Bağımsız Denetimin unsurları;Denetimin Konusu, denetimin Tarafları, Denetim Kanıtları, Denetim Raporu dur.
BAĞIMSIZ DENETİMDE MESLEKİ VE ETİK İLKELERDEN “MESLEKİ YETERLİK VE ÖZEN” İLKESİ NEDİR? Uygulama, mevzuat ve denetim tekniklerindeki güncel gelişmeler ışığında, mesleki bilgi ve beceriyi; denetlenen işletmelerin yeterli denetim hizmeti almalarını temin edecek bir seviyede tutarlar. TDS’ye uygun bir şekilde ve özen içinde hareket ederler. (TDS)
BAĞIMSIZ DENETİMDE, BAĞIMSIZLIK İLKESİ NEDİR? Bağımsızlık kavramının iki ayrı grupta ele alınarak anlaşıldığı kabul edilmiştir. Buna göre; Esasta bağımsızlık; denetçinin dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden bağımsız olarak görüş açıklamasıdır. Şekilde bağımsızlık; denetim kuruluşunun, denetçinin veya bir denetim ekibi üyesinin; konuya ilişkin tüm durum ve şartları değerlendiren makul ve bilgi sahibi üçüncü kişilerde, dürüstlük, tarafsızlık ve mesleki şüphecilikten ödün verdiği intibaını oluşturabilecek durum ve davranışlardan sakınmasıdır. (TDS)
BAĞIMSIZ DENETİMİN AMACI: Denetim finansal tablolar ve diğer finansal bilgiler dâhil olmak üzere denetime tabi konuların belirlenmiş bir kıstasa uyumlu olup olmadığı hususunda kullanıcılara TDS (Türkiye Denetim Standartları) çerçevesinde güvence sağlayacak bir görüş oluşturulması amacı ile yapılır. Denetim, kullanıcılara denetim konusunun denetim kıstasına uyumuyla ilgili makul veya sınırlı güvence sağlar. Sınırlı güvence sağlayacağı ilgili mevzuatında veya denetim sözleşmesinde açıkça belirtilmemiş ise denetim makul güvence verecek şekilde gerçekleştirilir. Makul ve sınırlı güvence seviyesinin gerektirdiği denetimin kapsamı TDS (Türkiye Denetim Standartları) çerçevesinde belirlenir. (TDS)
BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI: Denetim; denetimin konusu hakkında, mesleki etik ilkelere bağlı kalmak ve mesleki şüphecilik içinde bulunmak suretiyle, TDS (Türkiye Denetim Standartları) çerçevesinde yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanmasını, bu kanıtlara dayandırılarak bir görüş oluşturulmasını ve görüşün raporlanmasını kapsar. (TDS)
BAĞIMSIZ DENETİMİN UNSURLARI; Denetimin Konusu, denetimin Tarafları, Denetim Kanıtları, Denetim Raporu dur.(TDS)
BAĞIMSIZ DENETİMİN UNSURLARINDAN “DENETİM KISTASI” NEDİR?: Denetimde denetim konusunun uyumunun değerlendirildiği önceden belirlenmiş kıstaslar esas alınır. Finansal tablolar açısından TMS; yıllık faaliyet raporları, riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistem açısından 6102 sayılı Kanunun ve ilgili mevzuatın denetim kıstasına ilişkin hükümleri; diğer mevzuattan kaynaklanan denetim konuları açısından ise denetim kıstasıyla ilgili düzenlemeler veya bunların atıf yaptığı kurallar denetim kıstasını oluşturur. Diğer mevzuatta doğrudan veya dolaylı olarak denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından denetim yapılmasının öngörüldüğü ancak denetim konularının hangi kıstaslara uyumunun aranacağının belirtilmediği durumlarda, denetim kıstası Kurum tarafından belirlenir. İsteğe bağlı yaptırılan denetimlerde ise bu belirleme denetimi talep edenlerce yapılır. (TDS)
BAĞIMSIZ DENETİMİN UNSURLARINDAN “DENETİMİN KONUSU” NEDİR?: Denetim 6102 sayılı Kanun, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca denetime tabi tutulan konularda yapılır. Denetim; 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre denetlenmesi öngörülen finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları, riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistemler ile sair mevzuat uyarınca doğrudan veya dolaylı olarak denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından denetlenmesi, incelenmesi veya değerlendirilmesi öngörülen diğer hususlara ilişkin konuları kapsar. (TDS)
BAĞIMSIZ DENETİMİN UNSURLARINDAN “DENETİMİN TARAFLARI” NEDİR? Denetlenen, denetimi yapan ve ilgili mevzuatında hedeflenen kullanıcılar denetimin taraflarını oluşturur. (TDS)
BAĞIMSIZ DENETİMİN UNSURLARINDAN “DENETİMKANITLARI” NEDİR?: Denetim kanıtı, denetim konusunda denetim kıstası çerçevesinde önemli uyumsuzluklar bulunup bulunmadığı hususunda güvence verilmesini teminen görüş bildirmeye yönelik olarak denetçi tarafından elde edilen ve belirlenen güvence seviyesi için yeterli ve uygun bilgi, belge ve beyanlardır. Bu kanıtlar, denetimin TDS çerçevesinde ve mesleki şüphecilik içinde planlanması ve gerçekleştirilmesi suretiyle elde edilir ve tevsik edilir. Denetim, denetimin konusunda önemli uyumsuzluklara yol açabilecek koşulların mevcut olabileceği göz önünde bulundurularak mesleki şüphecilik içinde planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Önemlilik, mevcut koşullar içinde değerlendirildiğinde, denetim konusu ile denetim kıstası arasındaki uyumsuzluğun boyutuna, niteliğine veya her ikisine bağlıdır. (TDS)
BAĞIMSIZ DENETİMİN UNSURLARINDAN “MESLEĞE UYGUN DAVRANIŞ” NEDİR?: İlgili mevzuata uyarlar ve denetim mesleğinin itibarını zedeleyici fiil ve davranışlardan kaçınırlar. (TDS)
Bağımsızlık (Independence) _(kaynak_TİDE) İç denetim faaliyetinin, iç denetim sorumluluklarını yansız bir şekilde yerine getirme yeteneğini tehdit eden koşullardan özgür olmasıdır.
Bilgi Teknolojileri Kontrolleri (Information Technology Controls) _(kaynak_TİDE) Uygulamalar, bilgiler, altyapı ve insanlar gibi bilgi teknolojileri altyapısı üzerinde sağladığı genel ve teknik kontroller yanında işin idaresini ve yönetişimini destekleyen kontrollerdir.
Bilgi Teknolojileri Yönetişimi (Information Technology Governance) _(kaynak_TİDE) Kurumun bilgi teknolojisinin organizasyonun stratejileri ve amaçlarının desteklemesini sağlayan liderlik, örgütsel yapılar ve süreçlerden oluşur.
BOA_BRANCH OFFİCE ADMİNİSTRATİVE _ANLAMI NEDİR? Şube Yöneticisi
C.F. _(CONFERE) _ANLAMI NEDİR?   (İngilizcede kullanılan bazı Latin kökenli kısaltma)  Karşılaştır
C.V _(CURRİCULUM VİTAE)_ANLAMI NEDİR?   (İngilizcede kullanılan bazı Latin kökenli kısaltma)  Yaşam Yolu. Özgeçmiş. Amerikalılar iş yaşamında genellikle CV yerine “Resume” demeyi tercih ederler.
CAO _CHİEF ADMİNİSTRATİVE OFFİCER_ANLAMI NEDİR? İdari İşler Amiri. Şirket hacmi ve yapılanmasına göre hiyerarşideki yeri ve sorumluluk alanı değişebilir.
CEO _CHİEF EXECUTİVE OFFİCER _ANLAMI NEDİR? İcra Kurulu Başkanı. İcra kurulu yapısı mevcut değil ise bile şirkette bir CEO pozisyonu olabilir. Bazen şirket sahibi, şirket başkanlığında veya CEO pozisyonunda bizzat olabilir veya bir başkasını atayabilir. Mühendislik ile ilgili CEO (Chief Engineering Officer) ile karıştırılmamalıdır.
CFO_CHİEF FİNANCİAL OFFİCER_ANLAMI NEDİR? Finansal plan ve kararlardan sorumlu üst düzey. Yapılanmaya göre Mali İşler Başkanı olabilir.
CIO_CHİEF INFORMATİON OFFİCER _ANLAMI NEDİR? Bilgi teknolojileri alanında strateji belirleyen üst düzey yönetici. CIO kısaltması ayrıca “Chief Investment Officer” pozisyonu için de kullanılır, karıştırılmamalıdır.
COB_CHAİRMAN OF THE BOARD_ANLAMI NEDİR? Yönetim Kurulu Başkanı.
COO_CHİEF OPERATİNG OFFİCER_ANLAMI NEDİR? Şirketin günlük operasyonlarından ve yönetiminden sorumlu üst düzey kişi. Şirketin hacmi ve yapılanmasına göre hiyerarşideki yeri değişebilir.
CSM_CHANNEL SALES MANAGER _ANLAMI NEDİR? Ürün Hattı Satış Müdürü
CSM_CUSTOMER SERVİCE MANAGER_ANLAMI NEDİR? Müşteri Hizmetleri Yöneticisi
CSR_CUSTOMER SERVİCE REPRESENTATİVE _ANLAMI NEDİR? Müşteri Hizmetleri Temsilcisi
CTO_CHİEF TECHNOLOGY OFFİCER _ANLAMI NEDİR? Üst düzey teknoloji yöneticisi.
Danışmanlık Hizmetleri (Consulting Services) _(kaynak_TİDE) Her hangi bir idarî sorumluluk üstlenmeden, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişarî faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir. Usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, işleri kolaylaştırmak ve eğitim vermek, bu kapsamdaki faaliyet örnekleridir.
Değer Katmak (Add Value) _(kaynak_TİDE) İç denetim faaliyeti tarafsız ve uygun güvence sağladığında, örgüte (ve onun paydaşlarına) değer katar ve yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkililiğine katkıda bulunur.
Denetim Komitesi (Audit Committe) _(kaynak_TİDE) Denetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu’ndaki Denetim Kurulu’ndan farklı olup yönetim kurulunun komitelerinden biridir. Aslî işlevi, muhasebe, denetim, iç kontrol sistemi ve mali raporlama uygulamaları ile ilgili olarak yönetim kuruluna gözetim görevinde yardımcı olmaktır. Yönetim kurulunun onayına bağlı olarak, denetim komitesi yönetim kurulunun mali ve/veya iç denetim konularında bilgili bağımsız üyelerinden oluşur.
Denetimin risk odaklı yapılması İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak yürütülmesi esastır. Şirketlerin maruz kalabileceği risklerin tespit edilerek sürekli ölçülmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, risk odaklı iç denetim planı ve programı hazırlanır. İç denetim, bu plan ve programa uygun olarak yapılır. Programa ek olarak, Şirket üst yönetiminin görüşleri, öncelikleri ve öngörülemeyen konuların oluşması durumunda ayrıca özel inceleme alanları belirlenerek denetim programına dâhil edilir. Balaban Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından risk odaklı olarak hazırlanan denetim rehberi sürekli güncellenir. Denetimler rehber doğrultusunda gerçekleştirilir.
Denetlenen şirketin sorumluluğu Denetlenen Şirketin yönetimi, iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde:İç denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri için gereken tüm önlemleri alır.İç denetçilere, şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin belirlenmesi çalışmalarında gerekli imkânı sağlar.İç denetim kapsamına giren konularda, iç denetçilere gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması amacıyla, birimler arasında etkili iletişim kurulmasını sağlar.İç denetim raporlarında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi sürecine yönelik olarak gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sonrası elde edilen bilgiler ve tavsiyeler doğrultusunda, sistemin aksayan yönlerinin giderilmesine ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirleri alır.
Dış Hizmet Sağlayıcısı (External Service Provider) _(kaynak_TİDE) Belli bir alanda uzmanlık seviyesinde bilgi, beceri ve tecrübe sahibi olan kurum dışından kişi veya şirketlerdir.
E.G. _(EXEMPLİ GRATİA) _ANLAMI NEDİR?   (İngilizcede kullanılan bazı Latin kökenli kısaltma)  Örnek olarak
ET AL. _(ET ALİİ)_ANLAMI NEDİR?   (İngilizcede kullanılan bazı Latin kökenli kısaltma)  ve diğerleri (insanlar için kullanılır.)
ETC. _(ET CETERA)_ANLAMI NEDİR?   (İngilizcede kullanılan bazı Latin kökenli kısaltma)  ve diğerleri
Etik Hat Nedir? Etik Hat merkezine telefon, posta kutusu ve e-mail aracılığı ile gelen bilgilerin sistemli bir şekilde kaydedilip analiz edildiği, şirketten bağımsız olarak faaliyet gösteren bir kayıp ve kaçak önleme sistemidir.
Etik Kuralları (Code of Ethics) _(kaynak_TİDE) Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA)’nün Etik Kuralları, iç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili İlkeler ve iç denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan Davranış Kurallarıdır. Etik Kuralları iç denetim hizmeti veren tüm kurum ve kişileri bağlar. Bu kuralların amacı, evrensel anlamda iç denetim mesleğinin etik kültürünü geliştirmektir.
Gereklidir (Should) _(kaynak_TİDE) Standartlarda, meslekî muhakeme yürütülürken, somut olayın şartları bir standarttan sapmayı haklı göstermediği müddetçe, standarda uyum gerekliliğini vurgulamak için “gereklidir” kelimesi kullanılmıştır.
Görev (Engagement) _(kaynak_TİDE) İç denetim, kontrol öz değerlendirme incelemesi, suiistimal incelemesi veya danışmanlık gibi belirli iç denetim işi, vazifesi veya gözden geçirme faaliyetidir. Bir görev, çok sayıda işten veya belirli amaçlara ulaşmayı amaçlayan faaliyetlerden oluşabilir.
Görev Amaçları (Engagement Objectives) _(kaynak_TİDE) İç denetçi tarafından geliştirilen, niyetlenilen görev amaçlarını tanımlayan geniş ifadelerdir.
Görev İş Programı (Engagement Work Program) _(kaynak_TİDE) Görev planını gerçekleştirmeye yönelik hazırlanan ve bir görev sırasında takip edilmesi gereken prosedürleri sıralayan bir belgedir.
Görev Özelinde Görüş (Engagement Opinion)_(kaynak_TİDE) Her bir iç denetim görevinin hedef ve kapsamına ilişkin belirlenen puanlama, sonuç ve/veya diğer sonuç tanımları.
Güvence Hizmetleri (Assurance Services) _(kaynak_TİDE) Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla delillerin objektif bir şekilde incelenmesidir. Mali yapıya, performansa, mevzuat ve düzenlemelere uyuma, bilgi sistemleri güvenliğine ve ihtimam denetimine (due diligence; ayrıntılı durum tespit çalışması) yönelik görevler bu kapsamdaki örneklerdir.
İ.E. _(İD EST)_ANLAMI NEDİR?   (İngilizcede kullanılan bazı Latin kökenli kısaltma)  Diğer bir deyişle
İç Denetçilerin Mesleki yeterliliği İç denetçiler mesleki konularda kendilerini yetiştirmek ve geliştirmekten sorumludurlar. İç denetçiler;  İç denetim yöntemlerini ve tekniklerini bilirler ve uygulama tecrübesine sahiptirler. Muhasebe ilkeleri ve standartları ile yönetim muhasebesi ve mali yönetim bilgisine sahiptirler. Denetledikleri alanlarda ve sektörlerde inceleme ve araştırma yapmışlardır. Bilgi sahibidirler. Şirket stratejilerinden önemli sapmaları ve sonuçlarını değerlendirecek düzeyde bilgi birikimine sahiptirler. Çevresiyle iletişim kurma yeteneğine sahiptirler. İç denetçi ahlaki yapısına sahiptirler. İç denetim faaliyetinin amacını, tespitlere ilişkin değerlendirmelerini, denetim sonuçlarını ve önerilerini anlaşılır biçimde yazılı ve sözlü ifade edebilirler. İç denetim faaliyeti sırasında edinilen bilgi, belge ve bulguların analizi sonucu ortaya çıkan emarelerden, detaylı inceleme veya soruşturmayı gerektirecek hususları ayırt edecek yeterliliğe sahiptirler. İç kontrol sistemini ve işleyişine ilişkin bilgiye sahiptirler. Çözüm önerileri üretebilirler. Şirket bünyesinde üretilen bilgi ve raporların analizini değerlendirilmelerini yapabilecek bilgiye sahiptirler. Risk analizi, değerlendirmesi ve yönetimi konularında bilgi sahibidirler. İstatistiki yöntemleri kullanarak verileri ve elde edilen sonuçları analiz edebilecek bilgiye sahiptirler. Bilgi işlem konularında bilgi sahibidirler.
İç denetçinin görevleri Nesnel risk analizlerine dayanarak veya şirket üst yönetiminin belirlediği önceliklere dayanarak, yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. Denetimleri uluslararası kabul görmüş ilkelere ve etik kurallara uygun olarak yürütmek ve raporlamak. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.Şirket tarafından yapılan harcamaların incelenmesi sonrasında prosedürlere uygunluk denetimi yapmak. Malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, durumu şirket üst yönetimine bildirmek.Raporlama sisteminin analiz edilmesi ile ilgili sonuçları değerlendirmek, üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
İç denetçinin nitelikleri En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek.En az üç yıl uzman yanında yardımcı denetçi olarak çalışmış olmak. Yanında başka bir uzman olmaksızın tek başına denetim yapma ve yönetme becerilerini geliştirmiş olmak. İç Denetim Koordinatörlüğü tarafından belirlenen eğitim takvimini takip etmiş olmak ve sınavlarında başarılı olmak. Mesleki belgeleri almaya hak kazanmış olmak. Dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, sır saklama, mesleğe uygun davranış gibi ahlaki niteliklere sahip olmak. İç denetçiler, iç denetim faaliyetine ilişkin görevlerini yerine getirirken bağımsız olarak hareket eder. İç denetçiler, görevlerini yerine getirirken tarafsız davranır. İç denetçiler çalışmalarında; denetimin kalitesinden ödün vermeden, başkalarının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden kanaat oluşturur. İç denetçiler, faaliyetlerini sürdürürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde iç denetim koordinatörünü bilgilendirir. İç denetçiler, daha önceden görev yaptıkları idari birimlerde üç yıl geçmeden iç denetim yapamazlar. Denetim görevleri ve icrai  görevler farklıdır. İç denetçilerin denetledikleri şirketlerde denetim görevleri dışında bir görev üstlenmeleri ve/veya yerine getirmeleri beklenmez.
İç denetçinin sorumlulukları İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder. Mevzuata, şirketlerin denetim yönetmeliklerine, denetim ve raporlama standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim koordinatörünü haberdar etmek. Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların olması veya oluşması halinde, durumu iç denetim koordinatörüne bildirmek. Denetim raporlarında, belgelere kayıtlara kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak. Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.
İç denetçinin yetkileri İç denetçi,  görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir:Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.Denetlenen birim çalışanlarından,  iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak.Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri şirket üst yönetiminin bilgisine intikal ettirmek.
İç denetim alanı Nedir? Şirketin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunun denetlenmesi,Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğu ve güvenilirliğinin incelenmesi,Üretilen bilgiler ile her türlü rapor, istatistik ve mali tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması,İç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi,Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme ve risk yönetim metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi,Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı performans değerlendirmelerinin yapılması ve şirket üst yönetimine önerilerde bulunulması,Elektronik bilgi sistemi, Kurumsal Kaynak Planlama ve e-kayıt yönetim ve sistem güvenilirliğinin gözden geçirilmesi,
İç Denetim Faaliyeti (Internal Audit Activity) _(kaynak_TİDE) Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve bunlara değer katmak için tasarlanan bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayan birim, bölüm, danışman ekibi veya diğer uygulamacılardır. İç denetim faaliyeti, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
İç Denetim Faaliyetleri İç denetim faaliyetleri şu şekilde sıralanabilir. Uygunluk denetimi, Performans denetimi (Faaliyet Denetimi), Mali denetim, Süreç denetimi, Yolsuzluk Denetimi (Fraud), Stokların denetimi, Bilgi teknolojisi denetimi: (IT-Information Technology Audit), Önleyici Hukuk ve Sözleşmelerin Denetimi
İç Denetim Hizmeti Nedir? Şirketinizin Fiziki varlıklarının ve şirket Faaliyetlerinin güvence altında olduğuna dair makul güvence verilebilmesi amacıyla, Uluslararası İç denetim standartlarına (IIA_TIDE) uygun olarak İç Denetim çalışmaları gerçekleştirilir. Gerekli inceleme araştırma ve analizler yapılarak raporlanır. Tespit edilen Risklerle ilgili çözüm önerilerinde bulunularak tehditlerin izlenmesi yönetilmesi konularında destek verilir.
İç Denetim Planı Nedir? Şirketin denetlenebilecek alanlarının tamamını ifade eden bir denetim evreni oluşturulur. Denetim evreni kapsamına şirketin tüm birimlerinin işlem, faaliyet ve süreçleri dâhil edilir. Denetim evreninin hazırlanmasında süreç bazlı yaklaşım esas alınır ve yapılan risk analizi sonucunda yüksek, orta ve düşük riskler 1 den 5 e kadar derecelendirilerek belirlenir. En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti de dikkate alınmak suretiyle, yöneticiler ve gerektiğinde çalışanlarla görüşülerek belirlenen denetim alanlarının tamamı bir plan dönemine dâhil edilir. İç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, denetimin kapsamı, denetlenecek alan ve konular yıllık veya üç yıllık plan olarak hazırlanır. Bu plan, her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek revize edilir.
İç Denetim Raporlama ilkeleri Nelerdir? Denetim faaliyetinin sonuçları, düzenlenecek raporla kayıt altına alınır. İç denetçi, ulaştığı görüşü, görüşe ulaşamamışsa bunun nedenlerini raporunda açıkça belirtir.İç denetim raporları, kısa, açık, kolay anlaşılır ve tekrara yer vermeyecek bir tarzda yazılır. Raporlar, raporlama standartlarına uygun, yeterli kanıtlara dayalı ve tutarlı olarak düzenlenir.
İç denetim standartları ve etik kurallar Denetimler; uluslararası iç denetçiler enstitüsü IIA tarafından yayınlanan uluslararası genel kabul görmüş İç denetim standartlarına ve etik Kurallarına uygun olarak yürütülür. TÜRMOB tarafından yayınlanan etik kuralları da uyulması zaruri kurallardır.
İç denetim tanımının unsurları nelerdir? Bağımsızlık. Objektiflik. Güvence sağlama ve danışmanlık hizmeti vermek, Kurumun hedeflerinin geliştirilmesine yardımcı olmak. Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak. Risk yönetimi, iç kontrol süreçleri ve yönetsel süreçlerin denetimini yapmak. Sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara Uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirmek
İç Denetim Yöneticisi (Chief Audit Executive) _(kaynak_TİDE) İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin iç denetim yönetmeliğine ve iç denetimin tanımına, etik kurallarına ve standartlarına uygun şekilde yönetilmesinden üst düzeyde sorumlu bir kişiyi tarif eder. İç denetim yöneticisi veya iç denetim yöneticisine raporlama sorumluluğu bulunanlar Sertifikalı İç Denetçi veya uygun mesleki sertifika veya unvanlara sahip olacaklardır. İç denetim yöneticisinin spesifik görev unvanı kurumdan kuruma farklılık gösterebilir.
İç Denetim, İç kontrol ilişkisi İç denetim, iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle ilgili olarak yönetime bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. İç denetçiler, iç kontrol sisteminin düzenlenmesi ya da uygulanması süreçlerine ve iç kontrol tedbirlerinin seçimine dâhil edilemez. Şirketlerde etkin bir iç kontrolün kurulması ve sürdürülmesinden yönetim sorumludur. Yöneticiler, iç denetçilerden, iç kontrol ilkelerine ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik görüş alabilir.
İÇ DENETİME NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR? Şirket ve kurumlarda iç denetim; risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlar, işletme faaliyetlerini izler, faaliyetlere ilişkin risk ve kontrol faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunur, kontrollerin uygunluğunu ve etkinliğini test eder.İç Denetim faaliyetinin çok yönlü  kapsamı; mali denetim, uygunluk denetimi, faaliyet denetimi ve bilgi sistemleri denetimi gibi çeşitli denetim faaliyetlerini içerir. Bu işlev ve kapsam özellikleri ile iç denetim; şirket ve kurumlarda mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği için vazgeçilmez, olmazsa olmaz faaliyetlerden biri olarak kabul edilir.İç denetim, şirket ve kurumlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. Risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici niteliği bulunmaktadır. Kurumsal yönetim kalitesini geliştirir, kurumsal değeri yükseltir. Pay ve menfaat sahipleri için güvence sağlar. Kurumsal itibarın sigortasıdır.
İç Denetimin Amacı Nedir? İç denetim faaliyeti; şirket stratejilerine, imzalanmış olduğu sözleşmelere ve kanunlara uygun olarak şirketlerin faaliyetlerinin planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetim faaliyeti sonucunda amaç; Şirketin fiziki varlıklarının güvence altına alınması, İç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin en aza indirilmesi için, risklerin tanımlanması ve gerekli önlemlerin alınması, Risklerin sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse rakamlarla ifade edilmesi ve yönetime önerilerde bulunulmasıdır. İç denetim danışmanlık hizmeti; İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede Şirket yönetimine yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlar. Danışmanlık hizmeti; Şirketin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin, işlem süreçlerinin, sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır. Nesnel güvence sağlama; risk yönetimi ile kontrol ve yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine, varlıklarının korunduğuna dair makul bir güvence verilmesidir.
İç Denetimin Kapsamı Nedir? Şirketlerin yurt içi ve yurt dışı dâhil tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında, sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun ve sürekli olarak iç denetime tabidir.
İç Denetimin Tanımı Nedir? Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün yapmış olduğu tanıma göre İç Denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
İÇ KONTROL NEDİR? Bir organizasyonda hedeflere ulaşmak ve faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenirliği ve uygulamaların düzenlemelere uygunluğu konularından makul güvence sağlamak üzere yöneticiler ve çalışanlar tarafından tasarlanan, yönlendirilen ve uygulanan bir süreçtir (COSO). Başka bir ifadeyle iç kontrol, stratejik amaç ve hedeflere ulaşmada rehberlik eden, kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini kapsayan, tüm çalışanları etkileyen ve aynı zamanda kendisi de etkilenen, risk esaslı olarak gerçekleştirilen ve yönetim sorumluluğunda kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasında makul güvence sağlayan bir yönetim aracıdır. İç kontrol, yönetimin beş fonksiyonu olan planlama, organizasyon, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol süreçlerine hâkim olmak için oluşturulan sistem ve gerçekleştirilen faaliyetlerdir. 5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.” şeklinde tanımlanmaktadır.İç kontrol sisteminin oluşturulması ile, Faaliyetler açısından, – Faaliyetlerin standartlara uygun gerçekleştirilmesi sağlandığından etkinlik ve verimlilik artar. -Kontrol faaliyetleri nedeniyle varlıkların korunması kolaylaşır. Mali açıdan, -Mali kararlarda güvenilir veri kullanılabilir. -Hatalar ve yolsuzluklar önlenir. -Denetim için sağlıklı veri ve doküman oluşturulur. Bazı kaynaklarda yönetim kontrolleri olarak da isimlendirilen iç kontrol, kurumun hedeflerini gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve güvenceyi sağlayan yönetim araçlarını ifade etmektedir. Amaç ve hedeflere ulașılmasının önündeki belirsizlik ve risklerin yönetilmesine yönelik olarak alınan önlemlerden; Yapılan Planlama, Belirlenen Politikalar, Öngörülen düzenlemeler, Uygulanan Süreçlerin tümü iç kontrolü oluşturur.
İhlâller/Sakatlamalar (Impairments) _(kaynak_TİDE) Kurum içi bağımsızlığı ve bireysel objektifliği bozabilecek ihlâller, şahsî menfaat çatışmalarını, kapsam sınırlamalarını, kayıtlara, personele ve eşyalara erişim kısıtlamalarını ve kaynak (fonlama) kısıtlamalarını içerir.
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Abandon_ebandın        TERK ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ability_ebılıti        YETENEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Able_eybıl        MUKTEDİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Aboard_ebord        (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Abolish_ebolış        İPTAL ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Abolition_ebolışın        KALDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime About_ebaut        1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Above_ebav        YUKARIDAKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Abroad_ebrod        YURT DIŞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Absence_ebsıns        YOKLUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Absent_ebsınt        1.YOK 2.EKSİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Absolute_ebsolut        MUTLAK, KESİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Absorb_ıbsorb        1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Absurd_ebzörd        SAÇMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Abuse_ebyus        KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Academic_ekıdemik        AKADEMİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accelerator_ekselıreytır        GAZ PEDALI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accent_eksınt        ŞİVE, AKSAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accept_eksept        KABUL ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Access_ekses        1)GİRİŞ 2)YOL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accessible_eksesıbıl        1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accident_eksidınt        KAZA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accommodate_ekomodeyt        YERLEŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accommodation_ekomıdeyşın        KONAKLAMA YERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accompany_ekampıni        EŞLİK ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime According To_ekording tu        GÖRE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Account_ekaunt        HESAP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accounting_ekaunting        MUHASEBE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accumulate_ekyumyuleyt        TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accurate_ekürıt        DOĞRU, HATASIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accuse_ekküz        SUÇLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accused_ekyuzıd        1)SANIK 2)SUÇLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accustom_ekastım        ALIŞTIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Accustomed_ekastımd        ALIŞIK,ALIŞKIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ache_eyk        AĞRI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Achieve_eρiv        ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Achievement_eρivmınt        BAŞARI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Acid_esid        ASİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Acknowledge_eknolıρ        DOĞRULAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Acquaint_ekueynt        TANIMAK,BİLMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Acquire_ikwaır        EDİNMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Acquisition_ekwızışın        EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Across_ekros        1.BİR UÇTAN DİĞERİNE  2.DİĞER TARAFTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Act_ekt        1.DAVRANIŞ  2.DAVRANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Active_ektiv        ETKİN, FAAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Actor_ektır        ERKEK OYUNCU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Actress_ektrıs        KADIN OYUNCU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Actual_ekçuıl        GERÇEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Add_ed        TOPLAMAK,EKLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Addict_edikt        TİRYAKİ,MÜPTELA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Address_edres        ADRES
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Administration_edminıstreyşın         İDARE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Admiral_edmirıl        AMİRAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Admire_edmayr        BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Admission_edmişın        1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Admit_edmit        1.KABUL ETMEK  2.İZİN VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Adopt_edopt        1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Adult_edalt        YETİŞKİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Advance_edvens        1.İLERİ 2.AVANS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Advanced_edvensd        GELİŞMİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Advantage_edventıc        AVANTAJ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Adventure_edvençur        MACERA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Adverse_edvörs        ZIT,KARŞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Advertise_edvırtayz        REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Advice_edvays        TAVSİYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Advise_edvayz        TAVSİYE ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Aerial_eriyıl        ANTEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Aeroplane_eıropleyn        UÇAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Affair_effeyır        1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Affect_efekt        ETKİLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Afford_eford        SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Afraid_efreid        KORKMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime After_aftır        SONRA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Afternoon_aftırnuun        ÖĞLEDEN SONRA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Afterwards_aftırvördz        (bir olaydan) SONRA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Again_egein        BİR DAHA;YİNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Against_egeinst        KARŞI, ZIT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Age_eyc        1.YAŞ 2.ÇAĞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Aged_eycd        YAŞINDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Agency_eycınsi        ACENTE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Agent_eycınt        TEMSİLCİ, ARACI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Aggressive_egresiv        SALDIRGAN, KAVGACI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ago_ego        ÖNCE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Agree_egrii        ANLAŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Agreement_egriimınt        ANLAŞMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Agriculture_egrikalçır        TARIM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ahead_ehed        ÖNDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Aid_eyd        YARDIM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Aim_eym        1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Air_eyr        1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Airport_eyirport        HAVA ALANI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Alarm_alarm        ALARM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Album_elbım        ALBÜM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Alcohol_elkıhol        ALKOL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Algebra_alcebra        CEBİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Alike_elaık        HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Alive_elaıv        YAŞAMAK,CANLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime All_ol        1.HEP 2.TÜM 3.HER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime All Right_ol rayt        1.TAMAM 2.EVET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Alliance_elayıns        BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Alligator_aligeytır        TİMSAH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Allocate_elıkeyt        TAHSİS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Allocations_elıkeyşın        TAHSİSAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Allow_elov        İZİN VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Allowance_elauıns        DÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ally_elay        ANLAŞMA,BİRLEŞME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Almost_olmost        HEMEN HEMEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Alone_elon        1.YALNIZ  2.TEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Along_elong        1.BOYUNCA  2.İLERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Aloud_elaud        SESLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Alphabet_elfıbit        ALFABE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Already_olredi        AZ ÖNCE, ZATEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Also_olso        HEM DE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Alter_oltır        DEĞİŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Alternative_oltörnıtiv        ALTERNATİF, SEÇENEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Although_oldo        1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Altogether_oltugedır        TÜMÜYLE, HEP BERABER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Always_olveys        HER ZAMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Amateur_emıtör        AMATÖR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Amaze_emeyz        ŞAŞIRTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ambassador_embesedır        BÜYÜKELÇİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ambition_embişın        HIRS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ambulance_embyulıns        AMBULANS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ambush_embuş        TUZAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Amend_emend        DÜZELME, AYARLAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Among_emong        ARASINDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Amount_emaunt        MİKTAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ample_empıl        GENİŞ, BOL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Amuse_emüuz        GÜLDÜRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Anchor_enkır        1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime And_end        VE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Angel_eyncıl        MELEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Anger_engır        KIZMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Angle_engıl        AÇI, KÖŞE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Angry_engri        KIZGIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Animal_enimıl        HAYVAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ankle_enkl        AYAK BİLEĞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Anniversary_enivörsıri        YILDÖNÜMÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Announce_enauns        BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Annoy_enoy        RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Annual_enyuıl        YILLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Another_enadır        DİĞER, BİR BAŞKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Answer_ensır        YANIT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ant_ent        KARINCA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Anti_anti        KARŞI, ZIT, TERS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Anticipate_entisipeyt        1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Antique_entik        ANTİKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Anxiety_enzayıti        ENDİŞE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Anxious_enkşıs        ENDİŞELİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Anxiously_enkşıslıy        ENDİŞELİ OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Any_eni        HERHANGİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Anybody_enibadi        HERHANGİ BİRİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Anyone_enivan        HERHANGİ BİRİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Anything_enyting        HERHANGİ BİR ŞEY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Anyway_enivey        HER NEYSE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Anywhere_eniveır        HERHANGİ BİR YER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Apart_epart        AYRI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Apart From_epart from        HARİÇ, DIŞINDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Apartment_epartmınt        APARTMAN DAİRESİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ape_eyp        MAYMUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Apologize_epolocayz        ÖZÜR DİLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Apparent_eperınt        AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Apparently_eparıntliy        BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Appeal_epiıl        1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Appear_eppiır        GÖRÜNMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Appearance_eppiırıns        GÖRÜNÜŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Appetite_epıtayt        İŞTAH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Apple_epıl        ELMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Applicant_eplikınt        BAŞVURAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Application_eplikeyşın        BAŞVURU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Apply_eplay        1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Appoint_eppoint        ATAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Appointment_eppointmınt        1.RANDEVU 2.ATAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Appreciate_eprişieyt        MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Approach_eproç        1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Approve_epruv        ONAYLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Approximate_eproksimıt        YAKLAŞIK OLARAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Apricot_eprikot        KAYISI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime April_eyprıl        NİSAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Archbishop_arçbişıp        BAŞPİSKOPOS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Architect_arkitekt        MİMAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Architecture_arkitekçır        MİMARİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Area_eriya        ALAN, BÖLGE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Argue_argüu        TARTIŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Argument_argümınt        TARTIŞMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Arise_erayz        KALKMAK, YÜKSELMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Aristocrat_eristokrat        ARİSTOKRAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Arm_arm        KOL, SİLAH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Armchair_armçeir        KOLTUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Armour_armır        ZIRH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Army_armi        ORDU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Around_eraund        1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Arrange_ereync        DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Arrest_erest        TUTUKLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Arrival_erayvıl        VARIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Arrive_erayv        VARMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Arrow_erov        OK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Art_art        SANAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Article_artikl        1.MAKALE 2.EŞYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Article Of Association_artıkıl ıv ısosieyşın        ANA SÖZLEŞME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Artificial_artifişıl        YAPAY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Artist_artist        SANATÇI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime As_ez        1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ash_eş        KÜL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ashamed_eşeymd        UTANMIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Aside_esayd        BİR YANDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ask_esk        SORMAK, İSTEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Asleep_esliip        UYKUDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Aspect_espekt        GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ass_es        1.EŞEK 2.APTAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Assembly_esembli        1.MONTAJ 2.OTURUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Asset_eset        VARLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Assist_esist        YARDIM ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Assistant_esistınt        YARDIMCI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Associate_esoşieyt        İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Association_esuşeytın        CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Assume_esuym        VARSAYMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Assurance_eşurıns        GÜVEN,İNANÇ,SÖZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Assure_eşuır        TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Assured_eşurıd        1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Astonish_estoniş        ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime At_et        DE..DA  eki
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Atmosphere_etmosfiır        HAVAKÜRE, ATMOSFER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Attach_eteç        BİRLEŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Attachment_etaρmınt        İLAVE, EK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Attack_etek        SALDIRMAK, ATAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Attempt_etempt        DENEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Attend_etend        KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Attendant_ıtendınt        1) HİZMETÇİ, HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Attention_etenşın        DİKKAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Attitude_etitüud        YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Attractive_etrektiv        ÇEKİCİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Auction_okşın        MÜZAYEDE, MEZAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Audience_odyıns        İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Augment_ogment        İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Augmentation_ogmentetişın        ZAM, EKLEME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime August_ogust        AĞUSTOS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Aunt_aant        TEYZE, HALA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Author_othır        YAZAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Authority_othoriti        OTORİTE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Autumn_otumn        SONBAHAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Available_eveylıbl        HAZIR, SERBEST, BOŞTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Avenue_evenyu        CADDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Average_evirıç        ORTALAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Avoid_evoid        KAÇINMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Awake_eveyk        UYANIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Award_iwood        MÜKAFAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Aware_eveyr        BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Away_evey        BURADAN, BURADA DEĞİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Awful_oful        KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Awkward_okvırd        1)ACEMİ,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Axe_eks        BALTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Baby_beybi        BEBEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Babysitter_beybisitır        ÇOCUK BAKICISI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bachelor_beρılır        1)BEKAR 2)ÜNİVERSİTENİN İLK DERECESİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Back_bek        1.ARKA 2.SIRT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Backbone_bekbon        1.SIRT KEMİĞİ 2.BİR İŞİN TEMELİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Backbone_bekbon        1)OMURGA 2)TEMEL TAŞI, EN ÖNEMLİ BÖLÜM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Background_bekraund        1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Backward_bekvörd        GERİYE DOĞRU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bad_bed        KÖTÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Badly_bedli        1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bag_beg        ÇANTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Baggage_begıc        BAGAJ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bake_beyk        PİŞİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Baker_beykır        FIRINCI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Balance_belıns        1.DENGE 2.BAKİYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Balcony_belkıni        BALKON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bald_bold        KEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bale_beyl        BALYA (Halı,Tütün vs.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ball_bol        1.TOP 2.BALO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ballerina_belıriinı        BALERİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ballet_baley        BALE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Balloon_baluun        BALON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ban_ben        YASAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Banal_bınaal        BANAL,ADİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Banana_bınana        MUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Band_bend        1.BANT (şerit)  2.BANDO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bandage_bendıρ        BANDAJ,YARA BANDI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Baneful_beynful        KÖTÜ, KÖTÜ ŞEY (A Baneful ınfluence=Kötü etki)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Banish_beniş        1)SÜRGÜNE YOLLAMA 2)DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bank_benk        BANKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Banker_benkır        BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Banknote_benknot        KAĞIT PARA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bankrupt_benkrapt        İFLAS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bar_bar        1.ÇUBUK 2.BAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Barbarous_barbırıs        BARBAR, VAHŞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Barber_baabır        BERBER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bare_beyr        ÇIPLAK, BOŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bargain_bargın        1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Barrel_berıl        1.VARİL 2.NAMLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Base_beys        1. TABAN 2.ÜS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Basement_beysmınt        BODRUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Basin_beysn        KAZAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Basin_beysın        1) LEĞEN 2) LEĞEN DOLUSU 3) HAVZA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Basket_baskıt        SEPET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bastardize_bestırdayz        1)DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK 2)KONUNUN ANLAMINI DEĞİŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bath_bath        YIKANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bathe_beth        YIKAMAK (bedenin bir bölümünü)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Battery_betıri        PİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Battle_betl        SAVAŞ, MUHAREBE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bawl_bavıl        BAĞIRMAK VEYA AĞLAMAK (Seslice)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bay_bey        KOY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Beach_biiç        SAHİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bean_biin        FASULYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bear_beır        1.TAŞIMAK, DAYANABİLMEK 2.AYI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Beard_bıed        SAKAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Beast_biist        CANAVAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Beat_biit        1.VURMAK  2.YENMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Beautiful_büutiful        GÜZEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Beauty_büuti        GÜZELLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Because_bikoz        ÇÜNKÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Become_bıkam        GELİŞMEK, DEĞİŞMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bed_bed        YATAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bee_bii        ARI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Beef_biif        DANA ETİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Beer_biır        BİRA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Beetle_biitl        HAMAMBÖCEĞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Before_bifor        ÖNCE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Beforehand_bifor hend        ÖNCEDEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Beg_beg        DİLENMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Begin_begın        BAŞLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Behave_biheyv        DAVRANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Behind_bihaynd        ARKADA, GERİDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Being_biing        VARLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Believe_bıliiv        İNANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bell_bel        ZİL, ÇAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Belong_bilong        AİT OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Below_bilov        ALTTA, AŞAĞIDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Belt_belt        KEMER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bench_benç        1.TEZGAH  2.BANK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bend_bend        EĞMEK, EĞİLMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Beneath_bınith        ALTINDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Benefit_benıfit        YARARI OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Berry_beri        KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Beside_bisayd        YANINDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Besides_bisaydz        HEM DE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Best_best        EN İYİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bet_bet        İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Better_better        DAHA İYİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Between_bitviin        ARASINDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Beyond_biyand        ÖTESİNDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bias_bays        ÖN YARGI,EĞİLİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bicycle_baysikl        BİSİKLET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Big_big        BÜYÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bike_bayk        BİSİKLET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bill_bil        1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bin_bin        KAP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bind_baynd        BAĞLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bird_börd        KUŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Birth_börth        DOĞUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Birthday_börthdey        DOĞUMGÜNÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Biscuit_biskit        BİSKÜVİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bishop_bişıp        PİSKOPOS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bit_bit        1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bite_bayt        ISIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Black_blek        SİYAH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bladder_bledır        1) MESANE, KESE, SİDİK TORBASI 2)İÇ LASTİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Blade_bleyd        USTURA, BIÇAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Blame_bleym        SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Blank_blenk        BOŞLUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Blanket_blenkıt        BATTANİYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Blast_blast        PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bless_bles        (Tanrı’dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Blind_blaynd        KÖR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Blister_blistır        KABARCIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Block_blok        BLOK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Blockade_blokeyd        ABLUKAYA ALMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Blood_blad        KAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bloom_bluum        ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Blouse_blauz        BLUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Blow_blou        ÜFLEMEK, PATLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Blue_blu        1. MAVİ 2.MUTSUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bluff_blaf        BLÖF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Board_boord        BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Boast_boust        ÖVÜNMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Boat_bout        BOT;SANDAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Body_badi        GÖVDE;VÜCUT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bodyguard_badigard        KORUMA GÖREVLİSİ, GORİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Boil_boıl        KAYNAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Boiler_boylır        KAZAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bold_bould        CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs.
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bolt_bolt        1)CIVATA2)SÜRGÜ(kapı) 3)ANİ KAÇIŞ(korkuyla) 4)SOMUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bomb_bomb        BOMBA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bone_boun        KEMİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bonfire_bonfayır        MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bonnet_bonıt        1)ÇOCUK BAŞLIĞI 2)ARABANIN KAPUTU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bony_boni        ÇOK ZAYIF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Book_buk        KİTAP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Book_buk        YER AYIRTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Booklet_buklıt        BROŞÜR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Boom_buum        1)PATLAMAK 2)ÇOK HIZLI GENİŞLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Boot_buut        1)AYAKKABI,BOT 2)BAGAJ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Border_bordır        SINIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bore_bor        CAN SIKMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bored_bord        CANI SIKILMIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Boring_boring        SIKICI (I’m bored=Sıkıldım,I’m boring=Sıkıcıyım)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Born_born        DOĞMUŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Borrow_borou        ÖDÜNÇ ALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Boss_bos        PATRON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Both_bouth        İKİSİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bother_bodır        CAN SIKMAK,ÜZMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bottle_botl        ŞİŞE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bottom_botım        EN ALT, DİP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bounce_bauns        1)YANSITMAK 2)ZIPLATMAK (Top vs.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bound_baund        BAĞLI, SINIRLI,ATLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Boundary_baundri        SINIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bow_bou        YAY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bowl_boul        TAS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Box_boks        1.KUTU 2.BOKS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Boy_boy        ERKEK ÇOCUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bra_bra        SUTYEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brain_breyn        BEYİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brake_breyk        FRENLEMEK, FREN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Branch_branρ        1)DAL 2)ŞUBE,KOL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brand_brend        1)MARKA 2)LEKELEMEK,KÖTÜ ÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brand-New_brend niyu        YENİ MODEL,YEPYENİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brass_bras        PİRİNÇ (metal)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brave_breyv        KORKUSUZ, CESUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bread_bred        EKMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Break_breyk        KIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Break Down_brek davn        1)ÇÖKÜŞ 2)AYIRMA,SINIFLAMA,DETAYLANDIRMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Breakfast_brekfıst        KAHVALTI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Break-Out_brek aut        1)ANİDEN BAŞLAMA,PATLAK VERME(SAVAŞ)2)KAÇMAK(HAPİS)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Breast_brest        GÖĞÜS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Breath_breth        NEFES
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Breathe_brith        NEFES ALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bribe_brayb        RÜŞVET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brick_brik        TUĞLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bride_brayd        GELİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bridge_bric        KÖPRÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brief_briif        KISA, ÖZETLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Briefcase_brifkeys        İŞ ÇANTASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bright_brayt        PARLAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brilliant_brilyınt        PARLAK,AKILLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bring_bring        GETİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Broad_brood        GENİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Broadcast_broodkast        YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brochure_brıuşır        BROŞÜR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Broken_brıukın        KIRIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Broker_brıukır        KOMİSYONCU,SİMSAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brooch_broş        BROŞ, İĞNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Broom_bruum        SÜPÜRGE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brother_bradır        ERKEK KARDEŞ, AĞABEY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brother-In-Law_bradır in lo        KAYINBIRADER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brow_brau        ALIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brown_braun        KAHVERENGİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Brush_braş        1.FIRÇA  2.FIRÇALAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bucket_bakıt        KOVA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Budget_bacıt        1.BÜTÇE  2.BÜTÇE YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Build_bild        İNŞA ETMEK, YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Building_bilding        BİNA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bulb_balb        AMPUL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bull_bul        BOĞA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bullet_bulıt        MERMİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bump_bamp        ÇARPIŞMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bumper_bampır        TAMPON (araba)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bumpy_bampi        ENGEBELİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bunch_banç        DESTE, DEMET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bungalow_banglou        BUNGALOV
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bureau_büuro        BÜRO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bureaucracy_bürakresi        BÜROKRASİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Burglar_börglır        HIRSIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Burn_börn        YANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Burst_börst        PATLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bury_böri        GÖMMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bus_bas        OTOBÜS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Bush_buş        ÇALI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Business_biznıs        İŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Busy_bizi        MEŞGUL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime But_bat        FAKAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Butcher_butçır        KASAP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Butter_batır        TEREYAĞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Button_batn        DÜĞME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Buy_bay        SATIN ALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime By_bay        YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime By The Way_bay dı vey        BUNUN YANINDA, AKLIMA GELMİŞKEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cab_keb        TAKSİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cabbage_kebic        LAHANA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cabin_kebin        KABİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cabinet_kebınıt        KABİNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cable_keybl        1.KABLO 2.TELGRAF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cage_keyc        KAFES
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cake_keyk        KEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Calculate_kalkuleyt        HESAPLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Calendar_kelindır        TAKVİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Calf_kaıf        1)FİL veya BALİNA YAVRUSU, BUZAĞI 2)BALDIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Call_kol        1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZİYARET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Calm_kaam        SAKİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Camel_keml        DEVE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Camera_kemıra        KAMERA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Camouflage_kamuflaaj        SAKLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Camp_kemp        KAMP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Campaign_kempein        KAMPANYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Campus_kempıs        KAMPÜS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Can_ken        TENEKE KUTU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Canal_knal        KANAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Canary_kıneri        1) KANARYA KUŞU 2)KANARYA SARISI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cancel_kensıl        İPTAL ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cancellation_kensıleyşın        İPTAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cancer_kensır        KANSER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Candidate_kendidıt        ADAY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Candle_kendl        MUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cannon_kenın        TOP (silah)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Canteen_kantiin        KANTİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Capable_keypıbıl        MUKTEDİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Capacity_kpasiti        KAPASİTE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Capital_kepıtl        1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Captain_keptın        1.KAPTAN  2.YÜZBAŞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Capture_kepçır        1.ELE GEÇİRMEK  2.HAPSE ATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Car_kaar        ARABA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Caravan_karavan        KARAVAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Carbon-Paper_karbın peypır        KARBON KAĞIDI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Card_kaad        KART
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cardigan_kardigın        HIRKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Care_keyr        DİKKAT, ÖZEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Career_kariır        MESLEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Carefree_keyfri        ÖNEMSEMEYEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Careful_keyrfıl        DİKKATLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Careless_keyrlıs        DİKKATSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cargo_kargo        KARGO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Carnival_karnivıl        KARNAVAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Carpenter_karpıntır        MARANGOZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Carpet_kaarpıt        HALI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Carriage_keriıc        1.FAYTON 2.VAGON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Carrier_keriyır        TAŞIYICI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Carrot_kerıt        HAVUÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Carry_keri        TAŞIMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Carryover_keriovır        DEVİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cartridge_kartrıρ        KARTUŞ,ŞARJÖR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Case_keys        1.KUTU,KAP 2.DAVA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cash_keş        NAKİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cash-Register_keş-recıstır        YAZAR KASA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Castle_kesl        KALE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Casual_keşuıl        1)PLANLANMIYAN (casual meeting) 2)NORMAL, SADE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cat_ket        KEDİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Catch_keç        YAKALAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Caterpillar_ketırpilır        TIRTIL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cattle_ketl        BÜYÜKBAŞ HAYVAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cauliflower_koliflavır        KARNIBAHAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cause_koz        1.NEDEN  2.NEDEN OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Caution_koşın        UYARI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cave_keyv        MAĞARA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cease_siis        DURDURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cease-Fire_siis-fayır        ATEŞ-KES
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ceiling_silign        TAVAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Celebration_selibreyşın        KUTLAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cell_sel        HÜCRE (hapis,beyin v.b)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cellar_selır        KİLER, BODRUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cement_sıment        ÇİMENTO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Central_sentrıl        MERKEZİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Centre_sentır        ORTA, MERKEZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Century_sençri        YÜZYIL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cereal_siyriyıl        TAHIL, MISIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ceremony_serımıni        SEREMONİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Certain_sörtın        KESİN,BELİRLİ,  EMİN OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Certainly_sörtınli        KUŞKUSUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Certificate_sertıfıkeyt        SERTİFİKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chain_çeyn        ZİNCİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chair_çeır        İSKEMLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chairman_çeırmen        YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chalk_çolk        TEBEŞİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Challenge_çalınc        MEYDAN OKUMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chamber_ρembır        ODA (Chamber of commerce = Ticaret odası vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Champagne_şempeyn        ŞAMPANYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Champion_çempiın        ŞAMPİYON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Championship_çempiınşip        ŞAMPİYONA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chance_çens        ŞANS, FIRSAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Change_çeync        1.DEĞİŞMEK  2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Channel_ρenıl        KANAL (TV, radyo gibi.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chapter_ρeptır        BÖLÜM, KONU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Character_kerıktır        KİŞİLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Charge_çarc        1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Charity_ρerıti        HAYIR SEVERLİK,YARDIM SEVERLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Charlatan_carlıtın        ŞARLATAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Charm_çarm        ÇEKİCİLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Charming_çarming        ÇEKİCİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chart_ρart        TABLO,ÇİZELGE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Charter_ρartır        1)PATENT,BERAT,DEVLET ONAYLI 2)KİRALIK UÇAK,GEMİ vb.
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chase_ρeys        KOVALAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chat_ρet        ÇENE ÇALMAK,SOHBET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chatter_çetır        GEVEZELİK YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cheap_çiip        UCUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cheat_çiit        1.HİLECİ 2.HİLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Check_çek        KONTROL ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cheek_ρiik        1)YANAK 2)POPO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cheeky_ρiki        YÜZSÜZ,KABA,KİBAR OLMAYAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cheer_çiır        1.NEŞE 2.COŞTURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cheerful_ρiirful        NEŞELİ,ŞEN,MUTLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cheese_çiiz        PEYNİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chef_şef        AHÇI,ŞEF (Yalnız yiyecek konusunda )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chemical_kemıkl        KİMYASAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cheque_ρek        ÇEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cherry_çeri        KİRAZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chess_çes        SATRANÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chest_ρest        1)GÖĞÜS 2)SANDIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chest Of Drawers_ρest of drewır        ÇEKMECELİ DOLAP, KONSÜL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chestnut_ρesnat        KESTANE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chewing-Gum_çuving gam        SAKIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chicken_çikın        PİLİÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chief_çif        ŞEF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Child_çayld        ÇOCUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Childhood_çayldhuud        ÇOCUKLUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chilli_ciliy        ÇOK ACI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chilly_ρiliy        RAHATSIZ EDİCİ SOĞUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chimney_ρimni        BACA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chin_çin        ÇENE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime China_ρaynı        1) ÇİN 2) ÇİNİ ,porselen v.b
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chip_ρip        UFAK PARÇA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chocolate_ρaklıt        ÇİKULATA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Choice_ρoyıs        SEÇİM, İSTEK, TERCİH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Choke_ρok        1)BOĞMA,TIKAMA (BOĞARAK ÖLDÜRMEK) 2)JİKLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Choose_çuz        SEÇMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chop_cop        1)KESMEK,YARMAK 2)PİRZOLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Christian_krisçın        HIRİSTİYAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Chuckle_ρakıl        KIKIRDAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Church_çörç        KİLİSE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cigar_sigaar        PURO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cigarette_sigıret        SİGARA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cinema_sinıma        SİNEMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Circle_sörkl        1.ÇEMBER  2.GRUP (ÇEVRE)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Circuit_sörkıt        DEVRE(Close cırcuıt TV,Short-cırcuıt=Kısa devre vb)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Circular_sörkulır        YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SİRKÜLER (imza v.b)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Circumstances_sörkımstansıs        DURUM, VAZİYET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Circus_sörkıs        SİRK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Citizen_sitizn        YURTTAŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime City_siti        KENT;SİTE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Civic_sivik        1.KENTE AİT 2.’CIVIC DUTY’: YURTTAŞLIK GÖREVİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Civil_sivl        SİVİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Claim_kleym        İLERİ SÜRMEK, SAVLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Claimant_klemınt        MAHKEMEDEN HAK TALEP EDEN,DAVACI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Clap_klep        ALKIŞLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Clasp_klasp        SIKICA TUTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Class_klas        SINIF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Classic_klesik        KLASİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Clay_kıley        KİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Clean_kliin        1.TEMİZLEMEK 2.TEMİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Clear_kliır        1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN  2.(ortalığı) TOPLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Clerk_klark        MEMUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Clever_klevır        AKILLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Client_klaynt        MÜŞTERİ,MÜVEKKİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Climate_klaymıt        IKLIM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Climb_klaymb        TIRMANMAK, YÜKSELMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Clinic_klınik        KLİNİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Clip_klip        KIRPMAK,KESMEK,KLİPS (Kağıt,saρ vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cloakroom_kloukrum        VESTİYER, TUVALET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Clock_klok        SAAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Close_klous        YAKIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Close_klouz        1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cloth_kloth        BEZ ( a piece of cloth )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Clothes_klouthz        GİYSİLER (her zaman çoğuldur )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cloud_klaud        BULUT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Clown_klaun        PALYAÇO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Club_klab        1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SİNEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Clue_klu        İPUCU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Clutch_klaρ        1) DEBRİJAJ 2) KAVRAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Co_ko        BERABER (Co-operate,Co-education)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Coach_kouç        1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Coal_kol        KÖMÜR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Coast_kost        KIYI, SAHİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Coat_kout        PALTO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cobweb_kobveb        ÖRÜMCEK AĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cock_kak        1)HOROZ,ERKEK KUŞ 2)ERKEKLİK ORGANI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cocoa_koko        KAKAO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Coconut_kokonat        HİNDİSTAN CEVİZİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Code_kod        KOD
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Coffee_kafi        KAHVE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Coffin_kofin        TABUT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Coin_koin        MADENİ PARA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cold_kould        SOĞUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Collapse_kıleps        1)ÇÖKMEK 2)KATLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Collar_kolır        YAKA, TASMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Colleague_koliig        MESLEKTAŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Collect_kolekt        TOPLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Collective Agreement_kollektiv egrimınt        TOPLU SÖZLEŞME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Colonel_körlnıl        ALBAY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Colour_kalır        RENK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Column_kolım        SÜTUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Coma_komı        KOMA, KOMA HALİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Comb_kom        TARAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Come_kam        GELMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Come Across_kam ekros        TESADÜFEN KARŞILAŞMAK VEYA BULMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Comet_kamit        KUYRUKLU YILDIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Comfort_kanfırt        KONFOR ,RAHAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Comfortable_kanfırtıbıl        KONFORLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Command_komand        KUMANDA ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Commemorate_kımemoreyt        ANMAK (Kötü, üzücü bir olayı)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Commence_kımens        BAŞLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Commercial_kımörşıl        1.TİCARİ 2.REKLAM ( filmi )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Commission_kamişın        1)ATAMAK,GÖREVLENDİRMEK 2)KOMİSYON (kurul,ücret)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Commit_kımit        SUÇ İŞLEMEK (To commit murder)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Commitment_komitmınt        1)TAAHHÜT 2)SORUMLULUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Common_kamın        1.AVAM, BASİT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Communicate_kımyunikeyt        İLETİŞİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Community_komüniti        TOPLUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Commute_kımyut        EVDEN İŞE HERGÜN UZUN YOL GİDİP GELMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Company_kampany        1.ŞİRKET, KUMPANYA 2.BERABERLİK, ARKADAŞLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Comparatively_kımpırativli        MUKAYESELİ OLARAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Compare_kımpeyr        MUKAYESE ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Compass_kampıs        1.PUSULA  2.PERGEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Compensate_kompınseyt        TELAFİ ETMEK,KARŞILAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Compensation_kompınseyşın        TELAFİ,TAZMİNAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Compete_kımpiit        YARIŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Competition_kompitişn        1.YARIŞMA 2.REKABET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Complain_kımpleyn        YAKINMAK, ŞİKAYET ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Complete_kımpliit        BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BİTMİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Complicated_komplıkeytıd        KARIŞIK,KOMPLİKE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Compliment_komplimınt        İLTİFAT, KOMPLİMAN, HEDİYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Components_kımponınt        UNSUR, PARÇA, BİLEŞİMDE BULUNAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Compose_kımpoz        YAPIM (Şiir,şarkı,sanat eseri)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Composition_kompızişın        KOMPOZİSYON, BİRLEŞİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Compound_kompaund        BİRLEŞİK, BİLEŞİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Compromise_komprımayz        UZLAŞMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Computer_kompitür        KOMPÜTÜR,BİLGİSAYAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Concentrate_konsıntreyt        KONSANTRE,YOĞUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Concept_konsept        GENEL FİKİR,DÜŞÜNCE,ANLAYIŞ-I have no conception why
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Concern_konsörn        1.İLGİLENDİRMEK  2.ÜZÜLMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Concern_konsöön        İLGİ,ÜZÜNTÜ,ENDİŞE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Concert_kansıt        KONSER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Conclude_konkluud        1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Conclusion_kınkıluşın        KARAR,SONUÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Condemn_kındem        1)CEZALANDIRMAK 2)MAHKUM ETMEK(veya zorunlu kılmak)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Condition_kındişın        DURUM, ŞART
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Conduct_kondakt        DAVRANIŞ, TAVIR,YOL GÖSTERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cone_kon        1)KONİ 2)KÜLAH (Dondurma)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Conference_konfırıns        KONFERANS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Confess_kınfes        İTİRAF ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Confidence_konfidıns        GÜVEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Confine_kınfayn        KUŞATMAK,HAPSETMEK,SINIRLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Conflict_konflıkt        ÇATIŞMA,ÇELİŞKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Confuse_kınfüuz        (kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Congratulate_kongraçuleyt        KUTLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Connect_konekt        BİRLEŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Conquer_konkuır        İŞGAL ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Conscience_konşıns        VİCDAN, BİLİNÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Conscious_konşıs        BİLİNÇLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Consent_kınsent        KABUL ETME,ONAYLAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Consequently_konsikvıntly        BUNDAN DOLAYI,SONUÇ OLARAK,SONUNDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Consider_konsidır        1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK  2.DÜŞÜNMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Consideration_konsidıreyşın        DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Consign_kınsayn        1)SATIŞ İÇİN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Consist_kınsist        OLUŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Consistent_kansıstınt        TUTARLI, UYUMLU (kişi, yazı vb)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Constitute_konstituut        OLUŞMAK,KURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Constitution_konstituşın        ANAYASA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Construct_kınstrak        İNŞA ETMEK,YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Consul_konsl        KONSOLOS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Consult_kınsalt        DANIŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Consultation_konslteyşın        TOPLANTI, KONSÜLTASYON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Consume_kınsyuum        TÜKETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Consumption_kınsomşın        TÜKETİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Contact_kontekt        TEMAS, DOKUNMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Contain_konteyn        KAPSAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Container_konteynır        KAP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Content_kontent        TATMİN OLMUŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Contents_kontents        İÇERİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Contest_kontest        YARIŞMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Continent_kontınınt        KITA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Continuous_kontinuıs        SÜREKLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Contract_kontrekt        KONTRAT,ANLAŞMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Contrary_kontrıri        TERSİNE, ZIDDINA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Contrast_kıntrast        KARŞILAŞTIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Contribute_kıntrıbiyut        KATKIDA BULUNMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Control_kontroul        KONTROL ETMEK, YÖNETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Convenience_konvinyıns        UYGUNLUK, KOLAYLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Convenient_konvinyınt        ELVERİŞLİ, UYGUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Conversation_konverseyşın        SÖYLEŞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Convict_konvıkt        MAHKUM,SUÇLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Convince_kınvins        İKNA ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cook_kuuk        1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cool_kuul        1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Co-Operate_koopereyt        BİRLİKTE ÇALIŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cop_kap        POLİS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cope_kop        BAŞA ÇIKMAK,AYAK UYDURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Copper_kapır        BAKIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Copy_kopi        KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cordon_kordın        1)POLİS 2)ASKER KORDONU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cork_kook        MANTAR ,(Cork-screw :mantar açacağı)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Corn_korn        1. EKİN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Corner_kornır        KÖŞE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Corpse_korps        CESET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Correct_korekt        1.HATASIZ  2.DÜZELTMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Correspondent_korıspondınt        1)MEKTUPLAŞAN,MEKTUBA CEVAP VEREN 2)MUHABİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Corridor_koridoor        KORİDOR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Corruption_kırapşın        RÜŞVETÇİLİK,YOLSUZLUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cosmetic_kozmetik        KOZMETİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cost_kost        MALİYET,  MAL OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Costly_kostli        PAHALI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Costume_kostiyum        KOSTÜM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cottage_kotıc        KÖY EVİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cotton_kotn        PAMUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cough_kof        ÖKSÜRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Council_kaunsl        KONSEY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Count_kaunt        SAYMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Country_kantri        1.ÜLKE  2.KIRLIK ALAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Coupe_kupe        SPOR ARABA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Couple_kapıl        1.ÇİFT (karı-koca v.b)  2.BİR KAÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Coupon_kuupon        KUPON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Courage_karıc        CESARET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Course_kors        1.GİDİŞAT  2.KURS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Court_kort        1.MAHKEME  2.KORT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cousin_kazn        KUZEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cover_kavır        KAPLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cow_kau        İNEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Coward_kauırd        KORKAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crack_krek        KIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cracker_krekır        KRAKER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cramp_kremp        KRAMP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crane_kreyn        VİNÇ İLE KALDIRMAK, VİNÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crash_kreş        ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crazy_kreyzi        ÇILGIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cream_kriim        1.KREMA  2.KREM  3.KİRLİ BEYAZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Creation_krieyşın        YARATIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Creature_kriiçır        YARATIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Credit_kredit        KREDİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crime_kraym        SUÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Criminal_kriminl        SUÇLU (yasa önünde)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crisis_kraysız        KRİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crisp_krisp        CİBS,KIZARMIŞ KURU PATATES
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crisp_krisp        1)İNCE 2)KAŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Critical_kritikıl        KRİTİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Criticize_kritisayz        ELEŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crocodile_krokıdayl        AFRİKA TİMSAHI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crop_krop        ÜRÜN (toprak ürünü)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cross_kros        1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GİTMEK 2.HAÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crossing_krosing        GEÇİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crossroads_krosroudz        KAVŞAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crossword_krosvörd        ÇAPRAZ BULMACA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crow_kro        1)KARGA 2)HOROZ ÖTÜŞÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crowd_kraud        KALABALIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crown_kraun        TAÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crucial_kuruşıl        EN ÖNEMLİ AN (Karar iρin vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crude_crud        PETROL  ( Crude oil=Ham petrol)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cruel_kruıl        ZALİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cruise_kruuz        1.DENİZ GEZİSİ  2.KITALARARASI SİLAH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Crush_kraş        KIRMAK (basarak)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cry_kray        BAĞIRMAK, AĞLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cube_küub        KÜP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cucumber_küukambır        HIYAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cultivate_kaltıveyt        TOPRAKLA UĞRAŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Culture_kalçır        KÜLTÜR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cup_kap        1.FİNCAN  2.KUPA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cure_küur        İYİLEŞTİRMEK, TEDAVİ, İŞLEM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Curiosity_küriositi        MERAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Curious_küriyıs        1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Curl_körl        KIVIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Current_karınt        1.AKIM 2.CARİ 3.KUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Curry_köri        HAFİF ACILI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Curse_körs        LANET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Curtain_körtn        PERDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Curve_körv        EĞRİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cushion_kuşın        YASTIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Custom_kastım        GELENEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Customer_kastımır        ALICI, MÜŞTERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Customs_kastımz        GÜMRÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cut_kat        KESMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cycle_saykl        BİSİKLET, TUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Cylinder_siylındır        SİLİNDİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dad_ded        BABA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Daily_deyli        GÜNLÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Daisy_deyzi        PAPATYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dam_dem        BARAJ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Damage_demıρ        ZARAR, ZARAR VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Damp_demp        NEMLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dance_dens        DANS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Danger_deyncır        TEHLİKE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dangerous_deyncrıs        TEHLİKELİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dare_deyr        1.CESARETLİ OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dark_dark        1.KARANLIK 2.KOYU 3.SİYAH TENLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Darling_daling        SEVGİLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dash_deş        1.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK  2.’-‘işareti
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Date_deyt        GÜNÜN TARİHİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Date_deyt        1)HURMA 2)RANDEVU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Daughter_dotır        KIZ ÇOCUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Day_dey        GÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dead_ded        ÖLÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deadline_dedlayn        MÜHLET,SON TESLİM TARİHİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deadlock_dedlok        1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deaf_def        SAĞIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deal_diıl        ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dear_diır        1.SEVGİLİ, SEVİLEN  2.PAHALI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Death_deth        ÖLÜM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Debatable_dibeytıbıl        TARTIŞABİLİNİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Debate_dibeyt        TARTIŞMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Debt_det        BORÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Decay_dikey        ÇÜRÜMEK,BOZULMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deceive_dısiiv        KANDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime December_dısembır        ARALIK (ayı)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Decent_disınt        DOĞRU,HAKLI,İYİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Decide_disayd        KARAR VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Decision_dısijn        KARAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Declare_dikleır        AÇIKLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Decline_diklayn        AZALTMAK,GERİLEMEK,DÜŞMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Decorate_dekıreyt        DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Decrease_dikriis        AZALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deed_diid        1.EYLEM  2.TAPU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deep_diip        DERİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deer_diır        GEYİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Default_difolt        İFA ETMEME,HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Defeat_dıfiit        KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Defence_difens        SAVUNMA, DEFANS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Defend_difend        SAVUNMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Defer_diför        GECİKTİRME, ERTELEME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deficit_defisit        AÇIK (budget deficit=bütçe açığı)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Definite_defınit        KESİN, BELİRLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Definition_defineyşın        TANIMLAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Degree_dıgrii        DERECE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Delay_dıley        GECİKTİRMEK, ERTELEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deliberately_dilibirıtli        KASTEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Delicate_delikıt        NAZİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Delicious_dılişıs        LEZZETLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Delight_dılayt        HOŞNUTLUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Delightful_dılaytful        HOŞNUT EDİCİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deliver_delivır        DAĞITMAK, DAĞITIM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Demand_dimend        İSTEK, TALEP, İHTİYAÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Demolish_dımoliş        YIKMAK, PARÇALAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Demonstrate_demonstreyt        AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Demonstration_demonstreyşın        GÖSTERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Demoralize_dimorılayz        CESARETİNİ KIRMAK, MORAL BOZMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dentist_dentist        DİŞÇİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deny_dınay        İNKAR ETMEK, YALANLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Depart_dıpart        AYRILMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Department_dıpartmınt        BÖLÜM;DEPARTMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Depend_dıpend        BAĞIMLI OLMAK, İHTİYACI OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dependent_dıpendınt        BAĞIMLI (In dependent:bağımsız)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deposit_dıpozıt        DEPOZİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Depress_dıpres        BUNALTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Depth_depth        DERİNLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deputation_deputeyşın        VEKİLLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deputy_depyuti        VEKİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Describe_dıskrayb        TANIMLAMAK, BETİMLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Desert_dezırt        1.ÇÖL 2.TERK ETMEK(haksız yere)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Deserve_dızörv        HAKKETMEK, LAYIK OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Design_dızayn        DİZAYN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Desire_dızayr        ARZU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Desk_desk        SIRA;MASA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Despair_dıspeır        ÜMİTSİZLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Desperate_despırit        UMUTSUZ, ÇOK CİDDİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Despite_dıspayt        RAĞMEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dessert_dızört        TATLI (yiyecek)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Destination_destıneyşın        VARIŞ NOKTASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Destroy_dıstroy        YIKMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Destruction_dıstrakşın        YIKIM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Detach_ditaρ        AYIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Detail_diteyl        AYRINTI, DETAY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Detective_dıdektiv        DEDEKTİF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Determined_dıtörmind        AZİMLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Develop_dıvelop        GELİŞMEK, BÜYÜMEK, RESİM BASMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Development_dıvelopmınt        GELİŞME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Devil_devl        ŞEYTAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dew_düu        KIRAĞI (nem)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Diagram_dayıgrım        ŞEMA, DİYAGRAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dial_dayıl        1.GÖSTERGE 2.TELEFON ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Diameter_dayametır        ÇAP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Diamond_daymınd        1.ELMAS 2.KARO (kağıt oyunlarında)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Diary_dayri        GÜNLÜK, AJANDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dice_days        ZARLAR ( Tavla )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dictator_dıkteytır        DİKTATÖR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dictionary_dikşınri        SÖZLÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Die_day        ÖLMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Diet_dayt        REJİM, DİYET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Difference_difrıns        AYIRIM, FARK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Different_dıfrınt        FARKLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Difficult_dıfıkılt        ZOR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dig_dig        KAZMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Digest_daycest        1)HAZM ETMEK2)OLAYI KAVRAMAK 3)ÖZET,ANA FELSEFE,KURA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dim_dim        KISIK, SÖNÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dinner_dinır        AKŞAM YEMEĞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dip_dıp        DALDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Diploma_dıploumı        DİPLOMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Diplomat_dıplımat        DİPLOMAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Direct_dırekt        1.DİREKT 2.YÖNLENDİRMEK, YOL VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Direction_dırekşn        YÖN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Director_dırektır        DİREKTÖR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Directory_direktiri        REHBER (telefon vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dirt_dört        KİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dirty_dörti        KİRLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Disadvantage_disadvantıc        DEZAVANTAJ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Disagree_disıgrii        ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Disappear_disıpiır        GÖZDEN KAYBOLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Disappoint_disıpoint        HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Disaster_dızastır        FELAKET, AFET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Disc_disk        DİSK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Discipline_disiplin        DİSİPLİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Disc-Jockey_disk cokey        DİSCOKEY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Disclose_diskloz        AÇIĞA, MEYDANA ÇIKARMAK, BİLİNMESİNİ SAĞLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Disco_disko        DİSKO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Discover_diskavır        KEŞFETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Discuss_dıskas        TARTIŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Disease_diziiz        HASTALIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Disgust_dısgast        TİKSİNTİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dish_diş        1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dismay_dismey        1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dismay_dismey        KORKU, DEHŞET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dismiss_dismis        KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Disobey_disıbey        İTAAT ETMEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dispatch_dispeρ        SEVK ETMEK, YOLLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Displace_displeys        YERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Display_displey        GÖSTERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dispose_dispouz        ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dispute_dıspüut        ANLAŞMAZLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Distance_distıns        UZAKLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Distant_distınt        UZAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Distinct_distinkt        AÇIK, ÖZEL, FARKLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Distinction_dıstingşın        KÜÇÜK FARKLILIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Distinguish_distinguwiş        AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Distribute_distribüut        DAĞITMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime District_distrikt        BÖLGE (toprak,ülke)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Disturb_distörb        RAHATSIZ ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dive_dayv        DALIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Diver_dayvır        DALGIÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Divide_divayd        BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Division_divijn        BÖLÜM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Divorce_dıvöös        BOŞANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dizzy_dizi        BAŞ DÖNMESİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Do_do        YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dock_dok        1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Doctor_daktır        DOKTOR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Document_dokümınt        DOKÜMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dog_dog        KÖPEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Doll_dol        OYUNCAK BEBEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Domestic_dımestik        EVCİL, EVE AİT, İÇSEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dominate_domineyt        HAKİM OLMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Donate_doneyt        BAĞIŞ YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Donation_doneyşın        BAĞIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Donkey_donki        EŞEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Donor_donır        BAĞIŞ YAPAN,İYİLİK SEVER (organ, okul bağışı vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Doom_duum        KÖTÜ KADER,KÖR TALİH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Doomsday_duumsdey        AHİRET GÜNÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Door_door        KAPI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dose_dos        BİR SEFERDE ALINAN İLAÇ MİKTARI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Double_dabl        ÇİFT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Doubt_daut        1.ŞÜPHE 2.EMİN OLMAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Down_daun        AŞAĞISI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Down Payment_davn peymınt        PEŞİN (Ödeme)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Doze_doz        UYUKLAMAK, HAFİF UYKU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dozen_dozen        DÜZİNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Draft_draaft        1)SURET, MÜSVEDDE 2)BANKA ÇEKİ, ÖDEME EMRİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Drag_dreg        SÜRÜKLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dragon_dregın        EJDERHA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Drain_dreyn        LAĞIM, SU YOLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Drama_draam        DRAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Draught_draaft        HAVA AKIMI, CERYAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Draughts_draafts        DAMA OYUNU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Draw_drov        1.ÇİZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Drawer_drovır        ÇEKMECE, GÖZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Drawn_droovn        BOĞULMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dreadful_dredfl        KORKUNÇ, KÖTÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dreadfully_dredfıli        ÇOK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dream_driim        DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dress_dres        1.GİYSİ  2.GİYİNMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Drill_dril        1.DELMEK  2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Drink_drink        İÇMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Drive_draıv        ARABA KULLANMAK, SÜRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Drop_drop        1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK  2.DAMLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Drug_drag        İLAÇ, UYUŞTURUCU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Drug_drag        UYUŞTURUCU MADDE,İLAÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Drum_dram        1)DAVUL 2)MAKARA 3)VARİL, BİDON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Drunk_drank        SARHOŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dry_dray        1.KURU 2.KURUMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Duck_dak        1)ÖRDEK 2)BAŞINI EĞMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Duckling_dakling        KÜÇÜK ÖRDEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Due_düu        KADAR, VADE( borç )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Duel_duyıl        DÜELLO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dull_dal        1.APTAL 2.KAPALI,SIKICI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dust_dast        TOZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dustbin_dastbın        ÇÖP TENEKESİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Duty_düuti        1.GÖREV  2.GÜMRÜK VERGİSİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dye_day        BOYA, BOYAMAK (Saç,kağıt vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dynamite_daynımeyt        DİNAMİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dynamo_daynımu        DİNAMO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Dynasty_dınısti        HANEDANLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime E.G._i ci        ÖRNEĞİN (kısaltılmışı)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Each_iiç        HER, HER BİRİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Eager_iigır        İSTEKLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Eagle_igıl        KARTAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ear_iır        KULAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Early_örli        ERKEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Earn_örn        PARA KAZANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Earnest_örnıst        CİDDİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Earth_örth        1.DÜNYA  2.TOPRAK  3.TOPRAK PARÇASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Earthquake_örthkweik        DEPREM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ease_iiz        KOLAYLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime East_iist        DOĞU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Easy_iizi        KOLAY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Eat_iit        YEMEK YEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Echo_ekou        EKO, AKİS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Economical_ikınomikl        EKONOMİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Edge_ec        KENAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Editor_editır        EDİTÖR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Educate_ecukeyt        EĞİTİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Eel_iil        YILAN BALIĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Effect_ıfekt        ETKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Efficient_ıfışınt        ETKİN, İYİ ÇALIŞAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Effort_efıt        EFOR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Egg_eg        YUMURTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Either…..Or…._aydır … or        YA…..YA…..
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Elapse_ileps        ZAMANIN GEÇMESİ (3 days have elapsed)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Elastic_ılestik        ELASTİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Elbow_elbou        DİRSEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Elder_eldır        YAŞLI (daha yaşlı)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Elect_ılekt        SEÇMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Election_ılekşın        SEÇİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Electricity_ılektrisiti        ELEKTRİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Elegant_elıgınt        ŞIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Elementary_elımentri        TEMEL, BAŞLANGIÇ İÇİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Elephant_elıfınt        FİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Else_els        DAHA, BAŞKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Elsewhere_elsver        BAŞKA BİR YER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Embark_imbark        1)GEMİ YADA UÇAKLA GİTMEK 2)BİRŞEY YAPMAYA BAŞLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Embarrassment_imbarısmınt        1)SIKINTI 2)UTANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Embassy_embısi        BÜYÜKELÇİLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Embrace_imbreys        SARILMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Emerge_ımörc        ÇIKMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Emergency_ımörcınsi        ACİL DURUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Emigrate_emıgreyt        GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Emotion_imoşın        KUVVETLİ DUYGU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Emphasis_emfisıs        ÖNEMLİ,ŞİDDETLİ VURGU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Emphasize_emfısays        ÜZERİNDE DURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Emphatic_imfetic        KESİNLİKLE,MUTLAK,KESİN(Emphatic victory=Kesin Zafer
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Empire_empayır        İMPARATORLUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Employ_ımploy        ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Employee_ımployi        ÇALIŞTIRILAN ADAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Employer_ımployır        İŞVEREN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Employment_ımploymınt        İŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Empty_empti        BOŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Enclose_ınklouz        KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Encourage_ınkarıc        CESARETLENDİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime End_end        SON, BİTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Endorsement_indoosmınt        TASTİK,ONAY,CIRO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Enemy_enımi        DÜŞMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Energy_enırci        ENERJİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Engage_engeyc        1.NİŞANLAMAK  2.İŞ VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Engine_encin        MAKİNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Enjoy_ıncoy        EĞLENMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Enormous_inormiyus        KOCAMAN, İRİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Enough_inaf        YETER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Enter_enter        GİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Enterprise_entıprayz        GİRİŞİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Entertain_entıteyn        AĞIRLAMAK (konukları)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Entertainment_entıteynmınt        EĞLENCE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Entitle_intaytıl        YETKİ VERMEK, HAK VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Entrance_entrıns        GİRİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Envelope_ınvılop        ZARF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Epitaph_epitaf        MEZAR TAŞI YAZISI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Equal_ikuıl        EŞİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Equality_ikualiti        EŞİTLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Equalize_ilkvılayz        EŞİTLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Equip_ikvip        DONATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Equipment_ikvıpmınt        TESİSAT,DONANIM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Erect_irekt        KALDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Error_erır        HATA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Escalator_eskıleytır        YÜRÜYEN MERDİVEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Escape_ıskeyp        KAÇMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Escort_eskort        KONVOY,REFAKAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Especial_ıspeşl        ÖZEL, ÖNEMLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Essential_ısenşıl        TEMEL, ÇOK ÖNEMLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Establish_ıstabliş        KURMAK ,İNŞA ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Estate_ısteyt        1) STEYŞIN ARABA 2) MAL, MÜLK, ARSA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Estimate_estımeyt        TAHMİN ETMEK (hesaplayarak)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Evacuate_ıveküueit        1)BOŞALTMA,TAHLİYE ETMEK 2)TEHLİKEDEN UZAKLAŞTIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Even_ivın        1.HATTA 2.ÇİFT,BERABERE,DÜZGÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Evening_ivning        AKŞAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Event_ivent        OLAY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Eventually_ivençuıli        SONUNDA, NİHAİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ever_evır        HERHANGİ BİR ZAMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Every_evri        HER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Evidence_evidıns        DELİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Evil_ivl        KÖTÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Evolution_ivulişın        EVRİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ex_eks        SABIK, ESKİ (ex-wife, ex-president, ex-gırl friend)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exact_ıgzekt        TAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exactly_ıgzekli        KESİN OLARAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exaggerate_ıgzacıreyt        ABARTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Examine_ıgzamin        İNCELEMEK, SINAV VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Example_ıgzempl        ÖRNEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exceed_iksid        AŞIRI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Excellent_eksılınt        ÇOK İYİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Except_ıksept        DIŞINDA, HARİÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exception_ıksepşın        İSTİSNA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exchange_ıksçeync        DEĞİŞ TOKUŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Excite_ıksayt        HEYECANLANDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exclaim_ikskleym        BAĞIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exclude_eksklud        DIŞLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exclusive_iksklusiiv        UMUMA AÇIK OLMAYAN, BAŞKALARIYLA PAYLAŞILMAYAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Excuse_eksküuz        1.AFFETMEK  2.MUAF TUTMAK 3.ÖZÜR, MAZERET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Execute_eksikiyut        YAPMAK, YERİNE GETİRMEK, İNFAZ ETMEK, İDAM ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exercise_eksısayz        EGZERSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exhaust_igzoost        1)YORULMA,BİTME 2)EGZOS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exhibit_igzıbit        TEŞHİR ETMEK, GÖSTERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exhibition_ekzıbişın        SERGİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exist_ıgzist        OLUŞ, VAR OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Exit_eksit        ÇIKIŞ, ÇIKMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Expand_ıkspend        1)BÜYÜMEK,GENİŞLEMEK2)DAHA SAMİMİ VE KONUŞKAN OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Expansion_ıkspanşın        1) GENİŞLEME, BÜYÜME 2) GENİŞLEYEN KISIM, EK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Expect_ekspekt        UMMAK,BEKLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Expense_ekspens        MASRAF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Expensive_ekspensiv        PAHALI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Experience_ıkspiriıns        TECRÜBE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Experiment_ıksperımınt        DENEY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Expert_ekspört        BİLİRKİŞİ, UZMAN, EKSPER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Expire_ikspayır        SÜRENİN DOLMASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Explain_ıkspleyn        AÇIKLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Explanation_eksplıneyşın        AÇIKLAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Explode_ıksploud        PATLAMAK (bomba patlaması)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Explore_ıksplor        ARAŞTIRMAK (bir yeri)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Explosive_iksplıusiv        PATLAYICI MADDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Export_eksport        İHRAÇ MALI, İHRACAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Express_ıkspres        İFADE ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Expression_ıkspreşın        İFADE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Extend_ıkstend        GENİŞLETMEK, BÜYÜTMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Extension_ıkstenşn        GENİŞLETME, BÜYÜTME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Extent_ıkstent        BOYUT, BÜYÜKLÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Extinguish_ikstingwişh        IŞIĞI VEYA ATEŞİ SÖNDÜRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Extra_ekstrı        FAZLA, EKSTRA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Extract_ıkstekt        ÇEKİP ÇIKARTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Extraordinary_ıkstrordinıri        OLAĞANDIŞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Extreme_ikstriim        SON DERECE, AŞIRI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Eye_ay        GÖZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Eyebrow_aybrau        KAŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Eyelash_ayleş        KİRPİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Eyelid_aylid        GÖZ KAPAĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fable_feybıl        MASAL, EFSANE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fabulous_febulıs        HARİKA, İNANILMAZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Face_feys        1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fact_fek        GERÇEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Factory_fektri        FABRİKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fade_feyd        SOLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fail_feyl        BAŞARISIZ OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Failure_feylır        BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSİZLİK(crop or heart faılure
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Faint_feynt        1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fair_feır        1.DÜRÜST,ADİL 2.OLDUKÇA İYİ 3.PANAYIR 4.FUAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fairly_feıli        1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Faith_feyth        1.İNANÇ  2.GÜVENMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Faithful_feythful        GÜVENİLİR, SADIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fake_feyk        TAKLİT, SAHTE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fall_fol        1.DÜŞMEK  2.SONBAHAR (AmE)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime False_fols        1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fame_feym        ŞÖHRET, ÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Familiar_fımiliır        TANIDIK, BİLDİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Family_femıli        AİLE, FAMİLYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Famous_feymıs        ÜNLÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fan_fen        1)HAVA HAREKETİ 2)TARAFTAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fanatic_fınıtik        FANATİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fancy_fensi        1)HAYAL KURMA 2)HOŞ ZEVKLİ 3)FANTAZİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fantastic_fentestik        HARİKA, OLAĞANDIŞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Far_far        UZAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fare_feır        ÜCRET (tren,vapur vb. için)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Farm_fam        ÇİFTLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Farther_fardır        DAHA UZAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fashion_feşn        MODA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fast_fast        HIZLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fasten_fasn        BAĞLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fat_fet        1.ŞİŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fate_feyt        KADER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Father_fadır        BABA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fault_folt        KUSUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Faultless_foltlıs        KUSURSUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Faulty_folti        KUSURLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Favour_feyvır        LEHİNDE, TARAF TUTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Favourable_feyvırıbl        İYİ, YARDIMCI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Favourite_feyvrıt        EN SEVİLEN, FAVORİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fear_fiır        KORKU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fearful_fiıfl        KORKUTUCU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Feather_fedır        TÜY (kuş tüyü)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Feature_fiiρır        ÖZELLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime February_february        ŞUBAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fed Up_fedap        BIKMAK (I’m fed up:Bıktım)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Federal_fedırıl        FEDERAL, FEDERE, GRUP İÇİNDE BİRLEŞMİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fee_fii        HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Feed_fid        BESLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Feel_fiil        HİSSETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fellow_felıu        ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Female_fimeyl        DİŞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fence_fens        ÇİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ferry_feri        FERİBOT, ARABA VAPURU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fertile_förtaıl        1)GÜBRE 2)ÜRETKEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fertilize_förtılaız        1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Festival_festıvıl        FESTİVAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fetch_feç        GİDİP GETİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fever_fivır        ATEŞ (vücut)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Few_füu        AZ, BİR KAÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fiance_fiansey        NİŞANLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fiction_fikşın        KURGU (roman)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Field_fiild        ALAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fig_fig        1)İNCİR 2)ÇOK ÖNEMSİZ KONU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fight_fayt        KAVGA, KAVGA ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Figure_figır        1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime File_fayl        1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fill_fil        DOLDURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Film_film        FİLM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Final_faynl        SON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Finally_faynıli        SONUNDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Finance_faynens        FİNANS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Find_faynd        BULMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fine_fayn        1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK  2.PARA CEZASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Finger_fingır        PARMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Finish_finiş        BİTİM, BİTMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fire_fayır        1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fire-Brigade_fayı-brigeyd        İTFAİYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Firm_förm        1.SERT 2.FİRMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime First_först        BİRİNCİ, İLK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fiscal_fiskıl        DEVLETİN,PARA,VERGİ,BORÇ İLE İLİŞKİLİ (Fiscal year)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fish_fiş        BALIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fist_fist        YUMRUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fit_fit        1.UYMAK, UYGUN  2.ANİ HASTALIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fix_fiks        YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flag_fleg        BAYRAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flake_fleyk        TANE (snowflake : kar tanesi)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flame_fleym        ALEV
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flash_fleş        FLAŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flat_flet        1.DÜZ  2.DAİRE (apartman katı)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flavour_fleyvır        TAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flea_flii        PİRE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flee_flii        KAÇMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fleet_fliit        FİLO (gemi vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flesh_fleş        ET (derinin altındaki)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flight_flayt        UÇUŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flipper_flipır        1) YÜZME PALETİ, 2) YÜZGEÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Float_flout        YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flock_flok        SÜRÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flood_flad        SEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Floor_floor        YAPININ TABANI, KAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Florist_florıst        ÇİÇEKÇİ, ÇİÇEK YETİŞTİREN KİMSE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flour_flauır        UN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Flower_flauır        ÇİÇEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fluent_flüınt        AKICI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fly_flay        1.UÇMAK  2.SİNEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Foam_fom        KÖPÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Foam Rubber_fom rabır        SÜNGER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fog_fog        SİS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fold_fould        KATLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Folk_folk        HALK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Follow_folou        İZLEMEK, TAKİP ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fond_fond        HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Food_fuud        YİYECEK, BESİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fool_fuul        1.APTAL  2.APTALCA DAVRANMAK  3.KANDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Foolish_fuuliş        APTALCA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Foot_fuut        AYAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Football_futbool        FUTBOL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Footprint_futprint        AYAK İZİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime For_for        İÇİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Forbid_forbid        YASAKLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Force_fors        ZORLAMAK, ZOR, FORS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Forecast_forkast        TAHMİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Forehead_forıd        ALIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Foreign_forın        YABANCI (ülke veya ırk)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Foreman_formın        USTABAŞI, FORMEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Forest_forıst        ORMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Forever_fırevır        DEVAMLI OLARAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Forge_forρ        1)SAHTESİNİ YAPMAK 2)DEMİR METALE ŞEKİL VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Forger_forcır        ÜÇKAĞITÇI,TAKLİTÇİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Forget_fıget        UNUTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Forgive_fıgiv        BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fork_fork        ÇATAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Form_form        ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Formal_formıl        RESMİ, CİDDİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Former_formır        ÖNCEKİ ZAMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Forthwith_forthvit        DERHAL, HEMEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fortnight_fortnayt        İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fortune_forçın        1.SERVET  2.ALIN YAZISI 3.TALİH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Forward_forvıd        İLERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Foul_fol        PİS, KİRLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Found_faund        İNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Foundation_faundeyşın        1.TEMEL 2.VAKIF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fountain_fauntın        FISKİYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fountain-Pen_fauntın pen        DOLMA KALEM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fox_foks        TİLKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fragile_freρayıl        KOLAY KIRILABİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Frame_freym        ÇERÇEVE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Frank_frenk        AÇIK SÖZLÜ, SAMİMİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Free_frii        ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Free_frii        BEDAVA, ÜCRETSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Freedom_friidım        ÖZGÜRLÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Freeze_friz        DONMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Freight_freyt        HAMULE, NAVLUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fresh_freş        TAZE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Friday_fraydey        CUMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fridge_fric        BUZDOLABI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Friend_frend        ARKADAŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Friendly_frendli        DOSTÇA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fright_frayt        KORKU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Frighten_fraytn        KORKUTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Frog_frog        KURBAĞA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime From_from        (…DEN,  …DAN) EKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Front_frant        ÖN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Frontier_frantier        SINIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Frown_fraun        KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fruit_fruut        MEYVE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fry_fray        KIZARTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fugitive_fiucitiv        KANUN KAÇAĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Full_ful        DOLU, TAMAMEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Full Stop_fulstop        NOKTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fun_fan        EĞLENCE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fund_fand        FON, KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fundamental_fandımentıl        TEMEL, ÖNEM, ÇOK GEREKLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Funeral_füunırıl        CENAZE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Funny_fani        1.KOMİK  2.GARİP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fur_för        KÜRK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Furnish_förniş        DÖŞEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Further_fördır        DAHA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Furthermore_fördırmor        YANINDA, AYRICA, ÜSTELİK (=moreover)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fuse_füuz        SİGORTA (elektrik vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Fuss_faas        TELAŞ, TELAŞLANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Future_füuçır        GELECEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gain_geyn        KAZANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gallery_gelıri        GALERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gamble_gembl        KUMAR OYNAMAK, KUMAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Game_geym        OYUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gang_geng        ÇETE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gaol_jeil        HAPİSHANE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gap_gep        BOŞLUK, FARK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Garage_garaaj        GARAJ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Garden_gadn        BAHÇE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Garlic_gaalik        SARIMSAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gas_ges        GAZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gate_geyt        BAHÇE KAPISI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gather_gedır        1.TOPARLAMAK, TOPLANMAK 2.ANLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gay_gey        1)MUTLU, PARLAK, ÇOK RENKLİ 2)HOMO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gear_giır        VİTES
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime General_cenrıl        GENERAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime General_cenrıl        GENEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Generally_cenrıli        GENELLİKLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Generous_cenrıs        CÖMERT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Genius_ciniıs        DAHİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gentle_centl        NAZİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gentleman_centlmın        CENTİLMEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Germ_cörm        MİKROP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Get_get        1.ALMAK 2.ELDE ETMEK 3.ANLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ghost_gost        HAYALET,HORTLAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gift_gift        1.ARMAĞAN  2.YETENEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gigolo_jigolo        JİGOLO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ginger_cincır        ZENCEFİL, HAFİF KAHVERENGİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gipsy_cipsi        ÇİNGENE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Girl_görl        KIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Give_giv        VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Glad_gled        MEMNUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gladly_gledli        ZEVKLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Glass_glas        CAM, BARDAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Globe_glob        KÜRE, DÜNYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Glorious_gloriıs        PARLAK, ONURLU (parlak tarih)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Glory_glori        ONUR, HEYECAN, GÜZELLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Glove_glav        ELDİVEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Glue_glu        YAPIŞTIRICI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Go_go        GİTMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Goal_gol        HEDEF, GAYE, GOL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Goat_gout        KEÇİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime God_gad        TANRI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gold_gould        ALTIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Golden_gouldın        ALTINDAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Goldfish_gouldfiş        AKVARYUM BALIĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Good_gud        1.İYİ 2.DEVAMLI ( uzun periyot )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Good-Looking_gud luking        İYİ GÖRÜNÜMLÜ, YAKIŞIKLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Goose_guus        KAZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gosh_goş        HAYRET!…
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gossip_gosip        DEDİKODU YAPMAK, DEDİKODU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Govern_gavn        YÖNETMEK, HÜKMETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Government_gavınmınt        HÜKÜMET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Graduate_grecueyt        MEZUN (üniversite mezunu)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Grain_greyn        TANECİK ( kum,buğday v.s.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Grand_grend        BÜYÜK, ZEVKLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Grape_greyp        ÜZÜM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Grapefruit_greypfruut        GREYFURT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Grasp_grasp        SIKICA TUTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Grass_gres        1.OT, ÇİM 2.MUHBİR ,İSPİYONCU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Grateful_greytıfıl        MİNNETTAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Grave_greyv        1.MEZAR 2.KÖTÜ, ÖNEMLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gravestone_grıyvıstun        MEZARTAŞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Graveyard_greyvyard        MEZARLIK, MEZAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Great_greyt        BÜYÜK, ÇOK, ÇOK İYİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Green_griin        1. YEŞİL 2.TECRÜBESİZ ,TOY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Greengrocer_gıringırosır        MANAV
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Greeting_griiting        KUTLAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Grey_grey        GRİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Grill_gril        GRİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Grip_grip        SIKICA TUTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Grocer_grousır        BAKKAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Groom_gruum        DAMAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ground_graund        YER, TOPRAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Group_gruup        GURUP, TOPLULUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Grow_grow        BÜYÜMEK, YETİŞMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Grumble_grambıl        SIZLANMAK,YAKINMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Guarantee_garentii        GARANTİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Guard_gard        KORUMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Guerrilla_gırilı        GERİLLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Guess_ges        TAHMİN ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Guest_gest        KONUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Guide_gayd        REHBER, REHBERLİK ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Guided Missile_  gaydıd misayl        yl  GÜDÜMLÜ ROKET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Guilt_gilt        SUÇ, KABAHAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Guitar_gitaar        GİTAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gulf_galf        KÖRFEZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gum_gam        1.YAPIŞKAN 2.DİŞ ETİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Gun_gan        SİLAH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Guy_gay        ADAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Habit_hebit        ALIŞKANLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Habitat_hebıtıt        DOĞAL YUVA (hayvan, bitki vb. yaşadığı yer)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hail_heyl        DOLU (yağış)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hair_heyr        1.SAÇ  2.HAYVAN TÜYÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hairdresser_herdresır        KUVAFÖR, BERBER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hairdryer_herdrayır        SAÇ KURUTMA MAKİNASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Half_half        YARIM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hall_hol        HOL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Halt_halt        DUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ham_hem        DOMUZ AYAĞINDAKİ ET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hammer_hemır        ÇEKİÇ, ÇEKİÇLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hand_hend        EL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hand Grenade_hend grineid        EL BOMBASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Handbag_hendbeg        EL ÇANTASI (kadınların)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Handicap_hendikap        SAKAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Handkerchief_hengırçif        MENDİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Handle_hendıl        1.TUTACAK 2.ELİNDEN GELMEK, YAPABİLMEK 3.ELLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Handsome_hendsım        YAKIŞIKLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Handwriting_hendrayting        EL YAZISI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hang_heng        ASMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hang On_hengon        BEKLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hangar_hengır        HANGAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Happen_hepın        OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Happy_hepi        MUTLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Harbour_harbır        LİMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hard_hard        SERT, ZOR, BELALI, KÖTÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hardly_hardli        ZORLA, İYİ DEĞİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Harm_harm        ZARAR,KÖTÜLÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Harmful_harmful        ZARARLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Harvest_harvıst        HASAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Haste_heyst        HIZ, ACELE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hat_het        ŞAPKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hate_heyt        NEFRET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Have_hev        SAHİP OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hawk_hovk        1.ATMACA 2.EL ARABASIYLA SATMAK, SEYYAR SATICILIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hazard_hezırd        TEHLİKE, RİSK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Head_hed        BAŞ, KAFA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Head Quarters_ hedkuartırs        MERKEZ,KARARGAH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Headache_hedeyk        BAŞ AĞRISI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Headline_hedlayn        BAŞLIK (Gazetede)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Headphone_hedfon        KULAKLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Health_helth        SAĞLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Healthy_helthi        SAĞLIKLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hear_hiir        DUYMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Heart_hart        1.KALP  2.KUPA (oyun kartlarında)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Heat_hiit        ISI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Heater_hiitır        ISITICI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Heaven_hevın        CENNET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Heavy_hevi        AĞIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hectare_hektar        HEKTAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Heel_hiıl        TOPUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Height_hayt        YÜKSEKLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Heir_eır        MİRASÇI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hell_hel        CEHENNEM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Help_help        YARDIM, YARDIM ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hen_hen        DİŞİ KUŞ, PİLİÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Here_hiır        BURASI, BURADA, BURAYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Heritage_heritıc        MİRAS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hero_hiro        KAHRAMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hesitate_heziteyt        DURAKSAMAK, TEREDDÜT ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hiccup_hikap        HIÇKIRIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hide_hayd        SAKLANMAK, SAKLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime High_hay        YÜKSEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hijack_haycek        KORSANLIK YAPMAK (uçak,araba,v.s.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hijacker_haycekır        KORSAN, EŞKIYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hill_hil        TEPE, YOKUŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hinge_hinρ        1)MENTEŞE 2)DAYANAK NOKTASI, DESTEK, ESAS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hire_hayır        KİRALAMAK (taşınabilir nesneleri,araba,TV, v.b )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime History_histri        TARİH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hit_hit        DARBE, ÇARPMAK, POPÜLER (hit)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hitch-Hike_hiçhayk        OTOSTOP YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hobby_hobi        HOBİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hold_hold        TUTMAK, KAVRAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hold On_hold on        BEKLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hole_hol        DELİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Holiday_holidey        TATİL GÜNÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hollow_halou        BOŞ (bir cismin arkası boş olması davul,duvar v.b)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Holy_holi        KUTSAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Home_hom        EV, YUVA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Homesick_houmsik        SILA HASRETİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Honest_anıst        DÜRÜST
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Honey_hani        BAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Honeymoon_hanimuun        BALAYI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Honour_anır        ONUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hook_huuk        ÇENGEL, KANCA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hop_hap        SIÇRAMAK, ZIPLAMAK ,SEKMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hope_houp        UMUT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hopeless_houplıs        UMUTSUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Horizon_hırayzın        UFUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Horizontal_horizantıl        YATAY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Horn_horn        1.BOYNUZ 2.KORNA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Horrible_haribl        KORKUNÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Horse_hors        AT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hose_hoz        HORTUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hospital_haspitl        HASTANE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Host_houst        EV SAHİBİ (konukları olan)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hostage_hastıc        ESİR, REHİNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hostel_hastl        ÖĞRENCİ, TURİST KONAKLAMA YERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hot_hat        1.SICAK 2.ACI ( yemekte )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hotel_houtel        OTEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hour_auır        SAAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hourly_auıli        SAAT BAŞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime House_haus        EV
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Housewife_haus wayf        EV HANIMI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hover_havır        HAVADA KALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime How_haw        NASIL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime However_hauevır        HER ŞEKİLDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hubbub_habab        GÜRÜLTÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hug_hag        SARILMAK,KUCAKLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Huge_hüyρ        ÇOK BÜYÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hum_ham        VIZILDAMAK, DUDAK KAPALI ŞARKI SÖYLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Human_huiymın        İNSAN, BEŞERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Humble_hambl        ALÇAK GÖNÜLLÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Humour_hüumır        GÜLDÜRÜ, MİZAH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hungry_hangri        AÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hunt_hant        AVLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hurry_hari        ACELE ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hurt_hört        YARALAMAK, YARALANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Husband_hazbınd        KOCA, ERKEK EŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hush_haş        SAKİNLİK,SESSİZLİK,SUS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Hut_hat        KULÜBE, BARAKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ice_ays        BUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ice-Cream_ays kriim        DONDURMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Icy_aysi        ÇOK SOĞUK, BUZLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Idea_aydiı        FİKİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ideal_aydiıl        YETKİN, İDEAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Identical_aydentikl        ÖZDEŞ, ÇOK BENZEYEN, AYNI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Identify_aydentifay        BELİRLEMEK, TANIMLAMAK, TANIMAK, BELİRTMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Idiot_idyıt        APTAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Idle_aydl        ATIL, BOŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime If_if        EĞER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ignition_ignişın        1)TUTUŞMA, ATEŞLEME, ATEŞ ALMA 2)ATEŞLEME TERTİBATI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ignore_ignoor        ÖNEMSEMEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ill_il        HASTA, HASTALIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Illegal_illigıl        KANUNSUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Illustrate_ilıstreyt        RESİMLE GÖSTERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Image_imıc        HAYAL, İMAJ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Imagination_imecıneyşın        TASAVVUR, HAYAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Imagine_imecın        TASAVVUR ETMEK, HAYAL ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Imitate_imiteyt        ÖRNEK ALMAK, TAKLİT ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Imitation_imiteyşın        TAKLİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Immediate_immidiıt        ANINDA, DERHAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Immense_imens        ÇOK BÜYÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Immigrate_imigreyt        GÖÇMEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Immoral_imorıl        AHLAKSIZ, EDEPSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Impair_impeyır        BOZMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Impatient_impeyşınt        SABIRSIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Implement_ımplımınt        1)YÜRÜRLÜĞE KOYMAK 2)ALET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Imply_implay        İMA ETME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Impolite_impolayt        KABA, NAZİK DEĞİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Import_import        İTHAL ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Importance_importıns        ÖNEM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Important_importınt        ÖNEMLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Impossible_imposıbl        OLANAKSIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Impress_impres        ETKİLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Impress_impıres        ETKİLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Impression_impreşn        ETKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Impressive_impıresiv        ETKİLİ,ETKİLEYİCİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Improve_impruuv        GELİŞMEK, İYİYE GİTMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Improvement_impruuvmınt        GELİŞME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime In_in        1.İÇİNDE, İÇERİ, İÇERDE, İÇERİYE  2.POPÜLER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime In Order To_in ordır to        AMACIYLA, MAKSADIYLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Incentive_insentiv        TEŞVİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Incident_insidınt        OLAY (önemsiz olay)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Incidentally_insidentli        BUNUN YANINDA (=By the way)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Include_inkluud        KAPSAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Income_inkım        GELİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Incorrect_ınkırekt        HATALI, YANLIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Increase_inkriiz        ARTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Incredible_inkredıbl        İNANILMAZ, BÜYÜLEYİCİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Indeed_indiid        GERÇEKTEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Indefinite_indefinıt        BELİRSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Indefinitely_indefinitli        SONSUZ, SÜRESİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Indemnify_indemnifaı        1)TAZMİNAT ÖDEMEK, SÖZ VERMEK, ZARARI KARŞILAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Indemnity_indemniti        TAZMİNAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Independent_ındıpendınt        BAĞIMSIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Index_indeks        İNDEX
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Indicate_indikeyt        GÖSTERMEK, İŞARET ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Individual_indivicul        AYRI, BİREY, FERT, KİMSE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Indoor_indor        EV İÇİNDE, İÇERDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Indorse_indoos        ÇEKİ CIRO ETMEK,ONAYLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Industry_indastri        ENDÜSTRİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inevitable_ınevıtıbl        KAÇINILMAZ, HERHALDE OLAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inferior_infiıriır        AŞAĞILIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Infinite_ınfinit        SONSUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inflammable_inflemıbıl        ATEŞ ALABİLİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inflate_infleyt        ŞİŞMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inflation_infleyşın        ENFLASYON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inflexible_infleksıbıl        EĞİLMESİ ZOR, BÜKÜLMEZ, İNATÇI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Influence_ınfluıns        ETKİ, ETKİLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inform_infoom        BİLGİ VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Informal_infoomıl        RESMİ OLMAYAN,GAYRI RESMİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Information_infımeyşın        BİLGİ, ENFORMASYON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Initial_inişıl        İLK HARF, BİRİNCİ, BAŞTAKİ,PARAF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Initiative_inişıtiv        İLK HAREKET,BAŞLATMA,İNSİYATİF(Take the initiative)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inject_incekt        ŞIRINGA YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Injure_incır        İNCİTMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ink_ink        MÜREKKEP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inn_in        1.HAN  2.MOTEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Innocent_inısınt        SUÇSUZ, MASUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inquire_inkwayr        ARAŞTIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inquiry_inkuaıri        SORU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Insect_insekt        BÖCEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Insecure_insikuır        EMNİYETSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inside_insayd        İÇERİSİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Insist_insist        ISRAR ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Insolvent_insolvınt        MÜFLİS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inspect_inspekt        İNCELEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inspector_inspektır        MÜFETTİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Inspire_inspayır        AKLA, FİKRE GETİRME, ESİNLEME, İLHAM GELMESİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Install_instol        YERLEŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Instance_instıns        ÖRNEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Instant_instınt        HIZLI,DERHAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Instead Of_insted ov        YERİNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Institute_instıtüut        ENSTİTÜ,KURULUŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Instruction_instrakşn        YÖNERGE;TALİMAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Instrument_instrumınt        ENSTRÜMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Insulate_insuleyt        İZOLE ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Insult_insalt        HAKARET ETME, ONUR KIRMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Intangible_intencıbıl        MANEVİ,MADDİ OLMAYAN,INTANGIBLE ASSET=MADDİ,VARLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Intelligent_intelicınt        ZEKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Intend_intend        PLANLAMAK, MAKSAT, NİYET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Intense_intens        DERİN ÜZÜNTÜ, GÜÇLÜ DUYGU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Intensive_intensiv        YOĞUN (Labour intensive:Emek yoğun)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Intention_intenşın        PLAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Interest_interest        1.İLGİ DUYMAK, ENTERESE OLMAK 2. FAİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Interesting_intresting        İLGİNÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Interfere_interfir        1)KARIŞMA MÜDAHELE ETME 2)PARAZİT YAPMA (tv,radyo)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Intermediate_intımidiıt        ARADA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime International_intıneyşınıl        ULUSLARARASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Interpret_intörprıt        ÇEVİRİ, YORUMLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Interrupt_intırapt        DURDURMAK, KESMEK(bir süre için), ARAYA GİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Interval_ıntıvl        ARALIK, ARA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Interview_intıvüu        RÖPORTAJ, GÖRÜŞME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Intestines_intestinz        BAĞIRSAKLAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Into_intu        İÇİNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Introduce_intrıdyus        TANIŞTIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Invade_inveyd        İSTİLA ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Invalid_invelid        GEÇERSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Invent_invent        İCAT ETMEK, YARATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Invest_invest        YATIRIM YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Investigate_ınvestıgeyt        ARAŞTIRMA YAPMAK,ÇALIŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Invite_ınvayt        DAVET ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Invoice_invoys        FATURA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Involve_involv        İŞE DALMAK,KARIŞMAK,GEREKTİRMEK,İÇERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Iron_ayrın        1.DEMİR  2.ÜTÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ironically_ayronikli        TAM AKSİ OLMA,İNADINA(İnadına tatilde yağmur yağdı.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Irregular_ıregulır        DÜZENSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Irritate_iriteyt        KIZDIRMAK, SİNİRLENDİRMEK, TAHRİŞ ETMEK (deri vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Island_aylınd        ADA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Issue_işuu        1.BASKI 2.KONU 3.VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime It_it        O (cansız ve üçüncü tekil şahıs zamiri)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Itch_itρi        KAŞINDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Item_aytım        BİRİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jack_cek        1)KRİKO 2)VALE (Oyun kağıdında) 3)TORPİL YAPTIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jackal_cekıl        ÇAKAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jacket_cekıt        CEKET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jaguar_ceguar        JAGUAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jail_jeyl        HAPİS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jam_cem        1.REÇEL 2.SIKIŞIKLIK  (tfaffic jam )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime January_cenueri        OCAK ( ayı )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jar_caar        KAVANOZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jaw_cov        1.ÇENE KEMİĞİ  2.ÇENE ÇALMAK,KONUŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jazz_cez        CAZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jealous_celıs        KISKANÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jeans_ciinz        JİN, KOT PANTOLON (Pamuklu)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jelly_celi        JÖLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jellyfish_celifiş        DENİZANASI, MEDÜS, SU MEDÜSÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jet_cet        JET, FIŞKIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jewel_cuıl        MÜCEVHER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Job_cab        İŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jockey_cokey        COKEY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Join_coin        BİRLEŞTİRMEK, BİRLEŞMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Joint_coint        BİRLEŞİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Joke_couk        ŞAKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jolly_coli        ÇOK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Journal_cöönl        GAZETE,DERGİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Journalist_cönılist        GAZETECİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Journey_cööni        YOLCULUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Joy_coy        MUTLULUK,EĞLENCE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jubilee_cubılii        JÜBİLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Judge_cac        1.HAKİM  2.YARGILAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Judgement_cacmınt        YARGI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Juice_cuis        SU (meyve suyu v.s.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime July_culy        TEMMUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jump_camp        SIÇRAMAK, ATLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime June_cuun        HAZİRAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Jury_cüri        JÜRİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Just_cast        1.YALNIZ  2.HEMEN ŞİMDİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Justice_castis        ADALET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Keen_kiin        KESKİN (Keen on:hoşlanmak)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Keep_kiip        KORUMAK, TUTMAK, DEVAM ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ketchup_ketρıp        KETÇAP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Key_kii        ANAHTAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Kick_kik        TEKME, TEKMELEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Kid_kid        1.ÇOCUK  2.DALGA GEÇMEK  3.GENÇ KEÇİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Kidnap_kıdnep        ZORLA KAÇIRMAK (İnsan, hayvan vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Kidney_kidniy        BÖBREK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Kill_kil        ÖLDÜRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Kin_kin        AİLE, AKRABA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Kind_kaynd        1. İYİ, DOST, SEVGİLİ 2.ÇEŞİT, TÜR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime King_king        KRAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Kingdom_kingdım        KRALLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Kiss_kis        ÖPÜCÜK, ÖPMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Kitchen_kiçın        MUTFAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Knee_nii        DİZ, DİZ ÇÖKMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Knife_nayf        BIÇAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Knight_nayt        SİLAHŞÖR, ŞOVALYE, SATRANÇTA AT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Knob_nob        TOKMAK, TUTACAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Knock_nok        VURMAK (kapıya vurmak)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Knot_not        DÜĞÜM, DÜĞÜM ATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Know_nou        BİLMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Knowledge_navlıc        BİLGİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Label_leybl        ETİKET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Laboratory_lıborıtri        LABORATUVAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Labour_leybır        İŞ(elle yapılan zor iş),İŞGÜCÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lack_lek        EKSİKLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ladder_ledır        MERDİVEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ladle_leydıl        KEPÇE (Yemek)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lady_leydi        HANIMEFENDİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lake_leyk        GÖL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lamb_lemb        KUZU, KUZU, KOYUN ETİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lame_leym        TOPAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lamp_lemp        LAMBA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lamppost_lembpost        SOKAK LAMBASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lampshade_lempşeyd        ABAJUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Land_lend        KARA,ARAZİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Land_lend        İNİŞ YAPMAK, KONMAK (uçak v.s.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Landlady_lendleydi        EVSAHİBİ BAYAN, EVİNİ KİRAYA VEREN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lane_leyn        DAR YOL, ŞERİT (Oto yolda vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Language_lengwıc        DİL ( yabancı dil v.b )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Large_larc        GENİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lash_leş        KAMÇI, BİRŞEYİ ANİ VE HIZLI SALLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Last_lest        SON, SONUNDA, GEÇMİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Last_lest        DEVAM ETMEK, SÜRMEK, YETERLİ OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Late_leyt        1.GEÇ  2.SONU (late september=eylül sonu v.b)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Laugh_laf        GÜLMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Launch_lonρ        BİRŞEYE BAŞLAMAK, ROKET FIRLATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Laundry_londri        YIKANACAK ÇAMAŞIR, ÇAMAŞIRHANE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Laundry-Basket_londıribeskıt        ÇAMAŞIR SEPETİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lavatory_levıtri        TUVALET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Law_lou        YASA, KANUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lawful_lofl        YASAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lawyer_louyır        AVUKAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lay_ley        KOYMAK(bir şeyin üstüne), YATIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lazy_leyzi        TEMBEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lead_led        1.KURŞUN (metal)  2.KURŞUN KALEM UCU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lead_liid        ÖNDERLİK ETMEK,ÖNDE GİTMEK,  YOL GÖSTERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Leader_liidır        ÖNDER, LİDER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Leadership_liidışip        ÖNDERLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Leaf_liif        YAPRAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime League_liıg        BİRLİK, LİG
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Leak_liik        AKINTI, SIZMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lean_liin        1.İNCE, YAĞSIZ 2.EĞİLMEK YASLANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Learn_lörn        ÖĞRENMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lease_liis        BELİRLİ BİR ZAMAN İÇİN KİRALAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Least_liist        EN AZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Leather_ledır        DERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Leave_liiv        TERK ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lecture_lekρır        DERS, KONFERANS VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Left_left        1.SOL 2.KALAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Leg_leg        BACAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Legacy_legisi        MİRAS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Legal_ligl        YASAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lemon_lemın        LİMON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lend_lend        ÖDÜNÇ VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Length_length        UZUNLUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lens_lenz        LENS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Less_les        DAHA AZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lesson_lesn        DERS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Let_let        BIRAKMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Letter_letır        MEKTUP, HARF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Letter Box_letır baks        MEKTUPLUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lettuce_letıs        SALATA, KIVIRCIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Level_levl        DÜZEY, SEVİYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lever_liivır        KALDIRAÇ, MANİVALA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Liar_layır        YALANCI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Liberal_libırıl        LİBERAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Liberty_libırti        SERBEST OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Library_laybrıri        KİTAPLIK, KÜTÜPHANE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Licence_laysıns        LİSANS (ehliyet v.b )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lick_lik        YALAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lid_lid        KAPAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lie_laı        YALAN, YALAN SÖYLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lie_laı        YATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Life_layf        YAŞAM, HAYAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lift_lift        1.ASANSÖR 2.YUKARI KALDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Light_layt        1.IŞIK 2.AÇIK (renklerde) 3.HAFİF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lighter_laytır        ÇAKMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Like_layk        1. HOŞLANMAK  2.GİBİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Likely_laykli        BÜYÜK OLASILIKLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Limit_limit        HAT, SINIR, LİMİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Line_layn        ÇİZGİ, SATIR, SIRA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Link_link        BİRLEŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lip_lip        DUDAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Liquid_likuit        SIVI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Liquidate_likvideyt        TASFİYE ETMEK, ÖLDÜRME, KURTULMAK, BAŞINDAN ATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime List_list        LİSTE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Listen_lisın        DİNLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Literature_litricır        EDEBİYAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Litter_litır        ÇÖP,DAĞINIKLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Little_litıl        KÜÇÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Live_laıv        CANLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Live_liv        YAŞAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Liver_livır        KARACİĞER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lives_layvz        YAŞAMLAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Living_living        YAŞAM BİÇİMİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Load_loud        YÜK, YÜKLEMEK,SİLAH DOLDURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Loaf_lof        BÜTÜN EKMEK, VAKTİ BOŞA GEÇİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Loan_lon        ÖDÜNÇ VERMEK, BORÇ VERMEK, BORÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lobster_lobstır        İSTAKOZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Local_lokıl        BÖLGESEL, YEREL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Locate_lokeyt        KURMAK,YERLEŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lock_lok        KİLİTLEMEK, KİLİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lonely_lanliy        YALNIZ, KİMSESİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Long_long        UZUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Look_luuk        BAKMAK, BAKIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Loose_luuz        BOL, BAĞSIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lorry_lori        KAMYON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lose_luuz        KAYBETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Loss_los        KAYIP, ZARAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lot_lot        ÇOK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Loud_laud        YÜKSEK SESLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Love_lav        SEVGİ;AŞK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lovely_lavli        SEVİMLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Low_lov        ALÇAK, DÜŞÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lower_lovır        AŞAĞIYA İNDİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Loyal_loyıl        SADIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Loyalty_loyıltiy        SADAKAT,BAĞLILIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Luck_lak        ŞANS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lucky_laki        ŞANSLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Luggage_lagıc        VALİZ, YÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lunch_lanç        ÖĞLE YEMEĞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Lung_lang        AKCİĞER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Luxury_lakşıri        LÜKS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Machine_mışiin        MAKİNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Machine-Gun_mışiin gan        MAKİNELİ TÜFEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mad_med        DELİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Madam_medım        MADAM, BAYAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Magazine_magızin        1)SİLAH DEPOSU 2)MAGAZİN 3)ŞARJÜR (SİLAHIN)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Magic_mecik        BÜYÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Magnet_magnit        MIKNATIS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Magnificent_megnıfısınt        AZAMET, İHTİŞAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Magnifying-Glass_megnıfaing-glass        BÜYÜTEÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Maid_meyd        KADIN HİZMETÇİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mail_meyl        POSTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Main_meyn        ANA, ESAS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Maintain_meynteyn        1)BAKIM ONARIM 2)ESKİ HALİNDE KORUMA 3)DESTEKLEME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Major_mecır        1)BÜYÜK, ÖNEMLİ 2)BİNBAŞI (ORDUDA)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Majority_mıcorıti        ÇOĞUNLUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Make_meyk        1.YAPMAK  2.ÇEŞİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Make-Up_meyk ap        1.MAKYAJ  2.UYDURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Male_meyl        ERKEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Man_men        ADAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Manage_menıc        YÖNETMEK, KONTROL ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Management_menıcmınt        YÖNETİM, İDARE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Manager_menıcır        YÖNETİCİ, MENAJER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Maniac_meniyak        MANYAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Manner_menır        TAVIR, GÖRGÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Manual_menyul        EL İLE YAPILAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Manufacture_menufekρır        ÜRETMEK (Fab. vb)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Many_meni        BİRÇOK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Map_mep        HARİTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime March_març        1.MARŞ 2.YÜRÜYÜŞ 3.MART (ayı)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Margin_maacın        MARJ, KATKI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mark_mark        İŞARETLEMEK, İŞARET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Market_maakıt        PAZAR, PİYASA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Marmalade_maamıleyd        MARMELAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Marry_meri        EVLENMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Marvellous_marvılıs        ŞAHANE, HARİKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mask_mesk        MASKE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mass_mes        KÜTLE, KİTLE, KALABALIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Massacre_mesıkır        KATLİAM, KATLİAM YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Massive_mesiv        ÇOK BÜYÜK VE AĞIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Master_mestır        UZMAN, ŞEF, SAHİP, HOCA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mat_met        HASIR, PASPAS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Match_meç        1.UYMAK, UYUŞMAK 2.MAÇ 3.KİBRİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mate_meyt        ARKADAŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Material_metıriıl        MALZEME, KUMAŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mathematics_methemetiks        MATEMATİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Matter_metır        1.MESELE  2.ÖNEMLİ OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mattress_metrıs        YATAK, SEDİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mature_meρur        1)OLGUN,ERGİN(Hayvan,meyve,insan)2)VADESİ GELEN(Ödem
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Maturity_meρuriti        OLGUNLUK ZAMANI, VADE ZAMANI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Maximum_mexsimum        MAKSİMUM, AZAMİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime May_mey        1.MAYIS 2.MAY BE = BELKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Me_mi        BANA, BEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Meadow_medo        ÇAYIR, MERA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Meal_miıl        YEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mean_miin        1.ANLAMINA GELMEK,İSTEMEK,PLANLAMAK 2.CİMRİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mean_miin        ORTALAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Meaning_miining        ANLAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Means_miins        1.STİL, YOL, YARDIM  2.PARA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Meantime_miintaym        BU ARADA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Meanwhile_miinvayl        BU ARADA, AYNI ANDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Measure_mejır        ÖLÇÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Meat_miit        ET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mechanic_mekanik        MEKANİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mechanic_mikenik        1)MAKİNİST,MAKİNA USTASI2)EL SANATLARINA AİT3)MEKANİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Medal_medıl        MADALYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Medical_medıkıl        TIBBİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Medicine_medisin        İLAÇ, TIP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Meet_miit        BULUŞMAK, KARŞILAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Meeting_miiting        TOPLANTI, MİTİNG
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Melody_melodi        EZGİ, MELODİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Melon_melın        KAVUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Melt_melt        ERİMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Member_membır        ÜYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Memorable_memırıbl        UNUTULMAYACAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Memorandum_memırendım        NOT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Memorial_memoriıl        BİR KİŞİNİN ANISINA YAPILAN YAPIT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Memorize_memırayz        EZBERLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Memory_memıri        HAFIZA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Men_men        ADAMLAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mend_mend        TAMİR ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mental_mentıl        ZİHİNSEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mention_menşın        BAHSETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Merchant_mörçınt        TÜCCAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mercy_mörsi        MERHAMET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mere_miır        SADECE,YALNIZCA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Merely_miıli        SADECE, ANCAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Merge_mörc        BİRLEŞEREK KAYBOLMA, KONSOLİDASYON (Şirket, devlet)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Merit_merit        HAKETMEK, DEĞMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Merry_meri        MUTLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mess_mes        KARGAŞALIK,DAĞINIKLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Message_mesıc        MESAJ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Metal_metıl        METAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Meter_mitır        ÖLÇEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Method_methıd        METOT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Metre_mitr        METRE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mice_mays        FARELER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Middle_midl        ORTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Midnight_midnayt        GECE YARISI (24:00)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Might_mayt        1)KUVVET,KUDRET 2)BELKİ (Might be:Az ihtimalli.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mike_mayk        MİKROFON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mild_mayld        1)HAFİF 2)YUMUŞAK 2)ILIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Military_militıri        ASKERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Milk_milk        SÜT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mill_mil        1.DEĞİRMEN 2.İMALATHANE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Millet_milıt        DARI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Millionaire_milyıner        MİLYONER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mimic_mimik        TAKLİT ETMEK (birini)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mince_mins        KIYMA (Et vb.), KIYMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mind_maynd        AKIL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mind_maynd        BİRİNE BAKMAK,DERT ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mine_mayn        1.BENİM 2.MADEN OCAĞI 3.MAYIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Minimum_minımum        ENAZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Minister_minıstır        1.BAKAN 2.BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Minor_maynır        ÖNEMSİZ, UFAK, MİNÖR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Minority_maynorıti        AZINLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Minus_maynıs        EKSİ  ( – )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Minute_mınıt        1.DAKİKA 2.ÇOK KÜÇÜK 3.ZABIT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Miracle_mirıkıl        MUCİZE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mirror_mirır        AYNA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Miser_mayzır        HASİS, CİMRİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Miserable_mizrıbıl        SEFİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Misery_mısiri        SEFALET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mislay_misley        NEREYE KOYDUĞUNU UNUTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Miss_mis        1.ÖZLEMEK 2.KAÇIRMAK,KAYIP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Miss_mis        BAYAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Missile_misayl        FÜZE, FIRLATILAN CİSİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mission_mişn        ÖZEL BİR GÖREV İÇİN YOLCULUK,MİSYON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mistake_misteyk        HATA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Misunderstand_misandırstend        YANLIŞ ANLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mix_miks        KARIŞTIRMAK, KARIŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mobile_mobayl        OYNAK,HAREKETLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Model_madl        MODEL (model araba,manken v.b)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Moderate_madırıt        ILIMLI, ORTADA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Modern_madn        MODERN, ÇAĞDAŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Modest_modıst        ALÇAKGÖNÜLLÜ, ILIMLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Moisture_moısρır        NEM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mole_mol        1)KÖSTEBEK 2)VÜCUTTAKİ BEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Moment_moumınt        AN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Monday_mondey        PAZARTESİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Money_mani        PARA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Monkey_manki        MAYMUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Month_manth        AY (takvim ayı)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Monument_monımınt        ANIT, ABİDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mood_muud        MİZAÇ, RUH HALİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Moon_muun        AY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Moral_morıl        AHLAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Morale_mıraal        MORAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime More_mor        DAHA FAZLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Morning_morning        SABAH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mortgage_morgeyρ        İPOTEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mosque_mosk        CAMİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mosquito_mıskiito        SİVRİSİNEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Moss_mos        YOSUN (Nemli yerlerde oluşan)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Most_moust        EN ÇOK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mother_madır        ANNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Motion_moşın        HAREKET, ÖNERME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Motive_motiv        1)MOTİVLENMEK 2)GÜDÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Motor_moutır        MOTOR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mountain_mauntın        DAĞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mouse_maus        FARE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mouth_mauth        AĞIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Move_muuv        HAREKET ETMEK, ETTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Movement_muuvmınt        HAREKET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Much_maç        ÇOK (miktarca)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mud_mad        ÇAMUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mud-Guard_madgard        ÇAMURLUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Multiply_maltıpılay        ÇARPMAK, ÇOĞALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Murder_mördır        CİNAYET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Murmur_mörmır        MIRILDANMAK,UĞULTU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Muscle_masıl        PAZU, KAS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Museum_müuzım        MÜZE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mushroom_maşrum        MANTAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Music_müuzik        MÜZİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Muslim_mazlım        MÜSLÜMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Must_mast        ZORUNLULUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mustard_mastırd        HARDAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mute_müut        1)SESİZ 2)DİLSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mutter_matır        MIRILDANMAK, KISIK SESLE SÖYLENMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mutual_müuρul        MÜŞTEREK,İKİ TARAFLI (mutual friend=ortak arkadaş)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime My_may        BENİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Mystery_mıstri        ESRAR, BİLİNMEZLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nail_neyl        1.TIRNAK  2.ÇİVİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Name_neym        İSİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Napkin_nepkin        PEÇETE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Narrate_nıreyt        ANLATMAK, SÖYLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Narrow_nerou        DAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nasty_nasti        PİS, KÖTÜ KOKULU, HOŞ OLMAYAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nation_neyşın        ULUS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime National_neyşınl        ULUSAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Native_neytiv        YERLİ (her native language)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Natural_neçrıl        DOĞAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nature_neyçır        DOĞA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Naughty_noti        YARAMAZ (naughty child = yaramaz ρocuk)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Near_niır        YAKIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Necessary_nesısıri        GEREKLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Necessity_nısesiti        GEREKLİLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Neck_nek        BOYUN, ENSE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Need_niid        GEREKSİNİM, İHTİYAÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Needle_niidl        İĞNE, ŞİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Needless_nidless        LÜZUMSUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Neglect_nıglekt        İHMAL ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Negotiate_nigoşıeyt        GÖRÜŞMEK,MÜZAKERE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Neighbour_neybır        KOMŞU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Neither_niidır        HİÇBİRİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Neither…Nor…_naydır..nor..        NE O..NE ÖBÜRÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nephew_nevüuu        YEĞEN (erkek)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nervous_nörvıs        SİNİRLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nest_nest        YUVA, KUŞ YUVASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Net_net        1.AĞ  2.NET (brütün tersi)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Network_netwörk        ŞEBEKE,ÇALIŞMA AĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Never_never        HİÇBİR ZAMAN ,ASLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nevertheless_nevedıles        BUNA RAĞMEN, HALA, AMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime New_nuu        YENİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime News_nüuz        HABER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Newspaper_nüuspeypır        GAZETE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Next_nekst        EN YAKIN, BİR SONRAKİ, ERTESİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nice_nays        HOŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nickname_nikneym        TAKILMIŞ AD, LAKAP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Niece_niis        YEĞEN (kız)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Night_nayt        GECE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nightmare_naytmeyr        KABUS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nil_nil        SIFIR, BOŞLUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime No_no        HAYIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Noble_noubl        SOYLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nobody_noubadi        HİÇ KİMSE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Noise_noiz        GÜRÜLTÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nominate_nomineyd        1)ADAY GÖSTERMEK(Başkan v.b) 2)ATAMAK,GÖREVLENDİRME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime None_nan        HİÇBİRİSİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nonsense_nonsıs        SAÇMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Noon_nuun        ÖĞLE ZAMANI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Normal_normıl        NORMAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime North_north        KUZEY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nose_nouz        BURUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Not_nat        DEĞİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Note_not        1. NOT 2.KAĞIT PARA 3. NOTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nothing_nathing        HİÇBİR ŞEY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Notice_noutis        DUYURU, DİKKATİNİ ÇEKMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Notorious_nutoriyus        KÖTÜ ÜNLÜ, KÖTÜ ÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Novel_novıl        ROMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime November_novembır        KASIM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Now_nau        ŞİMDİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nowadays_nauıdeyz        BUGÜNLERDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nowhere_nouweır        HİÇ BİRYER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nude_nüud        ÇIPLAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nuisance_nuusıns        SIKINTI, DERT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Number_nambır        SAYI, NUMARALANDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nurse_nörs        HEMŞİRE, HASTABAKICI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nut_nat        1.KURUYEMİŞ (fındık v.b) 2.SOMUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Nylon_naylon        NAYLON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Oak_ook        MEŞE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Oar_or        KÜREK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Oasis_oesis        VAHA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Obey_obey        SÖZ DİNLEMEK, İTAAT ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Object_ıbcekt        İTİRAZ ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Object_abcekt        NESNE, OBJE, AMAÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Oblige_ıblayc        1)ZORUNLU KILMAK 2)MİNETTAR KILMAK3)YAPMAK,SAĞLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Observation_abzıveyşın        GÖZLEM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Observe_ıbzörv        GÖZLEM YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Obtain_ıbtein        TEDARİK ETMEK, SAĞLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Obvious_ıbvıyıs        AŞİKAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Occasion_ıkeyjn        VESİLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Occupation_aküpeyşın        1.MESLEK  2.İŞGAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Occupy_aküpay        İŞGAL ETMEK, OTURMAK, KAPLAMAK, MEŞGUL ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Occur_ıkör        OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ocean_ouşın        OKYANUS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime October_oktobır        EKİM (ayı )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Odd_od        TUHAF,ACAİP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Of_ov        İYELİK EKİ, NIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Off_of        YOK OLMAK, EKSİLMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Offence_ıfens        1.YASADIŞI İŞ 2.SALDIRI, OFENS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Offend_ıfend        KIZDIRMAK, İNCİTMEK (birini)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Offer_ofır        TEKLİF ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Office_ofis        OFİS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Officer_ofisır        SUBAY, MEMUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Official_ofişl        RESMİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Often_ofn        SIK SIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Oil_oyl        YAĞ, PETROL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Okay (Ok)_okey        PEKİ, TAMAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Old_old        ESKİ, YAŞLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Old-Fashioned_ old feyşınd        ESKİ MODA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Omelette_omlıt        OMLET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Omit_ımit        ATLAMAK, HARİÇ BIRAKMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime On_an        ÜZERİNDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Once_wans        1.BİR KEZ 2.BİR AN ÖNCE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime One_wan        BİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Onion_anyın        SOĞAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Only_ounli        SADECE, YALNIZCA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Open_oupın        AÇIK, AÇMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Operate_opıreyt        ÇALIŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Operation_opıreyşın        1.OPERASYON  2.AMELİYAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Operator_opıreytır        OPERATÖR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Opinion_opinyın        DÜŞÜNCE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Opportunity_aporçüniti        FIRSAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Opposite_apızit        ZIT,TERS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Optimist_aptimist        İYİMSER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Option_opşın        SEÇME, SEÇENEK, OPSİYON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Or_or        VEYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Oral_orıl        SÖZLÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Orange_orınc        1.PORTAKAL 2.TURUNCU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Orbit_orbit        YÖRÜNGE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Orchard_orρıd        BOSTAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Order_oordır        1.EMİR 2.SİPARİŞ 3.DÜZEN, SIRA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ordinary_oodnri        SIRADAN, NORMAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Organ_orgın        1.ORG 2.ORGAN 3.ORGANİZASYON, KURULUŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Organize_orgınayz        ORGANİZE ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Origin_oricin        KÖKEN, ORİJİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Original_arıcınıl        ORJİNAL, İLK, YENİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Other_adır        DİĞER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Otherwise_adırwayz        1.BAŞKA TÜRLÜ  2.YOKSA,AKSİ TAKTİRDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ought_oot        ..MELİ ..MALI EKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Our_aar        BİZİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Out_aut        DIŞARI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Outline_autlayn        ANA HAT, ÖZETLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Out-Of-Date_aut ov deyt        MODASI GEÇMİŞ, ESKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Output_autput        ÇIKTI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Outside_autsayd        DIŞARI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Oval_ovıl        OVAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Oven_avn        FIRIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Over_ouvır        1.ÜSTÜNDE  2.BİTMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Overcome_ouvıkam        ÜSTESİNDEN GELMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Overdo_ovırdu        FAZLA PİŞİRMEK, FAZLA YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Overdue_overduu        VADESİ GEÇMİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Overtake_ovırteyk        GEÇMEK, SOLLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Overtime_ovırtaym        FAZLA MESAİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Overwork_ovırvörk        FAZLA ÇALIŞMAK, AŞIRI ÇALIŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Owe_ou        BORÇLU OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Owl_aul        BAYKUŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Own_on        SAHİP OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Owner_ounır        SAHİP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ox_oks        BOĞA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Oxygen_oksıcın        OKSİJEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Oyster_oistır        İSTİRİDYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pack_pek        PAKETLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Packed_pekt        KALABALIK, BİR SÜRÜ İNSAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Packet_pekıt        PAKET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Page_peyc        SAYFA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pain_peyn        ACI, AĞRI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Painful_peynful        AĞRILI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Paint_peynt        BOYAMAK, BOYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Painter_peyntır        1.RESSAM  2.BOYACI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pair_peır        ÇİFT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Palace_pelıs        SARAY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pale_peyl        SOLUK,SOLGUN  (renk)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Palm_paam        1)AVUÇ 2)PALMİYE AĞACI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pan_pen        TAVA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Panel_penıl        PANEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Panic_penik        PANİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pants_pents        1)DON 2)PANTOLON (AmE)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Paper_peypır        1.KAĞIT 2.GAZETE 3.EVRAK, KİMLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Parachute_perışut        PARAŞÜT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Parade_pıreyd        RESMİ GEÇİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Paradise_perıdays        CENNET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Paragraph_perıgraf        PARAGRAF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Parcel_paasl        PARÇA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pardon_paadn        PARDON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Parent_perınt        ANA BABA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Park_park        1.PARK 2.PARK ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Parliament_parlımınt        PARLAMENTO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Parrot_perıt        PAPAĞAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Part_part        KISIM, BÖLÜM ,AYIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Participate_partısipeyt        BAŞKALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMA, OYNAMA, KATILMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Particular_pıtikülır        YALNIZ, ÖZEL, TİTİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Partner_partnır        1.ORTAK  2.PARTNER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Part-Time_part taym        YARIM GÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Party_paati        PARTİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pass_pes        GEÇMEK, GEÇİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Passage_pesıc        PASAJ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Passenger_pesıncır        YOLCU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Passive_pesiv        PASİF, EYLEMSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Passport_pasport        PASAPORT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Password_paswörd        PAROLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Past_pest        GEÇMİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pasta_pesti        MAKARNA (Hamurdan yapılan şeyler)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Paste_peyst        BEYAZ TUTKAL, MACUN, HAMUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pastime_pastaym        HOŞ İYİ ZAMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Path_peth        PATİKA, KÜÇÜK YOL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Patience_peyşns        SABIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Patient_peyşnt        1.SABIRLI 2.HASTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Patrol_petrol        DEVRİYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Patron_petrın        1)DESTEKLEYİCİ KİŞİ 2)DEVAMLI MÜŞTERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pause_poz        MOLA, ARA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Paw_poo        HAYVAN PENÇESİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pay_pey        ÖDEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Payment_peymınt        ÖDEME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pea_pii        BEZELYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Peace_piis        BARIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Peach_piiρ        ŞEFTALİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Peak_pik        ZİRVE, TEPE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Peanut_pinat        YER FISTIĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pear_peır        ARMUT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pearl_pörl        İNCİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Peasant_peznt        ÇİFTÇİ, KÖYLÜ KESİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Peculiar_pıküliır        GARİP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pedal_pedıl        PEDAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pedestrian_pidestriın        YAYA GİDEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Peel_piil        KABUK SOYMAK (Meyve)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pen_pen        1.AĞIL 2.TÜKENMEZ KALEM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Penalty_penılti        CEZA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pencil_pensl        KURŞUN KALEM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Penknife_pen nayf        ÇAKI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pension_penşın        EMEKLİ MAAŞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime People_piipl        HALK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pepper_pepır        BİBER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Per_pör        HER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Perfect_pörfekt        KUSURSUZ, YETKİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Perform_pörform        1.ÇALIŞMAK 2.UYGULAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Performance_pörformıns        PERFORMANS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Perfume_pörfyüüm        PARFÜM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Perhaps_pörheps        BELKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Peril_peril        BÜYÜK TEHLİKE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Period_periid        1)ÇAĞ, DEVİR, PERİOD 2)ADET (hali)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Permanent_pörmınınt        DEVAMLI,SÜREKLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Permission_pörmişn        İZİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Permit_pörmit        1.İZİN VERMEK 2.İZİN KAĞIDI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Persist_pesist        DEVAM ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Person_pörsın        KİŞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Personality_pörsınelıti        KİŞİLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Persuade_pörsweyd        İKNA ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pessimist_pesimist        KÖTÜMSER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Petrol_petrıl        PETROL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Petrol Station_petrıl steyşın        BENZİNCİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Philosophy_fılosıfi        FİZOLOFİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Phone_foun        TELEFON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Photo_foutou        FOTOĞRAF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Physical_fizıkıl        FİZİKSEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Piano_pieno        PİYANO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pick_pik        TOPLAMAK, SEÇMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Picket_pıkıt        GREV GÖZCÜSÜ, FABRİKA ÖNÜNDE BEKLEME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pickle_pıkıl        TURŞU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pickpocket_pikpakıt        YANKESİCİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Picnic_piknik        PİKNİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Picture_pikçır        RESİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pie_pay        PASTA, BÖREK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Piece_piis        PARÇA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pig_pig        DOMUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pigeon_picın        GÜVERCİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pile_payl        ÜST ÜSTE KOYMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pill_pil        HAP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pillow_pilow        YASTIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pillowcase_pilokeys        YASTIK KILIFI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pilot_paylıt        PİLOT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pin_pin        TOPLU İĞNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pincers_pinρırs        1)KERPETEN 2)KISKAÇ (Yengecin v.b.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pinch_pinρ        ÇİMDİKLEMEK, SIKIŞTIRMAK (Kapıya vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pine_payn        ÇAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pineapple_paynepl        ANANAS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pink_pink        PEMBE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pioneer_paynır        ÖNCÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pipe_payp        1.BORU 2.PİPO 3.FLÜT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pistol_pıstıl        TABANCA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pity_piti        ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pity_piti        ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Place_pleys        YER, YERLEŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Plain_pleyn        AÇIK, ORTADA, DÜZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Plan_plen        PLAN, PLANLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Plane_pleyn        UÇAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Plant_plent        1.BİTKİ, BİTKİ EKMEK  2.FABRİKA, TESİS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Plantation_plenteyşn        EKİLİ YER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Plastic_plestik        PLASTİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Plate_pleyt        TABAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Platform_pletform        1)PLATFORM, YÜKSEKÇE YER, KÜRSÜ 2)PERON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Play_pley        1.OYNAMAK 2.ÇALMAK (bir müzik aletini)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Player_pleyır        OYUNCU, ÇALAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Playground_pleygraund        OYUN SAHASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pleasant_pleznt        KEYİFLİ, ZEVKLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Please_pliiz        1.LÜTFEN  2.MUTLANDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pleasure_plejır        ZEVK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Plenty_plenti        ÇOK SAYIDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Plough_plau        TOPRAĞI SÜRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Plug_plag        FİŞ, BANYO TIKACI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Plum_plam        1)ERİK 2)BONBON SEKERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Plumber_plamır        MUSLUK TAMİRCİSİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Plus_plas        ARTI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pocket_pakıt        CEP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Poem_poım        ŞİİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Poet_poıt        ŞAİR, OZAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Poetry_poıtri        ŞİİRLER, ŞAİRLİK, ŞİİRLE İLGİLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Point_point        NOKTA, UÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Poison_poizın        ZEHİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pole_pol        1)KUTUP 2)DİREK, KAZIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Police_pıliis        POLİS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Policy_palısi        1.POLİÇE  2.YÖNETİM İLKESİ, POLİTİKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Polish_poliş        PARLATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Polite_pılayt        KİBAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Political_pılitikl        POLİTİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Politician_polıtişın        POLİTİKACI, POLİTİKAYLA UĞRAŞAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Politics_palitiks        POLİTİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pool_puul        HAVUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Poor_puur        1.YOKSUL 2.ZAVALLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Population_papüleyşn        NÜFUS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Porcelain_poselın        PORSELEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pork_pork        DOMUZ ETİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Port_port        LİMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Porter_pootır        1)HAMMAL 2)KAPICI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Position_pızişn        DURUM, KONUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Positive_pazitiv        1.EMİN, KESİN  2.OLUMLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Possess_pızes        SAHİP OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Possession_pızeşn        SAHİPLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Possibility_pasıbilıti        OLASILIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Possible_pasıbl        OLASI, MÜMKÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Post_poust        1.POSTA  2.İŞARET  3.DEVRİYE GEZMEK (askerde)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Postage_postıρ        POSTA ÜCRETİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Postpone_pospon        ERTELEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pot_pot        TENCERE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Potato_poteyto        PATATES
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pour_poor        DÖKMEK, AKITMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Poverty_povitı        FAKİRLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Powder_paudır        TOZ, PUDRA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Power_pauır        GÜÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Power Of Attorney_pavır ıv atörn        VEKALETNAME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Powerful_pauıfl        GÜÇLÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Power-House_pauwırhaus        1)ELEKTRİK SANTRALI 2)OLAĞANÜSTÜ ENERJİYE SAHİP ŞEY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Practical_prektikl        PRATİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Practice_prektis        ALIŞTIRMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Practise_prektis        ALIŞTIRMA YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Praise_preyz        ÖVMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pray_prey        DUA ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Preach_priiç        VAAZ VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Precious_presis        KIYMETLİ, ÇOK SEVİLEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Precisely_prısayzlı        KESİNLİKLE, TAM MANASIYLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Predict_prıdikt        TAHMİN ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Prefer_prıför        YEĞLEMEK, TERCİH ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pregnant_pregnınt        HAMİLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Prejudice_precıdis        ÖNYARGI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Preparation_prepıreyşn        HAZIRLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Prepare_prıpeır        HAZIRLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Prescription_priskrıpşın        REÇETE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Presence_prezns        VARLIK(bir yerde varlığı )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Present_preznt        BURADA, MEVCUT, ŞİMDİKİ, ARMAĞAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Present_prizent        SUNMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Preserve_prizörv        KORUMAK,KONSERVE YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime President_prezidınt        BAŞKAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Press_pres        1.BASKI 2.ÜTÜLEME 3.BASIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Press_pres        BASKI YAPMAK, BASMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pressure_preşır        BASINÇ, BASKI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pretend_pritend        GİBİ GÖZÜKMEK, TAKLİT YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pretty_priti        1.SEVİMLİ  2.OLDUKÇA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Prevent_privent        KORUMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Previous_priiviıs        ÖNCEKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Price_prays        FİYAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pride_prayd        ONUR,GURUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Priest_priist        RAHİP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Primarily_pramırili        ANA OLARAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Primary_praymeri        1)ÖNCELERİ,ESKİDEN 2)ANA,BAŞ-Primary cause 3)İLK OKU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Primitive_primitiv        1)İLKEL 2)BASİT, MODASI GEÇMİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Prince_prins        PRENS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Principal_prinsipl        1.EN ÖNEMLİ 2.PRENSİP  3.ANA PARA (borçta)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Print_print        1.BASMAK(harfler vs.) 2.İZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Priority_payoriti        ÖNCELİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Prison_prizn        HAPİS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Prisoner_priznır        1.MAHKUM 2.ESİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Private_prayvıt        ÖZEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Privilege_privılıρ        İMTİYAZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Prize_prayz        ÖDÜL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Probable_prabıbl        OLASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Problem_prablım        SORUN, PROBLEM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Process_proses        İŞLEM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Produce_prodyus        ÜRETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Product_prıdak        ÜRÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Production_prodakşn        ÜRETİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Profession_profeşn        MESLEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Profit_profit        KAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Programme_prougrem        PROGRAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Progress_prougres        GELİŞME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Prohibit_prıhibit        YASAKLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Promise_promis        SÖZ VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Promote_prımot        1)İLERLEME,TERFİ ETME 2)TANITIM(Ürün vb.Satış iρin)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Promotion_primoşın        TERFİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pronounce_pronauns        OKUNUŞUNU ÇIKARTMAK, TELAFFUZ ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Proof_pruuf        KANIT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Propeller_prıpelır        1)İLERİYE YÜRÜTEN ŞEY 2)VAPUR VEYA UÇAK PERVANESİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Proper_prapır        UYGUN, DOĞRU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Property_prapıti        MAL, MÜLK (bir işinin sahip olduğu), EŞYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Proportion_propoşın        ORANTI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Proposal_propouzl        PLAN, ÖNERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Propose_propouz        1.PLANINI AÇIKLAMAK 2.EVLİLİK TEKLİF ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Prosecute_prasıkyut        TAKİP ETMEK, KAVUŞTURMAK, DAVA AÇMAK, SUÇLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Prostitution_prostıtuşın        FUHUŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Protect_prıtekt        KORUMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Protest_protest        PROTESTO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Proud_praud        GURURLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Prove_pruuv        KANITLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Proverb_provörb        ATA SÖZÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Provide_provayd        SAĞLAMAK, TEDARİK ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Provocation_prıvıkeyşın        KIŞKIRTMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Provoke_prıvok        KIŞKIRTMAK, KIZDIRMAYA NEDEN OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pub_pab        PAB, BİRAHANE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Public_pablik        HALK  (puplıc sector=devlet sektörü )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Publicity_pablısiti        İLAN, REKLAM, YAYINLAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Publish_pabliş        BASIM (bir yayını)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pull_pul        ÇEKMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pull Up_pull ap        ARACI DURDURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pullover_pulouvır        1.KAZAK  2.ARABAYI DURDURMAK, KENARA ÇEKMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pulse_pals        NABIZ, VURUŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pump_pamp        POMPA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pumpkin_pampkin        KABAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Punch_panç        1.DELMEK 2.YUMRUKLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Punctual_pankρuıl        TAM ZAMANINDA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Punish_paniş        CEZALANDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pupil_püupl        1.ÖĞRENCİ 2.GÖZBEBEĞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Puppet_papıt        KUKLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Puppy_papi        GENÇ KÖPEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Purchase_pörçıs        SATIN ALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pure_püur        SAF, TEMİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Purple_pörpıl        MOR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Purpose_pöpıs        AMAÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Purse_pöös        KÜÇÜK EL ÇANTASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Push_puş        İTMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Put_put        KOYMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Puzzle_pazl        BULMACA, PROBLEM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pyjamas_pıcaamız        PİJAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Pyramid_piramit        PİRAMİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Qualified_kwolifayd        EHLİYETLİ, KALİFİYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Quality_kualıti        NİTELİK, KALİTE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Quantity_kuantıti        MİKTAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Quarrel_kuarıl        TARTIŞMAK, ATIŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Quarter_kootır        ÇEYREK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Queen_kuiin        KRALİÇE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Question_quesçın        SORU, SORMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Queue_küu        SIRA, KUYRUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Quick_kuik        ÇABUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Quiet_kuayıt        SESSİZ, SAKİN, HUZURLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Quite_kuayt        HEMEN HEMEN, YAKLAŞIK OLARAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Quiz_kuiz        KÜÇÜK TEST
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Quota_kwotı        KOTA, KONTENJAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Quote_kwot        AKTARMA,  SÖYLEME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rabbit_rebit        TAVŞAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Race_reys        IRK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Race_reys        YARIŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Racket_rekit        RAKET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Radar_reydır        RADAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Radiator_reydieytır        RADYATÖR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Radio_reydio        RADYO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rail_reyl        RAY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Railing_reiling        BAHCE PARMAKLIKLARI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Railway_reylwey        TREN YOLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rain_reyn        YAĞMUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Raincoat_reynkout        YAĞMURLUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Raise_reyz        1.YÜKSELTMEK 2.ZAM YAPMAK 3.YETİŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ram_rem        1)KOÇ 2)VURMAK, TOSLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Range_reync        ARALIK, ALAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rank_renk        1.SIRA 2.RÜTBE 3.SOSYAL SINIF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rapid_repid        ÇABUK, HIZLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rare_reyr        NADİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rash_raş        1)HIZLI, ACELE 2)ÇİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rat_ret        SIÇAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rate_reyt        1.HIZ  2. ORAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rather_radır        EPEY, ÇOK DEĞİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Raw_row        1.HAM 2.ÇİĞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Razor_reyzır        USTURA, TRAŞ MAKİNESİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reach_riiç        ERİŞMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Read_riid        OKUMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ready_redi        HAZIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Realize_riılayz        FARK ETMEK (idrak etmek )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Really_riıli        GERÇEKTEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rear_rıir        1)YETİŞTİRMEK(insan,kuş,bitki) 2)ARKA,ARKA TARAF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reason_riizn        1.NEDEN  2.AKIL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reasonable_riiznıbl        MAKUL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Recall_rikol        ANIMSAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Receipt_rısiit        MAKBUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Receive_rısiiv        1.ALMAK 2.KARŞILAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Recent_riisnt        YAKIN ZAMANDA OLAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reception_risepşn        1.RESMİ DAVET 2.RESEPSİYON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Recession_riseşin        DURAKLAMA, GERİLEME, EKONOMİDE DURGUNLUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Recipe_resipi        YEMEK TARİFİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Recognize_rekıgnayz        TANIMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Recollect_rekılekt        HATIRLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Recommend_rekımend        TAVSİYE ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reconcile_rekınsaıl        UZLAŞMA, ANLAŞMA YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reconciliation_rekınsilieyşin        UZLAŞMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Record_rekord        1.KAYIT 2.PLAK 3.REKOR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Recover_rikavır        1.İYİLEŞMEK 2.(kaybedilen bir şeyi) BULMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Red_red        KIRMIZI, KIZIL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reduce_rıdyus        AZALTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Referee_refiri        HAKEM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Referendum_refırendum        REFERANDUM, HALK OYLAMASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Refill_rifıl        DOLDURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reflect_riflekt        YANSITMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Refreshments_rıfreşmınts        SANDOVİÇ, TOST, İÇECEK (Gar,istasyon gibi yerlerde)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Refrigerator_refrıρıretır        BUZDOLABI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Refuge_refüuc        REFÜJ, GÜVENLİ YER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Refugee_refyucii        TEHLİKEDEN KAÇAN, KAZAZEDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Refuse_refyuz        REDDETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Regard_rigard        1.DİKKAT 2.DÜŞÜNCE 3.BAKMAK 4.İNANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Region_ricın        BÖLGE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Register_recıstır        1)KÜTÜK,SİCİL,KAYIT 2)REGISTER POST=TAAHÜTLÜ MEKTUP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Regret_rigret        ÜZGÜN OLMAK, PİŞMAN OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Regular_regulır        DÜZENLİ, OLAĞAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Regulation_reguleyşın        YÖNETMELİK, YASA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reject_ricekt        KABUL ETMEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Relate_releyt        ANLATMAK, NAKLETMEK (formal tell)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Relation_rıleyşn        1.İLİŞKİ 2.AKRABALIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Relationship_rıleyşnşip        İLİŞKİ, İLETİŞİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Relative_relıtiv        1.AKRABA 2.GÖRECELİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Relax_rileks        RAHATLAMAK, GEVŞEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Release_rilis        SERBEST BIRAKMAK, GEVŞETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Relevant_relıvınt        BAĞINTILI, KONUYLA İLİŞKİLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reliable_rilaybıl        GÜVENİLİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Relief_rıliif        RAHATLAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Relieve_rıliiv        UZAKLAŞTIRMAK (ağrıyı v.s.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Religion_rılicın        DİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reluctant_rilanktınt        İSTEKSİZ VE BUNDAN DOLAYI İŞİ YAPMAYI AĞIRDAN ALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Remain_rımeyn        1.GERİYE KALMAK 2.YERİNDE DURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Remark_rımark        BELİRTMEK, AÇIKLAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Remarkable_rımarkıbl        DİKKATE DEĞER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Remedy_remidi        ÇARE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Remember_rimembır        UNUTMAMAK, ANIMSAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Remind_rimaynd        ANIMSATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Remit_rimit        1)AFFETMEK,BAĞIŞLAMAK2)POSTAYLA PARA YOLLAMA-Havale
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Remittance_rimitıns        HAVELE (Para)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Remote_rimuut        UZAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Remove_rimuuv        UZAKLAŞTIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rent_rent        KİRALAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Repair_ripeır        ONARMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Repay_rıpey        GERİ ÖDEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Repeat_rıpiit        TEKRARLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Replace_rıpleys        YENİDEN YERLEŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Replacement_rıpleysmınt        YERLEŞTİRME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reply_rıplay        YANITLAMAK, YANIT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Report_riport        RAPOR,  RAPOR ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Represent_reprızent        TEMSİL ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Representative_reprızentıtiv        TEMSİLCİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Republic_rıpablik        CUMHURİYET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reputation_reputeyşın        İTİBAR,ÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Request_rikuest        RİCA ETMEK, RİCA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Require_rikuayır        GEREKSİNMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rescue_reskuu        KURTARMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Research_risörρ        ARAŞTIRMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Resent_rizent        HOŞLANMAMAK, KIZMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reserve_rizörv        1.REZERV 2.REZERVASYON YAPTIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reside_rizaıd        OTURMAK, İKAMET ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Resident_rezıdıns        BÖLGEDE YAŞAYAN, OTURAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Resign_rizayn        İSTİFA ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Resist_rızist        KARŞI KOYMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Respect_rıspekt        SAYGI DUYMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Respectable_rıspektıbl        SAYGIDEĞER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Respond_rispond        CEVAP VERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Responsible_rıspansıbl        SORUMLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rest_rest        DİNLENMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rest_rest        GERİYE KALAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Restaurant_restrant        RESTORAN, LOKANTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Restore_ristor        1)GERİ VERME 2)YENİDEN KULLANIMA AÇMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Restrict_rıstrikt        SINIRLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Result_rizalt        SONUÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Resume_rızuum        YENİDEN BAŞLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Retail_riteil        PAREKENDE, PAREKENDE SATIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Retaliation_ritalieyşın        İNTİKAM, TEPKİ, MİSİLLEME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Retire_ritayır        EMEKLİ OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Return_ritörn        GERİ DÖNMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Revenge_rivenc        ÖÇ ALMAK, İNTİKAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Revenue_revenüü        GELİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reverse_rivörs        TERS, ARKA (reverse gear = geri vites)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Revise_rıvayz        TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP DÜZELTMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Revolution_revolışın        DEVRİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Reward_riword        ÖDÜL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rib_rib        KABURGA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ribbon_ribın        KURDELA, ŞERİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rice_rays        PİRİNÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rich_riç        ZENGİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rid_rid        ATMAK, FIRLATMAK (To get rid of:başından atmak)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ride_raıd        ATA,BİSİKLETE BİNMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ridiculous_ridikulıs        GÜLÜNÇ, SAÇMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rifle_rayfıl        TÜFEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Right_rayt        1.HAK 2.DOĞRU,HAKLI 3.SAĞ TARAF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ring_ring        YÜZÜK, HALKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ring_ring        ÇALMAK(zil çalması), TELEFON ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ripe_rayp        OLGUN, HAM DEĞİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rise_rayz        YÜKSELMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Risk_risk        RİSK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Risky_riski        RİSKLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime River_rivır        NEHİR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Road_roud        YOL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Roar_roor        KÜKREME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Roast_roust        ROSTO, FIRINDA PİŞİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rob_rob        1.SOYGUN YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rock_rak        1.KAYA  2.SALLANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rocket_rokıt        ROKET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Role_roul        ROL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Roll_rol        YUVARLANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Roof_ruuf        ÇATI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Room_ruum        ODA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Root_ruut        KÖK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rope_roup        HALAT, İP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rose_rouz        1.GÜL 2.PEMBE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rough_raf        KABA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Round_raund        YUVARLAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Roundabout_raundıbaut        1)DOLAMBAÇLI,DOLAYLI 2)ADA-Trafikte 3)YAKLAŞIK OLARA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Route_ruut        ROTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Row_rou        1.SIRA 2.GÜRÜLTÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Row_rou        KÜREK ÇEKMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Royal_royıl        KRALİYETE AİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rub_rab        SÜRMEK, SÜRTMEK, OVMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rubber_rabır        1)LASTİK, KAUÇUK 2)SİLGİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rubbish_rabiş        1.ÇÖP 2.SAÇMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rude_ruud        KABA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rug_rag        KÜÇÜK HALI, KİLİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ruin_ruin        HARABE, YIKIM, MAHVETME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rule_ruul        1.YÖNETMEK 2.KURAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ruler_ruulır        1.KURAL KOYUCU, YÖNETİCİ  2.CETVEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rumble_rambl        GÜRLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Run_ran        1.KOŞMAK 2.ÇALIŞTIRMAK (fabrika,şirket v.b)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Runaway_ranıwey        1.KAÇAK 2.KONTROL DIŞI (runaway increase in prices)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rush_raş        ÇABUK DAVRANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Rust_rast        PAS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sabotage_sebıtaj        SABOTAJ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sack_sek        ÇUVAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sack_sek        KOVMAK, İSTİFAYA ZORLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sacrifice_sekrıfays        KURBAN, FEDAKARLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sad_sed        ÜZGÜN, MUTSUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Saddle_sedl        EĞER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Safari_sifaari        SAFARİ, HAYVAN AVLAMA YOLCULUĞU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Safe_seyf        1.GÜVENLİ, EMİN 2.KASA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Safety-Belt_seyftibelt        EMNİYET KEMERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Safety-Pin_seyftipin        ÇENGELLİ İĞNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sail_seyl        DENİZ YOLCULUĞU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sailor_seylır        DENİZCİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sake_seyk        HATIR, UĞRUNA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Salad_selıd        SALATA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Salary_selıri        MAAŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sale_seyl        SATIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Salmon_semın        1) SOM BALIĞI 2) SARIMSI, PEMBE RENK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Saloon_sıluun        1)SALOON CAR = NORMAL ARABA 2)SALON 3)GEMİ SALONU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Salt_solt        TUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Salute_selüut        SELAM VERMEK (Askerυ)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Same_seym        AYNI, FARKSIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sample_sempıl        ÖRNEK, NUMUNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sand_send        KUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sandal_sendl        SANDALET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sandpaper_sendpeypır        1) ZIMPARA KAĞIDI 2) ZIMPARALAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sandwich_sendwic        SANDVİÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sardine_saadin        SARDALYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Satellite_setilayt        UYDU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Satin_setin        SATEN, ATLAS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Satisfy_setısfay        TATMİN ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Saturday_setırdey        CUMARTESİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sauce_soıs        SALÇA, SOS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Saucepan_soospen        TAVA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Saucer_soosır        BARDAK ALTLIĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sausage_sosıρ        SOSİS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Savage_seviρ        VAHŞİ,YABANİ,YIRTICI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Save_seyv        1.KORUMAK  2.TASARRUF ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Savour_seyvır        TAT, LEZZET, ÇEŞNİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Saw_soo        1)TESTERE 2)GÖRMEK (See’nin past tens’i)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Saxophone_seksifon        SAKSAFON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Say_sey        DEMEK, SÖYLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scale_skeyl        1.ÖLÇEK 2.TART
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scandal_skendıl        SKANDAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scarce_skers        KIT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scare_skeir        KORKUTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scarf_skaaf        ATKI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scene_siin        OLAYIN GEÇTİĞİ YER, MANZARA, TİYATRONUN BİR SAHNESİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scheme_skiim        PLAN, PROJE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scholarship_skılırşip        BURS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime School_skuul        OKUL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Science_sayıns        BİLİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scissors_sizız        MAKAS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scone_skon        BİR ÇEŞİT ÜZÜMLÜ EKMEK VE TEREYAĞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Score_skoor        SKOR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scorpion_skorpion        AKREP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scramble_skrımbıl        1)ÇIRPMAK 2)HIZLI HAREKET VEYA TIRMANIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scrape_skreyp        KAZIMAK, SÜRTMEK, ARTIK, PİSLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scratch_skreç        1.TIRMALAMAK 2.KAŞIMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scream_skriim        ÇIĞLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Screen_skriin        1.EKRAN 2.PERDE, PERDELEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Screw_skru        VİDALAMAK, VİDA, KAZIKLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Scruff_skraf        1)ENSE 2)KİRLİ,PASAKLI İNSAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sea_sii        DENİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Seal_siil        1)MÜHÜRLEMEK, (Kutu,mektup,kapı vb.) 2)FOK BALIĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Search_sörç        ARAŞTIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Seashore_siişor        DENİZ KIYISI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Seaside_sisayd        DENİZ KENARI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Season_siizn        MEVSİM, SEZON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Seat_siit        OTURULACAK YER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Seat-Belt_sit belt        EMNİYET KEMERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Second_sekınd        1.SANİYE  2.İKİNCİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Second-Rate_sekınd reyt        İKİNCİ DERECE, KALİTE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Secret_sikrıt        GİZ, SIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Secretary_sekrıtri        SEKRETER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Section_sekşn        KISIM, BÖLÜM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Secure_seküür        EMNİYETLİ, SAĞLAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime See_sii        1.GÖRMEK 2.FARK ETMEK 3.ANLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime See Over_siovır        İMTİHAN ETMEK, ÇEK ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Seed_siid        1.TOHUM 2.ÇEKİRDEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Seek_siik        ARAMAK, SORUŞTURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Seem_siim        GÖRÜNMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Segment_segmınt        DİLİM (Pasta, portakal), DİLİMLEMEK, BÖLMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Seize_siiz        KAPMAK, HIZLA BİR ŞEYİ ELE GEÇİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Seldom_seldım        ARA SIRA, SIK DEĞİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Select_sılekt        SEÇMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Selection_sılekşn        SEÇİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Selfish_selfiş        BENCİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sell_sell        SATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Semi_semi        YARI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Senate_senit        SENATO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Send_send        GÖNDERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Senior_sinyır        YAŞÇA VEYA KIDEMCE BÜYÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sense_sens        DUYU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Senseless_senslıs        1.APTALCA 2.BİLİNÇSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sensible_sensibıl        AKILLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sensitive_sensitiv        DUYARLI, ALINGAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sentence_sentıns        1.CÜMLE 2.HÜKÜM GİYME,MAHKUM OLMA (A Life sentence)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Separate_seprıt        AYRI, AYIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime September_septembır        EYLÜL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sergeant_sarcınt        ÇAVUŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Serial_siiriıl        SERİ (T.V ,radyo,hikaye v.b )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Serious_siiriıs        CİDDİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sermon_sörmın        VAAZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Servant_sörvınt        HİZMETÇİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Serve_sörv        1.HİZMET ETMEK 2.SERVİS YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Service_sörvis        SERVİS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Serviette_sörviyet        PEÇETE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Set_set        AYARLAMAK, YERLEŞTİRMEK, HAZIRLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Set Off, Out_set of,set aut        t  SEYAHATE BAŞLAMK, YOLA ÇIKMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Set On_set on        ATAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Settle_setl        1.DURUP DİNLENMEK 2.ALIŞMAK 3.YERLEŞMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Settlement_setlmınt        ANLAŞMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Several_sevrıl        BİR KAÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Severe_sıviır        SERT, CİDDİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sew_sou        DİKİŞ DİKMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sex_seks        CİNSİYET, CİNS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shade_şeyd        GÖLGE, GÖLGELEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shadow_şedou        HARANLIK, GÖLGE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shadow_şedou        İZLEMEK (gizlice)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shake_şeyk        SARSMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shallow_şelow        SIĞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shame_şeym        UTANÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shampoo_şempuu        ŞAMPUAN, BAŞ YIKAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shape_şeyp        ŞEKİL, FORM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Share_şeyr        PAYLAŞTIRMAK, PAYLAŞMAK, PAY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shark_şark        KÖPEK BALIĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sharp_şarp        1.KESKİN 2.TAM TAMINA 3.ZEKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sharp Shooter_şarpşutır        KESKİN NİŞANCI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shave_şeyv        TIRAŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sheep_şiip        KOYUN, KOYUNLAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sheet_şiit        1.ÇARŞAF 2.İNCE TABAKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shelf_şelf        RAF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shell_şel        1.KABUK 2.BOMBALAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shelter_şeltır        SIĞINMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shield_şiild        KALKAN, KILIF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shift_şift        1)DEĞİŞTİRME 2)VARDİYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shine_şayn        PARLAMAK, PARLATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ship_şip        GEMİ, GEMİYLE YOLLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shirt_şört        GÖMLEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shock_şak        ŞOK, ŞOK ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shoe_şuu        AYAKKABI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shoelace_şuu leys        AYAKKABI BAĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shoot_şuut        1.ATEŞ ETME,ŞUT ATMA 2.FİLM ÇEKME 3.TOMURCUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shoot Down_şut daun        İMHA ETMEK, HAYIR CEVABI, OLUMSUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shop_şap        DÜKKAN, ALIŞVERİŞ YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shopping_şaping        ALIŞVERİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shore_şoor        KIYI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Short_şort        1.KISA  2.ANİDEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Short Cut_şortkat        KESTİRME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shortage_sortıρ        YOKLUK, KITLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shortly_şortli        1.KISA BİR ZAMAN SONRA 2.KISACA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shot_şat        ATIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shoulder_şouldır        OMUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shout_şaut        BAĞIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Show_şou        GÖSTERMEK, GÖSTERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shower_şauır        1.DUŞ, DUŞ ALMAK 2.SAĞANAK YAĞMUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shrink_şringk        ÇEKMEK, KÜÇÜLMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shut_şat        KAPATMAK (kapı,pencere  v.b ) SHUT UP=SUS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Shy_şay        UTANGAÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sick_sik        HASTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Side_sayd        1.KENAR,YAN,TARAF SIDEEFFECT=YAN ETKİ 2.TARAF TUTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sigh_say        DERİN NEFES ALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sight_sayt        GÖRÜŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sign_sayn        1.İŞARET 2.İMZALAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Signal_signıl        SİNYAL VERMEK, SİNYAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Signature_signıçır        İMZA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Significant_sinifıkınt        MANALI, ÖNEMLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Signpost_saynpost        İŞARET DİREĞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Silence_saylıns        1.SESSİZLİK 2.SUSTURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Silent_saylınt        SESSİZ, SAKİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Silk_silk        İPEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Silly_sili        BUDALA, APTAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Silo_saylo        SİLO, DEPO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Simplify_simplifay        BASİTLEŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sin_sin        GÜNAH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Since_sins        ŞİMDİYE KADAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Since_sins        1.’…DEN BERİ 2.ÇÜNKÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sincere_sinsiır        İÇTEN, SAMİMİ, SAHTE OLMAYAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sing_sing        ŞARKI SÖYLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Single_singl        1.TEK 2.BEKAR 3.TEK KİŞİLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Singular_singulır        ACAİP, TEK, EŞSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sink_sink        1.BATMAK 2.EVYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sir_sör        EFENDİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Siren_saırın        SİREN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sister_sistır        1.KIZ KARDEŞ 2.HEMŞİRE 3.RAHİBE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sit_sit        OTURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Situation_siçueyşn        DURUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Size_sayz        BÜYÜKLÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Skate_skeyt        BUZ PATENİ, PATEN AYAKKABISI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Skateboard_skeytboord        KAY KAY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Skeleton_skelıtın        İSKELET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ski_skii        KAYAK, KAYAK YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Skill_skil        YETENEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Skim_skim        KÖPÜK, YAĞINI ALMAK (Süt, yoğurt), ANA FİKRİ ALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Skin_skin        DERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Skirt_skört        ETEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Skull_skal        KAFATASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sky_skay        GÖKYÜZÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Slang_sleng        ARGO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Slave_sleyv        KÖLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sleep_sliip        UYUMAK, UYKU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sleepy_sliipi        UYKULU, SAKİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sleeve_sliiv        ELBİSE KOLU,SLEEVELESS = KOLSUZ (elbise,bluz v.b)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Slice_slays        DİLİM, DİLİMLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Slide_slayd        KAYDIRAK (parkta), KAYDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Slide_slayd        DİA, SLAYT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Slight_slayt        ÖNEMSİZ, KÜÇÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Slim_slim        İNCE, ZAYIF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Slim_slim        ZAYIFLAMAYA ÇALIŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Slip_slip        YUVARLANMAK, KAYMAK DÜŞMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Slipper_slipır        TERLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Slope_sloup        EĞİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Slot_slot        UZUN, DÜZ DELİK, BOŞLUK, JETON KOYMA YERİ vb.
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Slow_slou        YAVAŞ, YAVAŞLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Small_smol        KÜÇÜK, UFAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Smart_smart        1)AKILLI 2)AÇIKGÖZ 3)ŞIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Smash_smeş        ÇARPIP KIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Smell_smel        KOKU, KOKLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Smile_smayl        GÜLÜMSEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Smoke_smouk        1.TÜTÜN İÇMEK (sigara vb.) 2.TÜTMEK 3.DUMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Smooth_smuuth        DÜZGÜN, YUMUŞAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Smuggle_smagıl        KAÇAKÇILIK (Gümrük,iρki,esrar v.b.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Snack_snek        KÜÇÜK, HIZLI YENİLEN YEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Snag_sneg        PÜRÜZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Snail_sneyl        SÜMÜKLÜBÖCEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Snake_sneyk        YILAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sneeze_sniiz        HAPŞIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sniff_snif        BURNUNU ÇEKMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Snore_snoor        HORLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Snow_snou        KAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Snub_snab        KÜÇÜMSEMEK,HAKİR GÖRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime So_sou        1.ÖYLEYSE, BU YÜZDEN 2.BU ŞEKİLDE 3.ÇOK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime So Far_so far        ŞİMDİYE KADAR (=Up to now)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Soak_sok        ISLATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Soap_soup        SABUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Soccer_sokır        FUTBOL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Social_soşıl        SOSYAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Society_sısayıti        SOSYETE, ÇEVRE, TOPLUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sock_sak        1)ÇORAP 2)VURMAK,KIRMAK 3)PUT A SOCK IN IT = SUSMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Socket_sakıt        SOKET, PRİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sofa_soufı        DİVAN , SOFA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Soft_soft        YUMUŞAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Soil_soil        TOPRAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Soldier_soulcır        ASKER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Solemn_salım        1.CİDDİ 2.BAYILTICI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Solid_solid        KATI, SERT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Solidarity_soliderıti        DAYANIŞMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Solve_solv        ÇÖZÜM BULMAK, ÇÖZMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Some_sam        1.BAZI, BİRKAÇ 2.YAKLAŞIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Somebody_sambadi        BİRİSİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Someone_samwan        BİRİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sometimes_samtaymz        BAZEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Somewhere_samweır        BİR YER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Son_san        ERKEK ÇOCUK, OĞUL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Song_song        ŞARKI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Soon_suun        YAKINDA (zaman açısından)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sophisticated_ sofistikeyt        İNCELİKLİ SOSYAL HAYATTAN BİLGİSİOLAN,UKALA,KARIŞIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sore_soor        AĞRI VERİCİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sorrow_sarou        ÜZÜNTÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sorry_sori        ÜZGÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sort_sort        ÇEŞİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sort_sort        SIRALAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Soul_soul        RUH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sound_saund        1.SES 2.MANTIKLI 3.TOPLAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sound_saund        GİBİ GELMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Soup_suup        ÇORBA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sour_sauır        EKŞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Source_soors        KAYNAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime South_sauth        GÜNEY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Souvenir_suuvenır        HATIRA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sow_sou        TOPRAĞA EKMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Space_speys        1.UZAY 2.BOŞLUK 3.YER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spade_speyd        1.MAÇA (oyun kartlarında) 2.KÜREK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Span_spen        1) İKİ LİMİT ARASINDAKİ ŞEY, ZAMAN VB. 2) KARIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spanner_spenir        SOMUN SIKMA ALETİ(Adjustable spanner=İngiliz anahtar
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spare_speyr        EKSTRA, FAZLA, BOŞ, YEDEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Speak_spiik        KONUŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Special_speşl        1.ÖZEL 2.EN İYİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spectacular_spektıkulır        GÖRÜLMEYE DEĞER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spectator_spekteytır        İZLEYİCİ (Maρ vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Speech_spiiç        KONUŞMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Speed_spiid        HIZ, HIZLI GİTMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Speedometer_spidamıtır        HIZÖLÇER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spell_spel        1.HARFLERİ SÖYLEMEK  2.BÜYÜLÜ SÖZCÜKLER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spend_spend        PARA HARCAMAK, HARCAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spice_spays        BAHARAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spider_spaydır        ÖRÜMCEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spill_spil        DÖKMEK,SAÇMAK (Sıvı)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spiral_spiral        SPİRAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spirit_spırit        1.RUH, RUHSAL DURUM, 2.ALKOLLÜ İÇKİ 3.İSPİRTO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spit_spit        TÜKÜRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spite_spayt        1.RAĞMEN 2.BİRİSİNE ZARAR VERME İSTEĞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Splash_splaş        SIÇRATMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Splendid_splendid        NEFİS, HARİKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Split_split        İKİYE BÖLMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spoil_spoil        1.ZARAR VERMEK 2.ŞIMARTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spoon_spuun        KAŞIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sport_sport        SPOR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spot_spat        1.KÜÇÜK YUVARLAK İŞARET 2.BEN (ciltteki) 3.LEKE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spot_spat        1.LEKELEMEK  2.TANIMAK,AYIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spread_spred        YAYILMAK, YAYMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spring_spring        1.İLKBAHAR 2.YAY 3.ÜSTÜNE ATLAMAK 4.PINAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Spy_spay        CASUS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Square_skueır        KARE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Squash_skwaş        1)BİR ÇEŞİT OYUN 2)SIKIŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Squeeze_skwiiz        SIKIŞMAK, SIKIŞTIRMAK, SIKMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stabilize_stebilayz        DENGELEME,SAPTAMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stable_sıteybıl        1)AHIR 2)İSTİKRARLI (Stable goverment)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stadium_stedyum        STADYUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Staff_staaf        ELEMAN, MEMUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stage_steyc        1.EVRE SAFRA 2.SAHNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stain_steyn        LEKELEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stair_steyr        MERDİVEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stall_stool        1)KÜÇÜK DÜKKAN, TEZGAH 2)VAKİT KAZANMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stamp_stemp        PUL, DAMGA, DAMGALAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stamp_stemp        AYAKLA BASMAK, EZMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stand_stend        1.AYAKTA DURMAK,BULUNMAK 2.STAND IN=DUBLÖRLÜK YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Standard_standırd        STANDART
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stapler_steipılr        ZIMBA (Tel)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Star_star        YILDIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stare_steyr        UZUN SÜRE BAKMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Start_start        BAŞLAMAK, BAŞLANGIÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime State_steyt        1.DEVLET 2.DURUM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime State_steyt        SÖYLEMEK VEYA YAZMAK(bir şeyi)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Station_steyşn        İSTASYON, DURAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stationery_steyşınery        KIRTASİYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Statue_statüü        HEYKEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stay_stey        KALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Steady_stedi        SABİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Steak_steyk        BONFİLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Steal_stiil        ÇALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Steam_stiim        BUHAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Steel_stiil        1)ÇELİK 2)BÜYÜK GÜÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Steep_stiip        1)HIZLI YÜKSELME veya DÜŞME, GENİŞ AÇI 2)ÇOK FAZLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Steer_stiir        DİDON, YÖNLENDİRMEK (bisiklet,motor,sandal,vs.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Step_step        1.ADIM, ADIM ATMAK  2.ÜVEY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Step Child_step ρayld        ÜVEY ÇOCUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sterile_sterayl        1)AMELİYATLA KISIR ETMEK 2)BAKTERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sterilize_sterilayz        KISIRLAŞTIRMA, MİKROPLARDAN ARITMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stethoscope_stethıskop        GÖĞÜS DİNLEME CİHAZI, STETESKOP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Steward_stüvıd        1) ERKEK HOSTES 2) KAHYA (çiflik vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stick_stik        SOPA, BASTON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stick_stik        YAPIŞTIRMAK, DEĞDİRMEK, YAPIŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stiff_stif        KOLAY BÜKÜLMEYEN, SERT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Still_stil        1.HAREKETSİZ, SAKİN  2.HALA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stir_stör        1.KARIŞTIRMAK (çay v.b)  2.HAREKET ETTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stock_stok        1.STOK, STOK YAPMAK 2.HİSSE SENEDİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stock Certificate_stok sertifikeyt        HİSSE SENEDİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stocking_stoking        KADIN ÇORABI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stomach_stomak        MİDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stone_stoun        1.TAŞ  2.MEYVE ÇEKİRDEĞİ  3.(6.3)Kg.
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stool_stuul        TABURE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stop_stap        STOP, DURMAK, NOKTA, DURAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Store_stoor        DÜKKAN, DEPOLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Storm_stoom        FIRTINA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Story_stori        ÖYKÜ ,HİKAYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stove_stouv        SOBA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Straight_streyt        DÜZGÜN, EN KISA YOLDAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Strain_streyn        GERMEK, SÜZMEK, İNCİLTMEK, ÇOK GÜÇ, ZOR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Strainer_streynır        SÜZGEÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Strange_streync        GARİP, TUHAF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Strap_strep        TUTACAK, ASKI (Elbise, Ayakkabı)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Straw_strow        1.SAMAN  2.KAMIŞ (bardak için v.b)  3.HASIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Strawberry_strowbri        ÇİLEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stream_striim        IRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Street_striit        CADDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Strength_strength        GÜÇ, KUVVET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stress_stres        BASTIRMAK(üzerine basa basa konuşmak), STRES
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stretch_streç        1.GERİNMEK,GERMEK 2.BİR KEREDE 3.TOPRAK PARÇASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stretcher_streρır        SEDYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Strict_strikt        KATI (katı kuralları olan)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Strike_strayk        1.GREV YAPMAK, GREV  2.VURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime String_string        İP,TEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Strip_strip        SOYMAK, SOYUNMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stripe_strayp        1.ŞERİT,ÇİZGİ  2.KIRBAÇ CEZASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stroke_strouk        1.ÇARPIŞ 2.FELÇ 3.OKŞAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Strong_strong        GÜÇLÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Structure_strakρır        YAPI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Struggle_stragl        1.KAVGA ETMEK 2.ÇABA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Student_studınt        ÖĞRENCİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Studio_stüudio        SÜTÜDYO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Study_stadi        ÇALIŞMAK, OKUMAK, İNCELEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stuff_staf        1.CİSİM , ŞEY 2.TIKIŞTIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stupid_stüupid        APTAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Stutter_statır        KEKELEMEK, KEKEME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Style_stayl        SİTİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Subject_sabcıkt        1.KONU  2.ÖZNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Submarine_sabmıriin        DENİZALTI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Submit_sıbmit        1)REYİNE,ONAMASINA BIRAKMA 2)TESLİM OLMA,BOYUN EĞME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Subscribe_sebskrayb        1)ABONE PARASI ÖDEME 2)SÜREKLİ PARA YARDIMI YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Subsidize_sabsidayz        YARDIM ETME (In scholl you can buy subsidized meats)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Subsidy_sabsidiy        YARDIM, SÜBVANSİYON (Devletten)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Substance_sabstıns        MADDE, CEVHER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Substitute_sabstitüvt        VEKİL TAYİN ETME, YERİNE GEÇME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Subtract_sabtrekt        ÇIKARMAK (6-3=3)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suburb_sabörb        BANLİYÖ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Subway_sabwey        ALT GEÇİT , ALT YOL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Succeed_sıksiid        1.BAŞARMAK  2.YERİNİ ALMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Success_sıkses        BAŞARI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Succession_sıkseşn        ARDARDA ,DEVAMLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Such_saç        1.BUNUN GİBİ  2.BU KADAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suck_sak        EMMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sudden_sadn        ANİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suffer_safır        ACI ÇEKMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sufficient_sefişınt        YETERİNCE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sugar_şugır        ŞEKER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suggest_sıcest        ÖNERMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suggestion_sıcesşn        ÖNERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suicide_suisayd        İNTİHAR (Commit suicide : İntihar etmek)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suit_suut        1.YAKIŞMAK 2.UYGUN GELMEK 3.TAKIM ELBİSE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suitcase_suitkeys        BAVUL (Elbise iρin)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sum_sam        TOPLAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Summary_samiri        ÖZET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Summer_samır        YAZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Summit_samit        ZİRVE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sun_san        GÜNEŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sunday_sandey        PAZAR (günü )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sunset_sanset        GÜNEŞİN BATIŞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sunshine_sanşayn        GÜNEŞ IŞIĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suntan_santen        BRONZ RENGİ (ciltte)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Super_suupır        SÜPER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Superb_supörb        HARİKA, ÇOK GÜZEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Superior_süperiyır        DAHA İYİ, ÖNEMLİ, AKILLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Superstition_supıstişn        BATIL İNANÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Supervise_süpervayz        DENETLEME, GÖZLEM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Supper_sapır        YEMEK (günün son yemeği)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Supplies_sıplayz        ERZAK, MAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Supply_sıplay        SAĞLAMAK, MİKTAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Support_sıport        TAŞIMAK, YARDIM ETMEK, TARAF TUTMAK, DESTEKLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suppose_sıpouz        SANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suppress_sıpres        1)BASKI ALTINA ALMA,SİNDİRME 2)YAYINLANMASINI ÖNLEME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Supreme_süupriim        YÜCE, ÜSTÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sure_şuır        EMİN, KESİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Surface_sörfıs        YÜZEY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Surgeon_söcın        CERRAH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Surgery_söcırı        AMELİYAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Surname_sörneym        SOYADI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Surprise_sıprayz        1.ŞAŞIRTMAK 2.SÜRPRİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Surrender_sırendır        TESLİM OLMAK (To yield)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Surround_sıraund        ÇEVRELEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suspect_sıspekt        ŞÜPHELENMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suspend_sıspend        ASKIYA ALMAK, DURDURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suspension_sıspenşın        ASMA,ASILMA (Suspensıon Brıdge : Asma köprü)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Suspicion_sıspışın        ŞÜPHE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Swallow_swalou        1.YUTMAK 2. KIRLANGIÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Swan_swan        KUĞU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Swear_sweır        1.YEMİN ETMEK 2.KÜFRETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sweat_swet        TER,TERLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sweater_swetır        SÜVETER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sweep_swiip        SÜPÜRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sweet_swiit        TATLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Swell_swel        ŞİŞMEK, KALINLAŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Swim_swim        YÜZMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Swing_swing        1.SALLANMAK  2.GÜÇLÜ RİTİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Switch_swiç        AÇMAK, KAPATMAK (düğme)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Swollen_swolın        ŞİŞMİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Sword_sood        KILIÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Symbol_simbl        SEMBOL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Syrup_sırıp        ŞURUP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime System_sistım        SİSTEM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Table_teybl        1.MASA 2.TABLO,LİSTE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tablet_teblit        TABLET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Taboo_tabuu        AYIP, ARGO, TABU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tail_teyl        KUYRUK (kedi,uçak v.b)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tailor_teylır        TERZİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Take_teyk        TUTMAK,ALMAK,TAKE OFF=elbise çıkarmak,uçak kalkması
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Talent_telınt        1)KABİLİYET (ÜSTÜN) 2)SEKSİ CAZİBESİ OLAN KADIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Talk_tolk        KONUŞMA, KONUŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Talkative_tolkıtiv        KONUŞKAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tall_tool        UZUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tame_teym        EVCİL, EVCİLLEŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tan_ten        TEN RENGİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tangerine_tengerin        MANDALİNA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tank_tenk        1.TANK (depo) 2.TANK (silah)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tap_tep        1.MUSLUK 2.TIKLATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tape_teyp        BANT, SELOTEYP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tape-Measure_teip-mejır        MEZURA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Target_tergıt        HEDEF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tariff_terif        TARİFE, FİAT LİSTESİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tart_tart        1)TURTA,TART,PASTA 2)ASİT TADI3)SOKAK KADINI,FAHİŞE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Task_task        GÖREV
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Taste_teyst        TATMAK, TAD
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tax_teks        VERGİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Taxi_teksi        TAKSİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tea_tii        ÇAY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Teach_tiiç        ÖĞRETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Teacher_tiiçır        ÖĞRETMEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Team_tiim        TAKIM, GRUP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tear_tiır        1.GÖZYAŞI 2.DELİK (kumaş,kağıtta v.b) 3.YIRTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tease_tiiz        1)KIZDIRMA,YÜZ VERİP SONRA SIRT ÇEVİRME2)KABARTMA(SA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Technique_teknik        TEKNİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Teenager_tiineρır        13-19 YAŞ ARASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Telegram_telıgrem        TELGRAF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Telephone_telıfoun        TELEFON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Telescope_telıskoup        TELESKOP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Television_telıvijn        TELEVİZYON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tell_tel        ANLATMAK, SÖYLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Temper_tempır        1.RUHSAL DURUM 2.KIZGIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Temperature_temprıçır        SICAKLIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Temple_tempıl        TAPINAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Temporary_temprıri        GEÇİCİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tempt_tempt        CEZBETMEK, ŞEYTANA UYDURMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tenant_tenınt        KİRACI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tend_tend        MEYİLLİ OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tender_tendır        1.KOLAY ÇİĞNENEBİLEN 2.YUMUŞAK, İYİ HUYLU 3.İHALE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tent_tent        TENTE,ÇADIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Term_törm        1.ZAMAN DİLİMİ 2.SÖZCÜKLER  3.SÖMESTR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Terminal_termınıl        TERMİNAL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Terrace_terıs        BİTİŞİK EVLER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Terrible_terıbl        KORKUNÇ, KÖTÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Terrific_tırifik        1.KOCAMAN 2.ÇOK GÜZEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Terrify_terifay        KORKUTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Territory_teritri        TOPRAK PARÇASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Terror_terır        1.BÜYÜK KORKU  2.TERÖR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Test_test        SINAMAK, DENEMEK, TEST
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Than_den        …DEN …DAN EKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thank_thenk        TEŞEKKÜR ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime That_det        O
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Theatre_thiıtır        TİYATRO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Their_theır        ONLARIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Them_them        ONLARI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Theme_thiim        TEMA, KONU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Then_then        1.ÖYLEYSE 2.O ZAMANDA 3.ONDAN SONRA,DAHA SONRA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Theory_thiori        TEORİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime There_theer        1.ORADA 2.VAR OLMAK (There is DALLAS on TV today.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Therefore_deırfoor        DOLAYISIYLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thermometer_themomitır        TERMOMETRE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime These_diiz        BUNLAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime They_dey        ONLAR (çoğul üçüncü kişi zamiri)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thick_thik        1.KALIN 2.SIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thief_thiif        HIRSIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thin_thin        İNCE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thing_thing        ŞEY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Think_think        DÜŞÜNMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Third_thöd        ÜÇÜNCÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thirsty_thörsti        SUSAMIŞLIK, SUSATAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thirteenth_thötiith        ONÜÇÜNCÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thirtieth_thötith        OTUZUNCU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime This_dis        BU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thorough_tharou        1.TÜMÜYLE 2.DİKKATLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thoroughly_thruili        TAMAMIYLA, BÜTÜN İNCE DETAYLARIYLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Those_douz        ONLAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Though_dou        NEDENSE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thought_thoot        DÜŞÜNCE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thoughtful_thootful        DÜŞÜNCELİ,ÖBÜRLERİNİ DÜŞÜNEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thoughtless_thootlıs        DÜŞÜNCESİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thread_thred        İP, İPİ İĞNEYE TAKMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Threat_thret        TEHTİD
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Threaten_thretın        TEHTİD ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Throat_throut        GIRTLAK, YEMEK BORUSU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Through_thruu        İÇİNDEN, BAŞTAN SONA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Throw_throu        FIRLATMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thumb_tham        EL, BAŞ PARMAĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thunder_thandır        GÖK GÜRÜLTÜSÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thunderstorm_thandıstorm        FIRTINA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thursday_thözdey        PERŞEMBE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Thus_das        BÖYLE, BÖYLECE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tick_tik        SAAT SESİ, OKEY İŞARETİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ticket_tikıt        BİLET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tide_tayd        GEL-GİT OLAYI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tidy_taydi        DÜZENLİ, DERLİ TOPLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tie_tay        1.BAĞ, BAĞLAMAK, BERABERE 2.BOYUNBAĞI KRAVAT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tiger_taygır        KAPLAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tight_tayt        SIKI, KOLAY AÇILMAZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Till_til        1.KADAR 2.YAZAR KASA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Time_taym        1.ZAMAN 2.KERE 3.ZAMANLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Timetable_taymteybıl        (zaman) TARİFESİ (gemi,uçak v.b)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tin_tin        1.TENEKE 2.KONSERVE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tiny_tayni        ÇOK KÜÇÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tip_tip        1.BAHŞİŞ, BAHŞİŞ VERMEK  2.ÖNERİ,TAVSİYE 3.UC
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tire_tayır        YORMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tired_tayırd        YORGUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tissue_tişuu        KAĞIT MENDİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Title_taytl        1.BAŞLIK  2.UNVAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime To_tu        ..e KADAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Toast_toust        1.TOST, TOST YAPMAK  2.KADEH KALDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tobacco_tıbakou        TÜTÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Today_tıdey        BUGÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Toe_tou        AYAK BAŞ PARMAĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Together_tıgedır        BİRLİKTE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Toilet_toilıt        TUVALET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Token_tokın        1)İŞARET 2)JETON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tomato_tımaato        DOMATES
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tomorrow_tımarou        YARIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ton_tan        TON (1000 kg.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tone_ton        TON (SES,IŞIK vs.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tongue_tang        DİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tonight_tınayt        BU GECE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Too_tuu        1.ÇOK 2….DE …DA EKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tool_tuul        ALET (Çekiρ, Balta vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tooth_tuuth        DİŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tooth Pick_tuuth pik        KÜRDAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Top_tap        EN YÜKSEK, EN İYİ, ÜST, KAPAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Topic_tapik        KONU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Torch_torρ        1)MEŞALE 2)EL FENERİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Torpedo_torpiido        TORPİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tortoise_tootıs        KAPLUMBAĞA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Torture_torρır        İŞKENCE, İŞKENCE ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Total_toutıl        TOPLAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Totally_toutıli        BÜTÜNÜYLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Touch_taç        DOKUNMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tough_taf        ZOR, GÜÇ, SERT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tour_tuır        TUR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tournament_turnımınt        TURNUVA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Towards_tıwordz        DOĞRU (ona doğru, akşama doğru)çok yakın sonlarında
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Towel_tauıl        HAVLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tower_tauır        KULE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Town_taun        KASABA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Toy_toy        OYUNCAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Trace_treys        İZ, İZ SÜRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Track_trek        İZ SÜRMEK, TAKİP ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Trade_treyd        1.TİCARET  2.İŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tradition_tredişin        GELENEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Traffic_trefik        TRAFİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tragedy_trejedi        TRAJEDİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Train_treyn        1.EĞİTMEK  2.STAJ YAPMAK   3.TREN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Training_treyning        EĞİTİM,ÖĞRETİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Transfer_trensför        TRANSFER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Transform_trensform        BİR ŞEYİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Translate_trenzleyt        ÇEVİRİ , TERCÜME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Transparent_tresperint        SAYDAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Transport_trensport        TAŞIMACILIK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Trap_trep        TUZAK, KAPAN, YAKALAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Travel_trevl        YOLCULUK YAPMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tray_trey        TEPSİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Treasure_trejır        HAZİNE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Treat_triit        1.DAVRANMAK,MUAMELE ETMEK 2.TEDAVİ ETMEK 3.İKRAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Treatment_triitmınt        1.DAVRANIŞ  2.TEDAVİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tree_trii        AĞAÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tremendous_trimendıs        ÇOK BÜYÜK, HARİKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Trial_trayıl        1.DENEME,TEŞEBBÜS 2.DURUŞMA 3.TRIALBALANCE = MİZAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tribe_trayb        KABİLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Trick_trik        1.HİLE,HİLE YAPMAK  2.OYUN (kağıt oyunları vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Trigger_trigır        TETİK ( Who pulled triger? )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Trip_trip        1.GEZİ  2.ÇELME TAKMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tripod_traypod        ÜÇ AYAKLI SEHPA, FOTOĞRAF SEHPASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Triumph_trayamf        ZAFER, UTKU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Troop_trup        İNSAN VEYA HAYVA GRUBU, SÜRÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Troops_trups        ASKERLER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Trouble_trabl        DERT, DERT ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Trousers_trauzız        PANTOLON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Truck_trak        KAMYON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime True_truu        DOĞRU, GERÇEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Trunk_trang        1.AĞAÇ GÖVDESİ  2.SANDIK  3. FİL HORTUMU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Trust_trast        GÜVENMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Truth_truth        GERÇEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Try_tray        DENEMEK, DENEME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tube_tüub        TÜP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tuesday_tüuzdey        SALI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tuition_tuuşın        ÖĞRETİM, ÖZEL DERS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tulip_tüulıp        LALE, LALE FİDANI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tummy_tami        MİDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tune_tüun        1.AKORD ETMEK, AYARLAMAK, 2.EZGİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tunnel_tanl        TÜNEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Turban_töbın        TÜRBAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Turkey_törki        1.HİNDİ  2 TÜRKİYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Turn_törn        DÖNMEK, DÖNÜŞ 2.It’s your turn=Sıra sende
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Turnkey_törnkiy        ANAHTAR TESLİM (proje vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Turnover_törnovır        CİRO (SATIS)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Twice_tways        İKİ KEZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Twist_twist        ÇEVİRMEK(kuvvetlice), KIVIRMAK,BURKULMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Type_tayp        1.ÇEŞİT, TİP 2.DAKTİLOYLA YAZMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Typical_tipikıl        TİPİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Typist_taypist        DAKTİLODA YAZI YAZAN KİMSE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Tyre_tayr        LASTİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ufo_yufo        UNIDENTIFIEND FLYING OBJECT: TANIMLANMAMIŞ UÇAN CİSİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ugly_agli        ÇİRKİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Umbrella_ambrela        ŞEMSİYE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unable_aneybl        MUKTEDİR OLMAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Uncle_ankl        DAYI, AMCA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unconscious_ankanşıs        BİLİNÇSİZLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Under_andır        ALTTA, ALTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Underclothes_andıkloudz        İÇ ÇAMAŞIRI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Undergo_andırgo        KATLANMAK, ÇEKMEK, BİR OLAYIN OLMASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Underline_andırlayn        YAZININ, KELİMENİN ALTINI ÇİZMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Understand_andıstend        ANLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unemployment_animploymınt        İŞSİZLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unfair_anfeir        ADALETSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unfair_anfeyır        ADİL OLMAYAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unfavourable_anfeyvırıbl        HOŞA GİTMEYEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unhappy_anhepi        MUTSUZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unhealthy_anhelthi        SAĞLIKSIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Uniform_yuniform        1.ÜNİFORMA 2.TEK TİP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Union_yunyın        1.SENDİKA  2.BİRLEŞME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unit_yunıt        BİRİM, 1-9 ARASINDAKİ SAYILAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unite_yunayt        BİRLEŞMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime University_yunivörsıti        ÜNİVERSİTE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unknown_announ        BİLİNMEYEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unless_anles        OLMADIKÇA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unlikely_anlaykli        AZ İHTİMALLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unload_anloud        BOŞALTMAK (yük boşaltmak)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Unlock_anlok        KİLİDİ AÇMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Until_antil        KADAR (belli bir zamana kadar)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Up_ap        1.YUKARI  2.DİKİNE  3.TÜMÜYLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Up To You_ap tu yu        SANA KALMIŞ, NASIL İSTERSEN (It’s up to you)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Upon_ıpon        ÜSTÜNDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Upper_apır        ÜST
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Upset_apset        1.ENDİŞELENDİRMEK  2.DEVİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Upside-Down_apsayd down        TEPE TAKLAK, TERS DÖNMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Upstairs_apsteız        ÜST KAT, YUKARISI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Up-To-Date_ap tı deyt        BUGÜNE KADAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Upward_apwıd        YUKARIYA DOĞRU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Urban_ööbın        ŞEHİRSEL, KENTE AİT (Urban Life : Şehirsel yaşam)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Urge_ööc        DÜRTME, (ısrar ederek ) YAPTIRMA ,ZORLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Urgent_ööcınt        ACİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Us_as        BİZE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Use_yuus        1.KULLANIM  2.FONKSİYON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Use_yuuz        KULLANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Useful_yuusfl        KULLANIŞLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Usual_yujl        OLAĞAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime V.I.P._viaypi        (VERY IMPORTANT PERSON), ÇOK ÖNEMLİ KİŞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vacant_veykınt        1.BOŞ  2.AÇIK (bir iş yerinde)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vacation_vekeyşın        TATİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vacuum cleaner_vakuum klinır         ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vain_veyn        GEREKSİZ, BOŞUNA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Valley_veli        VADİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Valuable_velyubl        DEĞERLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Value_velyu        DEĞER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Van_ven        MİNİBÜS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vanilla_venilı        VANİLYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vaporize_veipırayz        BUHARLAŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Variety_verayıti        1.FARK  2.ÇEŞİTLİLİK, ÇEŞİT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Various_veırıis        DEĞİŞİK, ÇEŞİTLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vase_vaaz        VAZO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vegetable_vectıbl        SEBZE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vehicle_viikıl        TAŞIT ARACI ( kamyon,TIR,araba v.b )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Veil_veil        DUVAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vein_veyn        DAMAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Velvet_velvıt        KADİFE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Venture_venρır        MACERA, RİSK (Genelde iş hayatında)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Verb_vörb        FİİL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Verdict_vördikt        HÜKÜM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vertical_vörtıkıl        DİKEY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Very_veri        ÇOK, TAM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vest_vest        ATLET, FANİLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vet_vet        VETERİNER
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Veto_viitou        VETO, VETO ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Via_vaı        GEÇEREK,ORADAN (We go from London to Van via Paris.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Viable_vaıbıl        GEÇERLİ (But in practice it wouln’t be viable)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vice_vays        1)YARDIMCI, LİDERİN YARDIMCISI 2)MENGENE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vicious Circle_ vişıs sörkıl          KISIR DÖNGÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Victim_viktım        KURBAN, KAZAZEDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Victimize_viktımayz        KURBAN ETMEK (Grubun suρunu bir kişiye yüklemek.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Victor_viktır        GALİP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Victory_viktri        UTKU, ZAFER, YENGİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime View_viu        GÖRÜNÜM, MANZARA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Villa_vilı        VİLLA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Village_vilıc        KÖY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vine_vayn        BAĞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vinegar_vinıgır        SİRKE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Violent_vaylınt        KABA KUVVET KULLANAN, ŞİDDET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Violin_vaılın        KEMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Visa_viizı        VİZE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Visible_vizıbl        GÖRÜNEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vision_vijn        GÖRÜŞ, İMGE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Visit_vizit        ZİYARET ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Visitor_vizitır        ZİYARETÇİ, KONUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vital_vaytıl        ÇOK ÖNENEMLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vocabulary_vıkebyulıri        KELİME DAĞARCIĞI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Voice_vois        SES
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Volcano_volkeno        VOLKAN,YANARDAĞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Volleyball_volıbol        VOLEYBOL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Volume_volyum        HACİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Voluntary_volıntri        GÖNÜLLÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vomit_vamit        KUSMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vote_vout        OY VERMEK, OY
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vowel_vavıl        SESLİ HARF (a,e,i)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Voyage_voyıc        DENİZ YOLCULUĞU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vulgar_valgır        KABA, İLKEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vulnerable_valnıbıl        ZAYIF, KORUMASIZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Vulture_valρır        1)AKBABA 2)HARİS KİMSE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wage_weyc        SAAT ÜCRETİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wager_wacır        İDDİAYA GİRMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wagon_wegın        YÜK VAGONU, AT ARABASI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Waist_weyst        BEL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Waistcoat_weystkot        YELEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wait_weit        BEKLEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Waiter_weytır        GARSON
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wake_weyk        UYANMAK, UYANDIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Walk_wolk        YÜRÜMEK, YÜRÜYÜŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wall_wool        DUVAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wallet_walıt        CÜZDAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Walnut_wolnat        CEVİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wander_wandır        DOLAŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Want_wont        İSTEMEK, İSTEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime War_wor        SAVAŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Warder_woodır        1) BEKÇİ, MUHAFIZ 2) GARDİYAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wardrobe_wordroop        GARDROP, BÜYÜK DOLAP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Ware_weyır        EŞYA (Kitchen ware vb.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Warehouse_weyrhaus        DEPO
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Warm_worm        1.ILIK, ILINDIRMAK  2.SEVECEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Warn_worn        UYARMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Warrant_warınt        GARANTİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wash_woş        1.YIKAMAK   2.KİRLİ ÇAMAŞIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wasp_wasp        ARI (Bal arısı değil)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Waste_weyst        1.ARTIK, GEREKSİNİM DUYULMAYAN  2.BOŞA HARCAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Watch_woç        1.İZLEMEK, SEYRETMEK, BAKMAK  2.KOL SAATİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Water_wotır        SU, SULAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Water Proof_wotır pruf        SU GEÇİRMEYEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Water-Colours_ wotır kolırs          SULU BOYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Waterfall_wotırfol        ŞELALE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wave_weyv        1.DALGA( deniz,radyo) DALGALANMA  2.EL SALLAMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Way_wey        YOL, ROTA, YÖN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime We_wi        BİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Weak_wiik        ZAYIF,ERKSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wealth_welth        SERVET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Weapon_wepın        SİLAH
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wear_weır        GİYMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Weather_wedır        HAVA;İKLİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wednesday_wenzdey        ÇARŞAMBA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Week_wiik        HAFTA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Weigh_weit        AĞARLIK, TARTMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Welcome_welkam        1.AĞIRLAMAK, HOŞ GELDİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Well_wel        1.İYİ 2.KUYU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Well-Known_wel noun        ÜNLÜ, BİLİNEN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime West_west        BATI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wet_wet        NEMLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Whale_weyl        BALİNA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime What_wat        NE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime What If_wat if        NE OLURDU..
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Whatever_watevır        HERNEYSE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime What’s Its (His/Her) Name_        BİLMEM KİM (BİRİSİNİN ADINI UNUTMA)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime What’s More_wats mor        BUNUN YANISIRA, ÜSTELİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime What’s What_wats wat        İŞİN ÖNEMİNİ BİLMEK (I know what’s what)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wheel_wiil        TEKERLEK, ÇARK, TEKERLEKLİ BİR ŞEYİ ELLE İTMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime When_wen        NE ZAMAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Whenever_wenevır        1.HERHANGİ BİR ZAMAN  2.NE ZAMAN Kİ …
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Where_weır        NEREYE, NEREDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime While_wayl        BU ARADA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Whim_whim        KAPRİS
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Whip_wip        KIRBAÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Whisper_wispır        FISILDAMAK, FISILDAŞMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Whistle_wisl        ISLI, ISLIK ÇALMAK, DÜDÜK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime White_wayt        BEYAZ, AK, BEYAZ TENLİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Who_hu        KİM
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Whoever_huevır        HERKİMSE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Whole_houl        TÜM, BÜTÜN  WHOLESALES = TOPTAN SATIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Whose_huuz        KİMİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Why_way        NEDEN, NİÇİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wide_wayd        1.GENİŞ  2.KENARDAN KENARA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Widow_wıdou        DUL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wife_wayf        KARI (eş)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wig_wig        PERUK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wild_wayd        VAHŞİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Will_wil        1.İRADE 2.İSTEK 3. VASİYET 4.GELECEK ZAMAN EKİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Win_win        KAZANMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wind_waynd        SARMAK, KURMAK (saat v.b )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wind_wind        RÜZGAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wind Screen_wind skriin        ARABA ÖN CAMI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Window_windou        PENCERE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Windpipe_windpayp        NEFES BORUSU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Windscreen Wiper_windskriin way        SİLECEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wine_wayn        ŞARAP
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wing_wing        KANAT (Kuş,uçak)(Left wing:Sol kesimi destekleyenler
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Winter_wintır        KIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wipe_wayp        SİLMEK, KURULAMAK (havluyla vs.)
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wire_wayır        1.TEL 2.TELGRAF
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wireless_wayılıs        TELSİZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wisdom_wizdım        AKIL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wise_wayz        ZEKİ, AKILLI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wish_wiş        İSTEK, İSTEMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Witch_wiρ        CADI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime With_with        İLE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Withdraw_withdro        1.ÇEKMEK  2.GERİ ÇEKİLMEK  3.SIZMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Within_widin        İÇİNDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Without_widaut        SAHİP OLMAYARAK, YANINDA OLMADAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Witness_witnıs        TANIK, TANIKLIK ETMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wolf_wulf        KURT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Woman_wumın        KADIN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wonder_wandır        1.MERAK ETMEK  2.ŞAŞIRMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wonderful_wandıfl        ŞAŞIRTICI, HARİKA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wood_wuud        ODUN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wool_wuul        YÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Word_wööd        SÖZCÜK, KELİME
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Work_wörk        ÇALIŞMAK, İŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Worker_wörkır        İŞÇİ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime World_wörld        DÜNYA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Worm_wörm        SOLUCAN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Worry_wöri        ENDİŞELENMEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Worse_wörs        DAHA KÖTÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Worship_wörşip        1)TAPMAK, TAPINMAK, İBADET 2)HAYRANLIK, SAYGI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Worst_wörst        EN KÖTÜ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Worth_wörth        DEĞERİNDE OLMAK, DEĞERDE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wound_wuund        YARALAMAK, YARA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wrap_rep        PAKETLEMEK, SARMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wreck_rek        HURDA, ENKAZ ,ÇARPIŞMA,MAFOLMA
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wrist_rist        BİLEK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Write_rayt        YAZMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Wrong_rong        YANLIŞ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime X-Ray_eks rey        RÖNTGEN IŞINI, X IŞINI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Yacht_yat        YAT (deniz taşıtı )
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Yard_yard        AVLU
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Year_yiır        YIL
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Yellow_yelou        SARI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Yes_yes        EVET
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Yesterday_yestıdey        DÜN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Yet_yet        HALA, ŞİMDİYE KADAR, HENÜZ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Yield_yiild        1.ÜRÜN VERMEK  2.DIŞARI VERMEK  3.TESLİM OLMAK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Yoghurt_yogıt        YOĞURT
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Yolk_youk        YUMURTANIN SARISI
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Young_yang        GENÇ
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Your_yoor        SENİN, SİZİN
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Youth_yuuth        GENÇLİK
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Zero_zirou        SIFIR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Zip_zip        FERMUAR
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Zone_zon        BÖLGE
İngilizce Eğitiminde Öncelikle öğrenilmesi gereken İlk 4.000 kelime Zoom_zum        YAKLAŞTIRMAK
İNSAN KAYNAKLARI NEDİR? İnsan Kaynakları; Örgüt için çalışan ve bilgi, beceri, yeteneklerin ile örgüte katkı sağlayan kişiler olarak tanımlanabilir. İşyerinde İnsanların yönetimi, örgütün amaçlarına ulaşmasını sağlayan kişilerin etkili bireysel katkılarını en iyi şekilde destekleyen ve bunu mümkün kılan planların ve yaklaşımların oluşturulması ile ilgilidir. (Prof. Dr. Canan çetin)
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM İLKELERİ NELERDİR? Yeterlik İlkesi, Kariyer İlkesi, Eşitlik İlkesi, Güvence İlkesi, Yansızlık İlkesi dir. (Prof. Dr. Canan çetin)
İNSAN KAYNAKLARININ AMAÇLARI NELERDİR? Verimlilik, İş Hayatının Kalitesi, hukuksal Uyum, Rekabet avantajı kazanmak, İş Gücnün uyum yeteneğdir. (Prof. Dr. Canan çetin)
Kobi Danışmanlığı Hizmetleri Nedir? Türkak Akreditasyonu ve MYK yeterlilik belgelendirmesi ile Yeterliliği belgelendirilmiş Kobi Danışmanlarımızla, Kobi büyüklüğündeki firmalara ve girişimcilere Yönetim Desteği Hizmetleri verilmektedir. Yatırım öncesi ve/veya Şirket Kurmadan önce Muhasebe Vergi planlama ve Fizibilite ile ilgili tüm konulardaki desteğin yanında Devlet destekleri ile ilgili projele ve takip hizmetleri verilmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Programları, Kalkınma Ajansları Destek Programları, Kosgeb Destek Programları, İşkur Destek Programları, İthalat ve İhracat destekleri ile ilgili konularda detaylı analizler yapılması, Projelerin hazırlanması ve takibi hizmetleri verilmektedir.
Kontrol (Control) _(kaynak_TİDE) Kontrol, yönetimin, denetim kurulunun, yönetim kurulunun ve diğer uygun birimlerin riski yönetmek ve belirlenen amaç ve hedeflere ulaşma ihtimalini artırmak amacıyla aldığı tedbirlerdir. Yönetim, hedef ve amaçların gerçekleştirilmesine yönelik makul bir güvence sağlamak için yeterli tedbirin alınmasını planlar, tertipler ve yönlendirir.
Kontrol Ortamı (Control Environment) _(kaynak_TİDE) Yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulunun, kurum içi kontrolün önemine ilişkin tutum ve davranışlarıdır. Kontrol ortamı, iç kontrol sisteminin ana amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan yapı ve disiplini sağlar. Kontrol ortamının içerdiği unsurlar; • Dürüstlük ve etik değerler • Yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı • Teşkilât yapısı • Yetki ve sorumluluk dağıtımı • İnsan kaynakları politikası ve uygulaması • Çalışanların yetkinliği
Kontrol Süreçleri (Control Processes) _(kaynak_TİDE) Riskin, bir kurumun kabul etmek isteyeceği seviyede kalması gayesiyle tasarlanan ve işletilen kontrol çerçevesinin bir parçası olan faaliyet, politika ve prosedürlerdir (hem otomatik hem manüel).
Kurul (Board) _(kaynak_TİDE) Kurumun faaliyetlerini ve yönetimini yönlendirmek ve gözetmekle sorumlu en yüksek yönetim organıdır. Genellikle, bağımsız bir grup yöneticiden oluşur (yönetim kurulu, idare heyeti veya mütevelli heyeti gibi). Eğer böyle bir grup mevcut değilse, “kurul” şirketin veya kurumun başındaki kişiyi ifade edebilir. “Kurul” yönetim organının yetkilerini devrettiği bir denetim komitesine de tekabül edebilir.
Kurumsal Risk Yönetimi Nedir? Kurumsal risk yönetim çerçevesi (COSO) ya göre “bir kuruluşun yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer çalışanları tarafından icra edilen, şirket çapında strateji belirlenmesinde uygulanan, kurumu etkileyebilecek potansiyel olayların belirlenmesi ve risk alma isteği seviyesindeki risklerin yönetilmesi için tasarlanmış, kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesi için makul güvence sağlayan sistematik bir süreçtir.
Mali Müşavirlik Hizmeti Nedir? Muhasebe ve Vergi konularında destek verilmesi. Muhasebe işlemlerinin tüm aşamalarındaki sorumlulukların yerine getirilmesi ve beyannamelerin verilmesi. Vergi ve muhasebe Stratejilerinizin geleceğe hazır olması amacıyla Vergi danışmanlığı. Vergi stratejilerinin gözden geçirilerek ticari hedeflerinize uyumlu bir şekilde revizyonu. Bilgi-İşlem destekli muhasebe ve vergi süreçlerinin incelenmesi raporlanması.
Menfaat/Çıkar Çatışması (Conflict of Interest) _(kaynak_TİDE) Kurumun çıkarına olmayan veya menfaatine görünmeyen herhangi bir ilişkidir. Menfaat çatışması, kişinin sorumluluklarını ve görevlerini objektif bir şekilde yerine getirmesini olumsuz etkiler.
MOBBİNG NEDİR? Mobbing kavramı ilk kez, 80’li yıllarda İsveç’te yaşayan Alman çalışma psikologu Heinz Leymann tarafından, belli bir işyerinde çalışanlar arasında benzer tipte, uzun dönemli, düşmanca ve saldırgan davranışların varlığına dair yaptığı saptamaların sonucunda kullanılmıştır (Tınaz, 2006b: 12). Leymann, kendisinin bu fenomenle 1984’te tanıştığını, ancak bu fenomenin kesinlikle çok eski ve her kültürde bu kültürlerin başlangıcından beri var olduğunu belirtmiş ve 1982’de başlayan ve 1983’te küçük bir bilimsel raporla sonuçlanan bir araştırmaya kadar sistemli bir biçimde tanımlanmadığını ifade etmiştir (Leymann, 1996:166). Daha sonraki yıllarda ise iş yerinde yıldırmaya dikkat çekmede belki de en büyük adım 1992’de Almanya’da, Leymann’ın yardımıyla, ilk mobbing kliniğinin açılması ile atılmıştır. Türkiye’de işyerinde psikolojik taciz 2000’lerin başlarından itibaren tartışmaya açılmış, ilk başlarda yapılan çalışmalar daha çok kavramsal boyutlarda gerçekleşmiştir. Fakat son yıllarda bu sorunla ilgili görgül araştırma sayısında giderek artış olması olumlu bir gelişmedir(Koçak ve Hayran, 2011: 1110) Mobbing kavram olarak işyerinde diğer çalışanlar veya işverenler tarafından tekrarlanan saldırılar şeklinde uygulanan bir çeşit psikolojik terördür. Kavramsal olarak çalışanlara üstleri, astları veya eşit düzeydeki çalışanlar tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar içermektedir (Tınaz, 2006a: 8).Leymann(1990: 120) ise mobbingi (psikolojik şiddet), bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, sistemli bir şekilde düşmanca ve ahlakdışı bir iletişim kullanılarak uygulanan bir psikolojik terör olarak tanımlamıştır.Björkqvist ve diğ.(1994: 173-174)’ne göre mobbbing “kendini şu ya da bu nedenlerden dolayı savunamayacak durumda olan bireylere yöneltilen, çoğunlukla düşünsel, bazı durumlarda ise fiziksel acı vermeyi amaçlayan, tekrarlayan eylemler” olarak tanımlarken, taraflar arasındaki güç dengesizliğine ve mağdurun zayıflığına dikkat çekmektedirler.Bir diğer tanımda ise mobbing yani işyerinde psikolojik taciz, birini taciz etmek, rahatsız etmek, sosyal ilişkiler açısından dışlamak veya birinin görevini, işini yapmasını olumsuz etkilemek gibi durum ve davranışlarla ifade edilmiştir. Bu tip bir davranışın ya da iletişimin işyerinde psikolojik taciz olarak isimlendirilebilmesi için söz konusu davranışın ya da iletişimin sürekli ve düzenli olarak (örneğin haftada bir) yöneltilmesi ve belirli bir süre (yaklaşık 6 ay) devam etmesi gerektiği ve tek seferlik yaşanan bir tartışma ya da anlaşmazlığın psikolojik taciz olarak kabul edilemeyeceği öne sürülmüştür. Ayrıca işyerinde mobbingin, şiddeti giderek yükselen bir süreç olduğu; bireyin bu süreç sonucunda kendini çaresiz bir pozisyonda bulduğu ve sistematik olarak olumsuz davranışların hedefi haline geldiği belirtilmiştir. Buna göre, taraflarının eşit güçte olduğu bir tartışmanın, işyerinde psikolojik bir taciz olarak isimlendirilemeyeceği ifade edilmiştir(Tınaz ve Karatuna, 2010: 11).Yukarıdaki açıklamalardan sonra mobbing aşağıda belirtilen beş özellik kapsamında değerlendirilebilir (Einarsen, 2000’den akt. Tutar ve Akpolat, 2012: 22).·         Mobbing belli bir zaman periyodunda ve düşmanca davranışların düzenli olarak uygulanmasından oluşmaktadır.·         Mağdur ile uygulayan kişi arasında güç eşitsizliği söz konusudur.·         İki kişi arasında uygulandığı gibi, tek kişiyle grup arasında veya gruplar tarafından kişilere uygulanabilmektedir.·         Düşmanca davranışlar belli bir stratejiyle bilerek ve isteyerek uygulanmaktadır.·         Mobbing süreci fiziksel saldırıları içermemektedir. (Kaynak: Doç. Dr. Elvan Okutan)
MUHASEBE NEDİR? Muhasebe Bir kayıt nizamıdır. Bir örgütün Kaynaklarının oluşumunu, Bu kaynakların kullanılma biçimini, örgütün işlemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışları ve örgütün finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak üzere oluşturulan bir  “bilgilendirme Sistemi” dir. Muhasebe uygulaması kar amaçlı örgütler yanında, kar amacı gütmemesine karşın, kaynak kullanan ve kaynak kullanılmasını bütçeleyip denetleyen kar amaçsız örgütler için de söz konusudur.
N.B _(NOTE BENE)_ANLAMI NEDİR?   (İngilizcede kullanılan bazı Latin kökenli kısaltma)  Not
Objektiflik (Objectivity) _(kaynak_TİDE) Objektiflik, iç denetçilerin görevlerini, iş sonucunda çıkan ürüne gerçekten ve dürüst bir şekilde inanacakları ve bu ürünün kalitesinden önemli bir taviz vermeyecekleri şekilde yapmalarını sağlayan tarafsız bir zihinsel tutumdur. Objektiflik, iç denetçilerin, denetim konularına ilişkin karar ve yargılarını, başkalarınınkilere bağlamamalarını gerektirir.
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca ade vre : hayda bre,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca afendis (afendiko) _ efendi,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca agaria _ angarya,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca agginara _ enginar,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca ai sihtir _ hasiktir,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca alana _ alan,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca aman! _ aman!,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca amane/amanes/mane _ mani,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca anihtiri _ aCmak /anahtar?,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca arabas _ araba,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca argo _ argo,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca aroma _ aroma,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca asanser _ asansör,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca asiklik _ aSIklIk,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca asuredes(plural) _ aSure,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca ati _ at,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca atzem-pilafi _ acem pilavI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca avanta _ avanta,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca avli _ avlu,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca babas  _ baba,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bagazi _ bagaj,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca Baglamas _ baGlama,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca baharika, bahariko _ bahar, baharat,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bahtse _ bahCe,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bairaki _ bayrak,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bakalis _ bakkal,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bakirtzis _ bakIrcI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca baklava/baklavas _ baklava,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bamies _ bamya,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca banio _ banyo ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca barberis _ berber,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca barbuni _ barbun ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca barbunia _ barbunya,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca baruti _ barut,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bastuni _ baston,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bataksis _ batakCI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca batalis _ battal,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca batania _ battaniye ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bataria _ batarya (pil) ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca batiris/batirlis _ batIk,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca batis _ imbat,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca batmis _ batmIS (yoksul, iflas etmis) ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca batsanakis _ bacanak,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca batzaki _ bacak (pantalon bacaGI-paCa) ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca baulo _ bavul,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca baxisi _ bahSiS,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bebeki _ bebek (kIz bebek) ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca begleri _ tesbih,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca beis _ bey,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bekiaris _ bekar,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bekris _ bekri,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca belas  _ bela,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca berde _ perde,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bere _ bere,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bereketi _ bereketli,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca betatzis _ betoncu,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca betatzis _ betoncu,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca beton _ beton,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca betoniera _ betonyer,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bezerizo _ bezmek,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bezesteni _ bedesten,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bifteki _ biftek,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bigonia _ begonya,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bilia/bilies  _ bilya/bilye,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca biliardo _ bilardo,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bilieto _ bilet,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bira _ bira,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bitoni _ bidon,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bizeli -ia _ bezelye,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca blofa _ blOf,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca blofatzis _ blOfcU, blOf yapan,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca blok _ blok,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bobina _ bobin,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bobmbe _ bombe,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bogia _ boya,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bogiatzis _ boyacI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca boi _ boy,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca boikotaz _ boykotaj,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bora _ bora,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bostani _ bostan,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca box _ boks,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca boxas _ bohCa,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca brigianti _ pIrlanta,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca brizola _ pirzola,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca bukles _ bukle,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca buluki _ bolluk (kalabalIk),
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca burekaki -ia _ bOrek,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca buzuki _ bozuk (müzik aletinin adı),
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca busula _ pusula,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca dada _ dadI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca dailiki _ dayIlIk,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca dais _ dayI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca dalgas _ dalga,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca damari _ damar,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca damitzana _ damacana,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca daraveri _ dalavere,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca davas _ tava,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca davatzis  _ davacI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca delalis _ tellal,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca delis _ deli,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca derbederis _ derbeder,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca derti _ dert,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca dertilis  _ dertli,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca dip _ dip,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca divani _ divan,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca dolmas _ dolma,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca domata -es _ domates,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca dugru _ doGru,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca dulapa/dulapi _ dolap,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca dumani _ duman,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca dunias _ dUnya,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca duvari _ duvar,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca eklisia _ kilise,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca ergatis  _ Irgat,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca ergenis/bekiaris _ bekar ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fanari _ fener,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fanartzis _ fenerci,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fasoli fasolaki fasolakia _ fasulye,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca feretzes _ ferace,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fidanaki _ fidancIk,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fidani _ fidan,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fíto _ fide, fidan (bitki) ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fira _ fire,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca firmani _ ferman,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fiseki _ fiSek,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fisekliki _ fiSeklik,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fisiki  _ fiziki ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fisikohimia _ fizikokimya,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fisiognomia _ fizyonomi,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fisiologia _ fizyoloji,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fisiologos _ fizyolog,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fisiotherapia _ fizyoterapi,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fistiki _ fIstIk,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fitili _ fitil,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fizik _ fizik,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca flitzani _ fincan,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fokia _ fok,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca folia _ fol,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fonitiki _ fonetik,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fonografos _ fonograf,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fonologia _ fonoloji,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fosforos _ fosfor,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fotogenia _ fotojeni,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fotografia _ fotoGraf,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fotografikos -I -o _ fotoGrafik,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fotografos _ fotoGrafCI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fotometris -ia _ fotometre,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fototipia /fotokopia _ fotokopi ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fuduki _ fIndIk,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca funta _ ponpon,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca furnos  _ fIrIn,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca furtuna _ fIrtIna,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca fustani _ fistan,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca galatas _ galata,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca galeta _ galeta,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca garaz _ garage,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca garida -es _ karides,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca garsoniera _ garsoniyer,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca giakas _ yaka,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca gialantzi _ yalancI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca gialantzi dolmas _ yalancI dolma,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca giapraki  _ yaprak,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca giaurti  _ yoGurt,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca giavrum _ yavrum,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca gida _ gIda ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca giuvetsi _ gUveC,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca gkazoza _ gazoz,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca graviera _ gravyer,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca grusuzis (g yumusak g seklinde telaffuz edilemli), grursuza, grursuziko, grusuzia _ uGursuz,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca guri _ uGur,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca habari _ haber,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hafies _ hafiye,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hagiati _ hayat (avlu) ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hairi _ hayIr,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca haivani _ hayvan,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca haki _ haki,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca halali _ helal,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hali _ hal ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hali _ halI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca halifis _ halife,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca Halima _ Halime,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca halkas _ halka,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca halva _ helva,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca halvatzis _ helvacI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hamaliki _ hamallIk,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hamalis _ hamal,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca (to) hamami _ hamam,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hamilos/hamili/hamilo _ hamile,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca (to) haliki _ CakIL,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hamuris/hamura _ hamur,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hani _ han,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca handaki _ hendek,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hani _ han,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca (i) hanumisa _ hanIm,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hanos  _ hani, hanos (balIGI),
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca haos _ kaos,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hapi _ hap,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca harakiri _ harakiri,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca haraktiras _ karakter,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca haraktiristikos -a _ karakteristik,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca harami -zo _ haram,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca haratsi _ haraC,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca haremi _ harem,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca harika (I was glad 1 singualr person Simple past tense) _ harika,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca harisma _ karizma,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca harismatikos.  _ karizmatik. ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca (to) harma _ ?,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca harmani _ harman,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hartis  _ harita,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hartziliki _ harClIk,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hasapikos _ kasap havasI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hasapis _ kasap,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca (to) hasimo _ hasim,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hasis /hasisi _ haShaS,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hatiri _ hatIr,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hatzari _ hanCer,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hatziavatis _ hacIvat,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hava _ hava,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca havale  _ havale ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca haviari _ havyar,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca havra _ havra,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca havuza _ havuz,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hayde / ade /aide _ haydi,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hazi _ haz,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca himia _ kimya,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca horos _ horon,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hovoli _ hav, havlI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca htapodi / ohtapodi _ ahtapot,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca hurmas  _ hurma,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca huzuri huzurema huzurevo _ huzur,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca imam baildi _ imambayIldI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kadaifi _ kadayIf,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kadro _ kadro,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kafasi _ kafes,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kaiki _ kayIk,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kaiktsis _ kayIkCI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kaimaki _ kaymak,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kalamari _ kalamar,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kalderimi _ kaldIrIm ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kalemi _ kalem,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kalfas _ kalfa,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kalorifer _ kalorifer,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kaltsa -tses _ kalCa,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kamioni _ kamyon,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kanapes _ kanape,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kapaki _ kapak ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kapamas _ kapama,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca karagiozis  _ karagOz,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kardasi _ kardaS/kardeS,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca karga(s) _ kargaSa,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca karpuzi _ karpuz,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca karsilamas _ karSIlama,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kartografia _ kartografya,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kartografos _ kartograf,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kartoni _ karton,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kaseri _ kaSar,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kasmas gasmas _ kazma,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kastano _ kestane ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kastanos _ kestane (renk),
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kavgas _ kavga,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kavurdizo _ kavurma,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kazaka _ kazak,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kazandi kazandizo _ kazanmak,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kazan-dipi _ kazandibi,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kazani _ kazan,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kefali _ kafa,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kefalos _ kefal,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca keftes keftedes keftedakia _ kOfte,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kelepuri _ kelepir,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kepses _ kepCe,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca keramidi _ kiremit,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kerasi _ kiraz ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kese -es kesedaki _ kase,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kimas _ kIyma,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca Kina  _ kIna ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kitapi _ kitap,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kiupi  _ kUp,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kleidi _ kilit,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca klidaria/klidonia _ kilit,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca klima _ klima,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kokoretsi _ kokoreC,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kolios _ kolyoz,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kotzabasis, _ kocabaS ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kotzam _ kocaman,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca krima _ kIyma,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kumari _ kumar,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kurabies _ kurabiye,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kurbeti _ gurbet,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kus-kus _ kuskus,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kusuri _ kusur,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kuti _ kutu,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca kuvas _ kova ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca lahano _ lahana,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca lahano-dolmadas -es _ lahana dolmasI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca lavraki _ levrek,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca lemoni  _ limon,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca limani _ liman,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca lufari  _ lufer,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca lukumas _ lokma,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca lukumi _ lokum,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca a regional musical instrument _ ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca mahalas _ mahalle,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca mahsuli _ mahsul,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca maidanos _ maydanoz,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca maimu _ maymun,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca manavis _ manav,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca mandili _ mendil,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca manitari -ia _ mantar,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca maruli -ia _ marul,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca matzuni _ macun,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca meidani _ meydan,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca mentese _ menteSe,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca meraklis _ merakli,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca mezes _ meze,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca midi -ia _ midye,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca monastiri _ manastIr,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca mosaiko _ mozaik,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca murdaris _ murdar,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca musafiris _ misafir,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca musakas _ musakka ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca musamas _ muSamba,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca nazi _ naz,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca nisafi  _ insaf,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca outi _ ud,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca palamari _ palamar,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca palamida  _ palamut (balIk),
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca palto _ palto ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca papagalos  _ papaGan,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca papas  _ papaz,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca paputsi -ia _ papuC,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca paras _ para,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca pasta _ pasta ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca pasturmas _ pastIrma,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca patata -es _ patates,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca patirdi _ patIrtI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca patsatzis patsatzidiko _ paCacI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca patsavura _ paCavra,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca panigiri _ panayIr,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca patzari _ pancar,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca patzuri -ia _ pancur,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca pazarevo _ pazarlIk,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca peinirli _ peynirli borek,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca pelte -es _ pelte,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca pensa _ pense,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca petimezi _ pekmez,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca petseta _ peCete,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca pilafi _ pilav,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca piperia -ies _ biber,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca pliguri _ bulgur,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca (to) pouxo _ ruh,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca portatif _ portatif,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca portokali  _ portakal,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca prasa _ pirasa,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca pudra  _ pudra,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca pure -es _ pure,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca puro _ pUro,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca rahat lukumi  _ not used in Tr in modern language, existed in old lang.,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca rahati _ rahat,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca raki _ rakI ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca rantevu  _ randevu ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca retsina _ reCina,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca revani ravani _ revani,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca to rezili _ rezil,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca rusfeti _ rUSvet,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca saganaki _ sahanda,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca salamura _ salamura,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca salata _ salata,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca salepi _ salep,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sabuni _ sabun,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca salepitzis _ salepCi,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca (to) saloni _ salon,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca samari _ semer,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca samata/samatas _ samata,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca samatatzis _ samatacI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca samuri _ samur,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sandali -ia _ sandal,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sardela -les _ sardunya,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sarrafis/sarafiko _ sarraf,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca savridi safridi _ istavrit,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sedefi _ sedef,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca seftes _ siftah,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca seisis _ seyis,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca serai _ saray,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca seraskeris _ serasker,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca serbeti _ serbet,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sermaia _ sermaye,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sersemis _ sersem,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sertis _ sert,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sevdalis _ sevdalI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sevdas _ sevda,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sfugari _ sUnger,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sinoro -ra _ sInIr,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sira _ sIra,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sirma _ sIrma,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca siropi _ Surup,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sivas _ siva,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca skeletos _ iskelet,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca skubri _ uskumru,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca soba _ soba,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca soilis _ soylu,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sopaki _ sopa,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sovatzis _ sIvacI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca spanaki _ Ispanak,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca spiunos _ ispiyoncu,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca stridia _ istiridye,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca susami _ susam,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca sutzukaki sutzukakia _ sucuk,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tahini _ tahin,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tapsi _ tepsi,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca taramas _ tarama,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tas kebap _ tas kebap,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tavani _ tavan,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca taverna _ taverna,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tavli _ tavla,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tebelhanio _ tembelhane,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tebelis _ tembel,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tefteri _ defter,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tekkes _ tekke,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca telaro _ tel kafes,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tenekes _ teneke,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tetanos _ tetanoz,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca theatro _ tiyatro,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tiri _ peynir,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tornavida _ tornavida,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca topi _ top,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca trahanas _ tarhana,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsadiri _ CadIr ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsahpin/tsahpina _ çapkIn,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsai _ Cay ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsakir kefi _ CakIrkeyif,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsakmaki _ Cakmak,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsanta _ Canta ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca Tsantali _ CantalI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsantizo/ tsantizomai  _ catmak (kizmak, hiddetlenmek anlaminda),
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsardi TSARDAKI _ Cardak,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsaruhi _ CarIk,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsepi _ cep,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsibuki _ Cubuk,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsiflikas _ CiftCi,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsifliki _ Ciftlik,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsigaro _ sigara,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsiment _ Cimento,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsinari _ CInar,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsingos _ Cinko,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsipura _ Cipura,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsiraki _ CIrak,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsiros _ Ciroz,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsivieri _ cevher ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsopanis _ Coban,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tsureki  _ Corek,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tzepi _ cep,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tufeki _ tUfek,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tulumba _ tulumba,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tumberleki _ dUmbelek,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tursi _ turSu,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tuvlo _ tuGla,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tzami _ cami,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tzámi _ cam,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca tzatziki _ cacIk,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca vapori _ vapur,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca vareli _ varil,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca velanidia  _ palamut (agaC),
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca verese veresedia _ veresiye,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca vida _ vida,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca volta _ volta,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca vorias  _ poyraz,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca vurtsa  _ fIrCa,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca yahni (patates) _ yahni,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca yakamos(?) _ yakamoz,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca yalantzi dolma _ yalancI dolma,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca yaourti _ yoGurt,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca yapi _ yapI,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca yarmadis _ yarma seftali,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca yuvarlakia _ sulu kofte,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca zafiri _ safir,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca zambon _ jambon,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca zargana _ zargana,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca zarzevatika _ zerzevat ,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca zevzeka _ zevzek,
Ortak 450 Kelime Türkçe – Yunanca zori _ zor,
Önem (Significance)_(kaynak_TİDE) Büyüklük, yapı, netice, tesir ve ilişki gibi nicel ve nitel etmenleri de içeren, bir durumun dikkate alındığı konu içindeki göreceli değeridir. Mesleki muhakeme, ilgili amaçlar çerçevesinde, konuların önemini değerlendirmede iç denetçilere yardım eder.
P.M. _(POST MERİDİEM)_ANLAMI NEDİR?   (İngilizcede kullanılan bazı Latin kökenli kısaltma)  Öğleden sonra
Risk (Risk) _(kaynak_TİDE) Amaçlara ulaşılması üzerinde etkisi olacak bir olayın meydana gelme ihtimalidir. Risk, söz konusu etki ve olasılık cinsinden hesaplanır.
Risk Değerlendirmede İç Denetçinin Sorumluluğu Nedir? İç denetçi şirketin, fiziki varlıklarını, hedeflerini, faaliyetlerini etkileyebilecek önemli riskleri değerlendirir.
Risk İştahı (Risk Appetite) _(kaynak_TİDE) Kurumun kabul etmeye istekli olduğu risk seviyesidir.
Risk Nedir? Bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşmesi halinde yol açacağı sonucun şiddetinin birlikte ele alınmasıdır. Risk, tehlikenin olasılığı ile şiddetinin bir fonksiyonu olarak ifade edilmek durumundadır.  R = f ( O, Ş ) → R = O x Ş   Genellikle risk olumsuz bir durum yani tehlike olarak değerlendirilir. Bu nedenle risklerin olumsuz etkilerinden zarar görmemek için olasılıklar göz önüne alınarak, önlemler almaya yönelik, çalışma ve planlama faaliyetlerini içeren ve risk yönetimi olarak anılan bir disiplin ortaya çıkmıştır. Risk yönetiminin başlıca araçlarından biri sigortadır. Ayrıca Bilgi Güvenliğinde de risk yönetimi kullanılır.
Risk Yönetimi (Risk Management) _(kaynak_TİDE) Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere makul bir güvence sağlamak amacıyla potansiyel olay ve durumları belirlemek, değerlendirmek, yönetmek ve kontrol etme sürecidir.
Risklerin değerlendirilmesi Nasıl Yapılır? Şirket Yönetimi risklerin tanımlanması ve kontrolü için gerekli stratejilerin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur. Denetlenen şirketin tüm faaliyetleri, iç denetçiler tarafından kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. Bu analiz sonuçları değerlendirilerek, şirketin sürdürülebilirliğini etkileyebilecek riskler, risklilik oranı ve önemine göre ağırlık verilerek sıralanır. Bu değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek risk içeren alan ve konulardan başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar hazırlanır. Denetim programlarının hazırlanmasında; şirket üst yöneticinin riskli gördüğü ve öncelik verilmesini istediği hususlarla da dikkate alınarak, en riskli alan ve konulara öncelik verilerek azami verim hedeflenir. Yeni yatırımlar ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, organizasyon ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler yüksek risk içerdiğinden,  denetim programına öncelikle alınır. Yılsonlarında, denetim sonuçlarına göre mevcut riskler gözden geçirilir.
Standart (Standard) _(kaynak_TİDE) Geniş bir iç denetim faaliyet sahasının gerçekleştirilmesiyle ve iç denetim performansının değerlendirilmesiyle ilgili gerekleri tanımlayan ve IIA İç Denetim Standartları Kurulu tarafından yayınlanan meslekî bir beyandır.
Suiistimal (Fraud) _(kaynak_TİDE) Hile, sahtekârlık, emniyeti kötüye kullanma ile nitelendirilebilecek hukuk dışı fiillerdir. Bu fiiller, sadece şiddet tehdidi veya fizikî güç kullanımının gerçekleştirilmesine bağlı değildir. Suiistimaller para, mal veya hizmet sağlamak, hizmet kaybından veya ödeme yapmaktan kaçınmak veya şahsıyla veya işle ilgili bir avantaj elde etmek amaçlarıyla çeşitli taraflar ve kurumlar tarafından gerçekleştirilebilir.
Tarafsızlık_(kaynak_TİDE) İç denetçilerin denetim görevlerini, çalışmalarının ürününe inanarak ve kalitesinden ödün vermeksizin yapmalarına izin veren, yansız bir zihinsel tutumdur. Tarafsızlık iç denetçilerin denetim konusundaki yargılarını başkalarınınkine bağlı kılmamalarını gerektirir.
Teknoloji Tabanlı Denetim Teknikleri (Technology-based Audit Techniques) _(kaynak_TİDE) Genel denetim yazılımı, test verileri üreten programlar, bilgisayarlı denetim programları, özel denetim yazılım uygulamaları, bilgisayar destekli denetim teknikleri (BDDT – CAATs) gibi otomatik denetim araçları.
Uluslararası Meslekî Uygulama Çerçevesi (IPPF) _(kaynak_TİDE) IIA‟in çıkarıp ilân ettiği iç denetim kılavuzunun kavramsal çerçevesi. Kılavuz birisi „zorunlu‟, diğeri „kuvvetle tavsiye edilen‟ nitelikte olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır.
Uyum/Uygunluk (Compliance) _(kaynak_TİDE) Plan, prosedür, kanun, düzenleme, sözleşme ve diğer gereklere bağlılıktır.
VP_VİCE PRESİDENT_ANLAMI NEDİR? Başkan Yardımcısı.
VS. _(VERSUS)_ANLAMI NEDİR?   (İngilizcede kullanılan bazı Latin kökenli kısaltma)  Karşısında (Türkçedeki vesaire kısaltması ile ilgisi yoktur) İngilizce bir metinde vs. kısaltması “karşısında” anlamındadır. Örneğin; Girls vs. Boys (kızlar erkeklere karşı)
Yeterli Kontrol (Adequate Control) _(kaynak_TİDE) Yeterli kontrol, yönetimin planlama ve organizasyonu, risklerin etkin bir şekilde yönetileceğine ve kurumun hedef ve amaçlarına verimli ve ekonomik bir şekilde ulaşılacağına dair makul bir güvence sağlayacak tarzda yapmasıyla var olabilir.
Yönetişim/Kurumsal Yönetim (Governance) _(kaynak_TİDE) Üst yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından, kurumun amaçlarına ulaşmaya yönelik olarak, kurumun faaliyetlerinin raporlanması, yönlendirilmesi, yönetilmesi ve izlenmesi gayesiyle uygulanan yapı ve süreçlerin bir birleşimidir.
Yönetmelik (Charter) _(kaynak_TİDE) İç denetim faaliyetinin yönetmeliği, iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan resmî nitelikte yazılı bir belgedir. Yönetmelik (a) iç denetim faaliyetinin kurum içindeki konumunu belirlemeli, (b) denetim görevlerinin yerine getirilmesi için gereken kayıtlara, personele, demirbaşlara ve ilgili mahallere erişim yetkisini düzenlemeli ve (c) iç denetim faaliyetlerinin kapsamını tanımlamalıdır.
Zorundadır (Must) _(kaynak_TİDE) Standartlarda kayıtsız şartsız bir gerekliliği vurgulamak için „zorundadır‟ kelimesi kullanılmıştır.
(transfer fiyatlandırması kavramları) “Çağrı Üzerine Verilen” Hizmetler (“On Call” Services) Bir ana şirket ya da grup hizmet merkezi tarafından sağlanan ve bir Çok Uluslu İşletme (şirket) grubunun tüm üyelerinin her zaman yararlanabilecekleri hizmetlerdir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Bağımsız İşletmeler (Independent Enterprises) Birbirleriyle ilişkili kişi ilişkisi bulunmayan şirketler, bağımsız işletmelerdir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Bakiye Kâr Analizi (Residual Analysis) Kâr bölüşüm yönteminde kullanılan; incelenen kontrol edilen işlemlerden elde edilen birleşik kârı, iki aşamada bölüştüren bir analizdir. İlk aşamada, her katılımcıya, gerçekleştirdiği işlemlerin türüne göre uygun oranda temel bir getiri sağlayan yeterli düzeyde bir kâr tahsis edilir. Normal koşullarda bu temel getiri, bağımsız işletmeler tarafından gerçekleştirilen benzer nitelikteki işlemler sonucu piyasada elde edilen getiri referans alınarak belirlenecektir. Bu nedenle; temel getirinin hesaplanmasında, genellikle katılımcıların sahip oldukları değerli emsalsiz varlıklarla ilişkilendirilebilecek getiriler dikkate alınmayacaktır. İkinci aşamada, ilk aşamadaki bölüştürmeden arta kalan kâr (ya da zarar), bu bakiye değerin bağımsız işletmeler arasında nasıl bölüştürüleceğini gösterebilen durumların ve koşulların analizine dayalı olarak taraflar arasında bölüştürülecektir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Birincil Düzeltme (Primary Adjustment) Birinci ülkede bulunan bir vergi idaresinin bir şirketin vergilendirilebilir kârlarına, ikinci bir ülkede faaliyet gösteren bir ilişkili işletmesiyle gerçekleştirdiği işlemlere emsallere uygunluk ilkesini uygulaması sonucu olarak, bir düzeltme yapması.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Brüt Kâr (Gross Profits) Bir ticari işlem neticesinde elde edilen brüt satış hâsılatından, stoklarda ortaya çıkan artışlar ve azalmalar karşılığında gerekli düzeltmeler de yapılarak ilişkilendirilebilir satın alış maliyetleri ya da satışların üretim maliyetlerinin düşüldüğü, ancak diğer giderlerin dikkate alınmadığı tutarı ifade etmektedir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Çıkış Ödemesi (Buy-out Payment) Faal durumdaki bir MKA’dan çekilen bir katılımcının, diğer katılımcılardan geçmişteki faaliyet sonuçlarından kendisine düşen payın transferine yönelik gerçekleştirdiği tahsilattır.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Çok Uluslu İşletme (Multinational Enterprise) Bir ÇUİ grubunun içerisinde yer alan işletmedir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Çok Uluslu İşletme Grubu (Multinational Entreprise Group) Çok uluslu işletme (ÇUİ) grubu; iki ya da daha fazla ülkede ticari faaliyetleri bulunan ilişkili işletmelerden oluşan bir şirketler grubudur.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Dengeleyici Ödeme (Balancing Payment) Normal olarak bir katılımcıdan diğerine, katılımcıların oran dâhilindeki katkı paylarının düzeltilmesi amacıyla yapılan, ödemede bulunan tarafın katkılarının değerini artıran ve ödeme yapılan tarafın değerini ödenen tutar oranında azaltan ödemelerdir
(transfer fiyatlandırması kavramları) Doğrudan Maliyet (Direct Cost) Hammadde maliyeti gibi doğrudan doğruya belirli bir ürünün imalatı ya da bir hizmetin teslimi ile ilgili olarak katlanılan maliyetlerdir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Doğrudan Yansıtma Yöntemi (Direct-charge Method) Belirli grup içi hizmetlerin net olarak tanımlanan bir dağıtım anahtarı üzerinden doğrudan yansıtılması yöntemidir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Dolaylı Maliyetler (Indirect Costs) Bir ürünün ya da hizmetin üretimi ile ilgili olarak ortaya çıkan; ancak, üretim süreciyle yakından ilişkili olmasına karşın, birden fazla ürün ya da hizmetin üretiminde ortak olarak katlanılan maliyetlerdir (ör. farklı ürünlerin imalatında kullanılan ekipmana yönelik hizmet veren bir tamirat bölümünün katlandığı maliyetler).
(transfer fiyatlandırması kavramları) Dolaylı Yansıtma Yöntemi (Indirect-Charge Method) Grup içi hizmetlerle ilgili bedellerin maliyet yansıtması ve bölüşümüne dayalı olarak fatura edilmesi yöntemidir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Emsal Aralığı (Arm’s Lenght Range) Bir kontrol edilen işlemin koşullarının, emsallerine uygun olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan ve aynı transfer fiyatlandırması yönteminin birçok karşılaştırılabilir veriye uygulanması ya da farklı transfer fiyatlandırma yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen bir değer aralığıdır.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Emsallere Uygunluk İlkesi (Arm’s Lenght Principle) Vergisel amaçlar için transfer fiyatları belirlenirken, uygulanması gerektiği hususunda OECD üyesi ülkelerinin üzerinde anlaştıkları uluslararası standarttır. Bu ilke, OECD Model Vergi Anlaşmasının 9 uncu maddesinde izleyen biçimde ifade edilmektedir: “[İlişkili] iki işletme arasındaki ticari ve mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan koşullar, bağımsız bir şekilde birbirleriyle iş yapan bağımsız işletmeler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu işletmelerden birisinde oluşması gereken, fakat bu koşullardaki farklılaşma nedeniyle oluşmayan kazanç, söz konusu işletmenin kazancına eklenebilir ve buna göre vergilendirilebilir.”
(transfer fiyatlandırması kavramları) Geleneksel İşlem Yöntemleri (Traditional Transaction Methods) Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi (KFY), maliyet artı yöntemi ve yeniden satış fiyatı yöntemlerini ifade eder.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Giriş Ödemesi (Buy-in Payment) Faal durumdaki bir Maliyet Katılım Anlaşmasına (MKA) yeni katılan bir tarafın, geçmişteki faaliyet sonuçlarından pay almak üzere yapmış olduğu ödemedir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Global Formüllere Dayalı Bölüşüm (Global Formulary Apportionment) Bir çok uluslu işletme (ÇUİ) grubunun konsolide global kârlarının, önceden belirlenen bir formüle dayalı olarak, farklı ülkelerde faaliyet gösteren ilişkili işletmeler arasında paylaşımına yönelik bir yaklaşımdır.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Grup İçi Hizmet (Intra-group Service) Bağımsız bir işletmenin de, kendi ihtiyacını karşılamak için ödemede bulunmaya ya da yerine getirmeye istekli davranacağı (idari, teknik, finansal, ticari, vb. nitelikteki) faaliyetlerdir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Hissedarlık Faaliyeti (Shareholder Activity) ÇUİ grubunun herhangi bir üyesi (genellikle ana şirket ya da bölgesel bir holding şirketi) tarafından, münhasıran hissedarlık menfaatlerinden ötürü ve gücüyle grup üyesi diğer şirketlerle gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Eşzamanlı Vergi İncelemeleri (Simultaneous Tax Examinations) Eşzamanlı Vergi İncelemelerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin OECD Model Anlaşmasının A Bölümünde tanımlandığı biçimiyle eşzamanlı vergi incelemesi, “iki ya da daha fazla tarafın, ortak ya da bağlantılı menfaatlere sahip oldukları bir ya da daha fazla sayıdaki vergi mükellefinin vergisel işlemleri üzerinde kendi ülkeleri dâhilinde eşzamanlı ve birbirinden bağımsız incelemelerde bulunarak elde ettikleri kayda değer bilgileri birbirleriyle paylaşmaları amacına yönelik yaptıkları anlaşmadır.”
(transfer fiyatlandırması kavramları) İkincil Düzeltme (Secondary Adjustment) İkincil işleme yönelik tarhiyattan kaynaklanan düzeltmedir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) İkincil İşlem (Secondary Transaction) Bazı ülkelerin birincil düzeltmeye ilişkin önerilerin ardından, kârların birinci düzeltmeyle tutarlı bir biçimde fiilen paylaşımının teminine yönelik olarak dâhili mevzuatları uyarınca öne sürecekleri düzeltici bir işlemdir. İkincil işlemler; örtülü temettüler, örtülü öz sermaye katkıları, ya da örtülü krediler biçiminde gerçekleşebilir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) İlişkili İşletmeler (Associated Enterprises) Bir işletmenin, diğer bir işletmeye ilişkin olarak OECD Model Vergi Anlaşmasının 9 uncu maddesinin 1-a) ya da 1-b) alt-bendinde belirtilen koşulları karşılaması halinde; bu iki işletme, bağımlı işletmeler veya birbiriyle ilişkili işletmelerdir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) İşleme Dayalı Kâr Yöntemi (Transactional Profit Method) İlgili bir veya daha fazla ilişkili işletme nezdinde belirli bazı kontrol edilen işlemlerden kaynaklanan kârları inceleyen bir transfer fiyatlandırması yöntemidir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi (Transactional Net Margin Method) Bir mükellefin kontrol edilen bir işlemden (ya da Bölüm III’de yer alan ilkeler uyarınca bir araya toplanması uygun olan işlemlerden) elde ettiği net kâr marjını, uygun bir veri (ör. maliyetler, satışlar, varlıklar) temelinde inceleyen bir işleme dayalı kâr yöntemidir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) İşlev analizi (Functional Analysis) Karşılaştırılabilir kontrol edilmeyen işlemleri gerçekleştiren bağımsız işletmeler ile kontrol edilen işlemleri yapan ilişkili işletmelerin üstlendikleri işlevlere (kullanılan varlıklar ve üstlenilen riskler esas alınarak) ilişkin olarak yapılan analizi ifade etmektedir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Kâr Bölüşüm Yöntemi (Profit Split Method) Kontrol edilen bir işleme (ya da Bölüm III’de yer alan ilkeler uyarınca bir araya toplanması uygun görülen kontrol edilen işlemlerden) ilişkin, ilişkili işletmeler arasında bölüştürülecek birleşik kârların meblağını belirleyen ve daha sonra bu kârları, emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde düzenlenen bir anlaşmada öngörülecek ve yansıtılacak tutarlara yaklaşık olacak şekilde geçerli bir ekonomik temele dayalı olarak ilişkili işletmeler arasında bölüştüren bir işleme dayalı kâr yöntemidir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Kâr Potansiyeli (Profit Potential) Gelecekteki kârların tahmini seviyesidir. Bazı durumlarda, zarar da söz konusu olabilir.“Kâr Potansiyeli” kavramı genellikle, gayrimaddi varlıkların veya kârlı bir ticari kuruluşun devri ya da devam eden sözleşmelerin feshi veya yeniden tanzimi halinde, bunların benzer koşullarda bağımsız işletmeler arasında cereyan etmesi halinde doğması muhtemel olan tazmin tutarlarının göz önüne alınması suretiyle emsal aralıklarının tespitine ilişkin değerleme işlemlerinde kullanılır.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Karşı Düzeltme (Corresponding Adjustment) İki farklı ülkenin vergi otoriteleri arasındaki kâr paylaşımının tutarlı bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak üzere; ikinci ülkede faaliyet gösteren ilişkili işletmenin vergi yükümlülükleri üzerinde, bu ülkedeki vergi idaresi tarafından, birinci ülkenin vergi idaresinin yapmış olduğu ilk düzeltmeye karşılık teşkil edecek biçimde uygulanan düzeltme işlemini ifade etmektedir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi (Comparable Uncontrolled Price Method) Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi (KFY); kontrol edilen bir işlemle transfer edilen varlık ya da hizmetin fiyatının, karşılaştırılabilir koşullardaki kontrol edilmeyen bir işlemle transfer edilen varlık ya da hizmetler için belirlenen fiyatlarla karşılaştırılmasına dayanan bir yöntemdir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Karşılaştırılabilir Kontrol Edilmeyen İşlem (Comparable Uncontrolled Transaction) Karşılaştırılabilir kontrol edilmeyen bir işlem, incelemeye tabi kontrol edilen bir işleme emsal teşkil edebilecek iki bağımsız taraf arasında gerçekleştirilen işlemdir. Bu işlem, kontrol edilen işlemi gerçekleştiren bir işletme ile bağımsız bir işletme (iç emsal) veya söz konusu işleme taraf olmayan iki bağımsız işletme arasında (dış emsal) gerçekleşebilir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Karşılaştırılabilirlik Analizi (Comparability Analysis) Kontrol edilen bir işlem ile kontrol edilmeyen bir ya da birden fazla işlemin karşılaştırılmasıdır. İşlemler arasındaki farklılıkların herhangi birinin yöntem bazında incelenen unsuru (ör. fiyat ya da marj) önemli bir biçimde etkilemediği bir durumda ya da ortaya çıkan farklılıkların önemli etkilerinin ortadan kaldırılması için makul ölçüde doğru düzeltmelerin uygulanabildiği durumlarda, kontrol edilen ve kontrol edilmeyen işlemler karşılaştırılabilirdir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Karşılıklı Anlaşma Usulü (Mutual Agreement Procedure) Karşılıklı Anlaşma Usulü (KAU), vergi idarelerinin çifte vergilendirme anlaşmalarının uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için başvurdukları bir yöntemdir. OECD Model Vergi Anlaşmasının 25 inci maddesinde tanımlanan ve izin verilen bu usul, transfer fiyatlandırması düzeltmeleri (tarhiyatları) sonucu ortaya çıkabilecek çifte vergilendirme sorununu ortadan kaldırmak üzere kullanılabilir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Kasıtlı Mahsup (Intentional Set-off) Bir işletme tarafından grup içinde bulunan diğer bir ilişkili işletmeye sağlanan ve belli bir ölçüde söz konusu şirketten temin edilen birtakım menfaatlere karşılık verebilme gayesi taşıyan menfaattir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Katkı Analizi (Contribution Analysis) Kontrol edilen işlemlerden elde edilen toplam kârın, yerine getirdikleri işlevlerin göreceli değerleri bazında (kullanılan varlıklar ve üstlenilen riskler dikkate alınarak) işlemde yer alan ilişkili işletmeler arasında bölüştürüldüğü kâr bölüşüm yönteminde kullanılan bir analiz olup; uygulanılmasında, ilişkili işletme konumunda olmayan işletmelerin benzer durumlarda kârlarını nasıl bölüştüreceklerini gösteren harici piyasa verilerinden mümkün olduğunca faydalanılmasına çalışılır.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Kontrol Dışı İşlem (Uncontrolled Transactions) Birbirileriyle ilişkili kişi konumunda olmayan bağımsız işletmeler arasında gerçekleşen işlemlerdir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Kontrol Edilen İşlemler (Controlled Transactions) İlişkili konumdaki iki işletme arasında gerçekleşen işlemleri ifade etmektedir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Maliyet Artı Kâr Marjı (Cost Plus Mark Up) Bir işlemdeki mal ya da hizmet tedarikçisinin katlandığı doğrudan ve dolaylı maliyetler üzerinden hesaplanan bir kâr tutarıdır.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Maliyet Artı Yöntemi (Cost Plus Method) Kontrol edilen bir işlemde bir mal (varlık) ya da hizmet tedarikçisi tarafından katlanılan maliyetlerden yararlanılarak belirlenen bir transfer fiyatlandırması yöntemidir. Tarafların gerçekleştirdikleri işlevlerin (kullanılan varlıklar ve üstlenilen riskler esas alınarak) ve piyasa koşullarının ışığında uygun bir kâr tutarı belirlemek üzere, uygun bir kâr marjı bu maliyete eklenir.  Kâr marjının yukarıda belirtilen maliyetlere eklenmesi sonucunda elde edilen tutar, başlangıçtaki kontrol edilen işlemin emsal bedeli olarak kabul edilebilir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Maliyet Katılım Anlaşması (Cost Contribution Arrangement) Maliyet Katılım Anlaşması (MKA); aktiflerin, hizmetlerin ya da hakların geliştirilmesi, üretimi ya da temin edilmesine ilişkin maliyetlerin ve risklerin paylaşım şeklini ve her katılımcının, söz konusu aktiflerin, hizmetlerin ya da hakların geliştirilmesi, üretimi ya da temin edilmesi faaliyetinin sonucundan elde edeceği menfaatlerin niteliğini ve kapsamını belirlemek üzere işletmeler arasında uzlaşıya varılan bir çerçeve anlaşmadır.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Net Kâr Göstergesi (Net Profit Indicator) Net kârın uygun bir temel muhasebe değerine (ör. satış tutarı, maliyet rakamları, bilanço aktif büyüklüğü gibi) oranı. İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi, kontrol edilen bir işleme ilişkin uygun bir net kâr göstergesinin, karşılaştırılabilir nitelikteki kontrol edilmeyen işlemlere ilişkin aynı net kâr göstergesiyle karşılaştırılmasına dayanır.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Pazarlama Amaçlı Gayrimaddi Varlık (Marketing Intangible) Bir ürün ya da hizmetten ticari yönden yararlanılmasına yardımcı olan ve/veya ilgili ürünün promosyonu açısından önemli bir değere sahip, pazarlama faaliyetleriyle ilgili bir gayrimaddi varlıktır.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Peşin Fiyatlandırma Anlaşması (Advance Pricing Arrangement) Peşin Fiyatlandırma Anlaşması (PFA), kontrol edilen işlemler için belli bir dönem zarfında transfer fiyatlandırmasının belirlenmesine yönelik uygun bir dizi kriteri (ör. yöntem, emsaller ve bunlara ilişkin uygun düzeltmeler, gelecekteki olaylara yönelik önemli varsayımlar) önceden belirleyen anlaşmadır. PFA, tek bir vergi idaresini ve tek bir mükellefi kapsayacak biçimde tek taraflı, ya da iki veya daha fazla vergi idaresi arasındaki uzlaşının mevcudiyetiyle çok taraflı olabilmektedir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Telafi Edici Düzeltme (Compensating Adjustment) İlişkili işletmeler arasında fiilen uygulanan fiyatlardan farklı olmasına rağmen; mükellefin, kontrol edilen bir işlem için kendi görüşüne göre emsallere uygun olduğunu düşündüğü bir bedel üzerinden bir transfer fiyatı belirlemek üzere uyguladığı düzeltmedir. Bu düzeltmenin, vergi beyannamesi teslim edilmeden önce uygulanması gerekir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Ticaret Konulu Gayrimaddi Varlık (Trade Intangible) Pazarlama amaçlı gayrimaddi varlıkların dışındaki ticari gayrimaddi varlıkları ifade eder.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Ticari Gayrimaddi Varlık (Commercial Intangible) Ticari gayrimaddi varlıklar (veya ticaret hakları), herhangi bir malın üretimi ya da herhangi bir hizmetin sağlanması gibi ticari faaliyetlerde kullanılan gayrimaddi varlık ya da alternatif olarak müşterilere devredilen veya bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan başlı başına işletme varlığı niteliği taşıyan gayrimaddi haklardır.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi (Resale Price Method) Bir ilişkili işletmeden satın alınan bir ürünün bağımsız bir işletmeye yeniden satılmasında uygulanan fiyata dayalı bir transfer fiyatlandırması yöntemidir. Yeniden satış fiyatından, yeniden satış marjı düşülür. Yeniden satış marjının indiriminden sonra oluşan bakiye, ürünün satın alınmasıyla ilişkilendirilebilen diğer maliyetler (ör. gümrük vergileri) ile ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra, ilgili ürünün ilişkili işletmeler arasındaki ilk transferindeki emsal bedeli olarak kabul edilir.
(transfer fiyatlandırması kavramları) Yeniden Satış Marjı (Resale Price Margin) Bir satıcının satış giderleri ve diğer faaliyet giderlerini karşılayıp, yerine getirdiği işlevlerin (kullanılan varlıklar ve üstlenilen riskler dikkate alınarak) ışığında uygun bir kâr elde edebileceği bir tutarın söz konusu olabileceği bir kâr marjını ifade etmektedir.
(Türkçe-İngilizce) Adam kaçırma kidnapping
(Türkçe-İngilizce) adli ceza judicial penalty
(Türkçe-İngilizce) adli para cezası judicial fine
(Türkçe-İngilizce) adli yardımlaşma mutual legal assistance
(Türkçe-İngilizce) afyon opium
(Türkçe-İngilizce) ağır yaralama grievous bodily injury
(Türkçe-İngilizce) Ağırlaştırılmış Müşterini Tanı Tedbirleri Enhanced Customer Due Diligence (CDD) measures
(Türkçe-İngilizce) Aktarma Carry forward
(Türkçe-İngilizce) Aktarma Carry forward
(Türkçe-İngilizce) aktarmalı muhabir hesaplar payable-through accounts
(Türkçe-İngilizce) Aktif ve pasif Assets and liabilities
(Türkçe-İngilizce) Aktif ve pasif Assets and liabilities
(Türkçe-İngilizce) Aktifleştirme Capitalisation
(Türkçe-İngilizce) Aktifleştirme Capitalisation
(Türkçe-İngilizce) Alacağın devri karşılığı avans Advance against assignment of claims
(Türkçe-İngilizce) Alacağın devri karşılığı avans Advance against assignment of claims
(Türkçe-İngilizce) Alacaklarının haczi Attachment of debts
(Türkçe-İngilizce) Alacaklarının haczi Attachment of debts
(Türkçe-İngilizce) Alım opsiyonu Call options
(Türkçe-İngilizce) Alım opsiyonu Call options
(Türkçe-İngilizce) altenatif havale sistem türü hawala system
(Türkçe-İngilizce) alternatif havale sistem türü hindu system
(Türkçe-İngilizce) Alternatif Havale Sistemi Alternative Remittance System
(Türkçe-İngilizce) Amorti etmek Amortize
(Türkçe-İngilizce) Amorti etmek Amortize
(Türkçe-İngilizce) Amortisman Amortization
(Türkçe-İngilizce) Amortisman Amortization
(Türkçe-İngilizce) Amortisman dönemi Amortisation period
(Türkçe-İngilizce) Amortisman dönemi Amortisation period
(Türkçe-İngilizce) Amortisman indirimi Allowance for depreciation
(Türkçe-İngilizce) Amortisman indirimi Allowance for depreciation
(Türkçe-İngilizce) Amortisman karşılıkları Amortization reserves
(Türkçe-İngilizce) Amortisman karşılıkları Amortization reserves
(Türkçe-İngilizce) Amortisman yöntemi Amortisation method
(Türkçe-İngilizce) Amortisman yöntemi Amortization method
(Türkçe-İngilizce) Amortisman yöntemi Amortisation method
(Türkçe-İngilizce) Amortisman yöntemi Amortization method
(Türkçe-İngilizce) Amortisman, itfa Amortisation
(Türkçe-İngilizce) Amortisman, itfa Amortisation
(Türkçe-İngilizce) Ana ortaklağıa ait özkaynaklar Parent company equity
(Türkçe-İngilizce) Ana ortaklağıa ait özkaynaklar Parent company equity
(Türkçe-İngilizce) Analitik vergi sistemi Analytic (scheduler) tax system
(Türkçe-İngilizce) Analitik vergi sistemi Analytic (scheduler) tax system
(Türkçe-İngilizce) Avans Advance
(Türkçe-İngilizce) Avans Advance
(Türkçe-İngilizce) Avrupa için Güvenlik ve İşbirliği Örgütü OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe
(Türkçe-İngilizce) Avrupa Konseyi CoE Council of Europe
(Türkçe-İngilizce) ayrıştırma layering
(Türkçe-İngilizce) Azaltılmış Müşterini Tanı Tedbirleri Reduced Customer Due Diligence (CDD) measures
(Türkçe-İngilizce) Bağlı şirket Affiliated company
(Türkçe-İngilizce) Bağlı şirket Affiliated company
(Türkçe-İngilizce) bakanlar kurulu kararı decree of council of ministers
(Türkçe-İngilizce) Banka Bank
(Türkçe-İngilizce) Banka Bank
(Türkçe-İngilizce) Bankalar Yeminli Murakıbı Sworn-in Bank Auditor
(Türkçe-İngilizce) basitleştirilmiş müşterini tanı tedbirleri simplified CDD measures
(Türkçe-İngilizce) belirlenmiş eşik designated threshold
(Türkçe-İngilizce) belirli finansal olmayan kuruluşlar ve profesyoneller designated non-financial businesses and professions
(Türkçe-İngilizce) Beyana bağlılık Adherence to the decleration
(Türkçe-İngilizce) Beyana bağlılık Adherence to the decleration
(Türkçe-İngilizce) beyaz yakalı suçları white collar crimes
(Türkçe-İngilizce) Beyena dayanan tarhiyat Assessment based on decleration
(Türkçe-İngilizce) Beyena dayanan tarhiyat Assessment based on decleration
(Türkçe-İngilizce) Bilanço Balance sheet
(Türkçe-İngilizce) Bilanço Balance sheet
(Türkçe-İngilizce) bildirim görevlisi reporting officer
(Türkçe-İngilizce) bilgi sızdırma tipping off
(Türkçe-İngilizce) bilgisayarla ilişkili suçlar computer related crimes
(Türkçe-İngilizce) Bir sabit kıymetin ortalama kullanım süresi Average life
(Türkçe-İngilizce) Bir sabit kıymetin ortalama kullanım süresi Average life
(Türkçe-İngilizce) Bir şirketler grubundaki şirketlere yan hizmetler veren yardımcı şirket Auxiliary company
(Türkçe-İngilizce) Bir şirketler grubundaki şirketlere yan hizmetler veren yardımcı şirket Auxiliary company
(Türkçe-İngilizce) Birikmiş amortisman Accumulated depreciation
(Türkçe-İngilizce) Birikmiş amortisman Accured depreciation
(Türkçe-İngilizce) Birikmiş amortisman Accumulated depreciation
(Türkçe-İngilizce) Birikmiş amortisman Accured depreciation
(Türkçe-İngilizce) Borçlular hesabı Account receivable
(Türkçe-İngilizce) Borçlular hesabı Account receivable
(Türkçe-İngilizce) Borsa kapanış fiyatı Closing market price
(Türkçe-İngilizce) Borsa kapanış fiyatı Closing market price
(Türkçe-İngilizce) bütünleştirme integration
(Türkçe-İngilizce) Canlı Varlıklar Biological assets
(Türkçe-İngilizce) Canlı Varlıklar Biological assets
(Türkçe-İngilizce) Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Current tax assets
(Türkçe-İngilizce) Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Current tax assets
(Türkçe-İngilizce) Cari hesap Current account
(Türkçe-İngilizce) Cari hesap Current account
(Türkçe-İngilizce) Cari hesap avansı Advance on current account
(Türkçe-İngilizce) Cari hesap avansı Advance on current account
(Türkçe-İngilizce) Cari hizmet maliyeti Current service cost
(Türkçe-İngilizce) Cari hizmet maliyeti Current service cost
(Türkçe-İngilizce) Cari maliyet Current cost
(Türkçe-İngilizce) Cari maliyet Current cost
(Türkçe-İngilizce) Cari maliyet yaklaşımı Current cost approach
(Türkçe-İngilizce) Cari maliyet yaklaşımı Current cost approach
(Türkçe-İngilizce) Cari yatırımlar Current investment
(Türkçe-İngilizce) Cari yatırımlar Current investment
(Türkçe-İngilizce) ceza usul yasası criminal procedure law
(Türkçe-İngilizce) ceza yasası criminal law
(Türkçe-İngilizce) ciddi suçlar serious offence
(Türkçe-İngilizce) cinayet murder
(Türkçe-İngilizce) cinsel istismar sexual exploitation
(Türkçe-İngilizce) Çalıntı ve diğer eşyaların yasadışı ticareti illicit trafficking in stolen and other goods
(Türkçe-İngilizce) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Payables within benefits to employee
(Türkçe-İngilizce) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Payables within benefits to employee
(Türkçe-İngilizce) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Provisions for extended benefits to employee
(Türkçe-İngilizce) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Provisions for extended benefits to employee
(Türkçe-İngilizce) çevre Suçu environmental crime
(Türkçe-İngilizce) çocukların cinsel istismarı sexual exploitation of children
(Türkçe-İngilizce) Damping önlemeye önelik yükümlülükler Anti dumping duties
(Türkçe-İngilizce) Damping önlemeye önelik yükümlülükler Anti dumping duties
(Türkçe-İngilizce) Def’ide bulunmak Averment
(Türkçe-İngilizce) Def’ide bulunmak Averment
(Türkçe-İngilizce) Defter değeri Book value
(Türkçe-İngilizce) Defter değeri Book value
(Türkçe-İngilizce) Değer artış kazançları Appreciation gains
(Türkçe-İngilizce) Değer artış kazançları Appreciation gains
(Türkçe-İngilizce) Değer artışı Accretion
(Türkçe-İngilizce) Değer artışı Accretion
(Türkçe-İngilizce) Değeri artmış mal Appreciated property
(Türkçe-İngilizce) Değeri artmış mal Appreciated property
(Türkçe-İngilizce) Değerleme günü Appraisal day
(Türkçe-İngilizce) Değerleme günü Appraisal day
(Türkçe-İngilizce) Değerleme, kıymet takdiri Appraisal
(Türkçe-İngilizce) Değerleme, kıymet takdiri Appraisal
(Türkçe-İngilizce) Dekont, ihbar mektubu Advice note
(Türkçe-İngilizce) Dekont, ihbar mektubu Advice note
(Türkçe-İngilizce) Denetim raporu Audit report
(Türkçe-İngilizce) Denetim raporu Audit report
(Türkçe-İngilizce) Denetim yapılma ihtimali Audit lottery
(Türkçe-İngilizce) Denetim yapılma ihtimali Audit lottery
(Türkçe-İngilizce) dernek association
(Türkçe-İngilizce) Devlet teşvik ve yardımları Government grants and incentives
(Türkçe-İngilizce) Devlet teşvik ve yardımları Government grants and incentives
(Türkçe-İngilizce) Devralma Take over
(Türkçe-İngilizce) Devralma Take over
(Türkçe-İngilizce) Diğer Alacaklar Other receivables
(Türkçe-İngilizce) Diğer Alacaklar Other receivables
(Türkçe-İngilizce) Diğer Borçlar Other payables
(Türkçe-İngilizce) Diğer Borçlar Other payables
(Türkçe-İngilizce) Diğer Dönen Varlıklar Other current assets
(Türkçe-İngilizce) Diğer Dönen Varlıklar Other current assets
(Türkçe-İngilizce) Diğer Duran Varlıklar Other non-current assets
(Türkçe-İngilizce) Diğer Duran Varlıklar Other non-current assets
(Türkçe-İngilizce) Diğer finansal yükümlülükler Other financial liabilities
(Türkçe-İngilizce) Diğer finansal yükümlülükler Other financial liabilities
(Türkçe-İngilizce) Diğer fonlar Other funds
(Türkçe-İngilizce) Diğer fonlar Other funds
(Türkçe-İngilizce) Diğer kazanç/zararlar Other gains/losses
(Türkçe-İngilizce) Diğer kazanç/zararlar Other gains/losses
(Türkçe-İngilizce) Diğer kısa vadeli karşılıklar Other current provisions
(Türkçe-İngilizce) Diğer kısa vadeli karşılıklar Other current provisions
(Türkçe-İngilizce) Diğer kısa vadeli yükümlülükler Other current liabilities
(Türkçe-İngilizce) Diğer kısa vadeli yükümlülükler Other current liabilities
(Türkçe-İngilizce) Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Other intangible assets
(Türkçe-İngilizce) Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Other intangible assets
(Türkçe-İngilizce) Diğer uzun vadeli yükümlülükler Other long term liabilities
(Türkçe-İngilizce) Diğer uzun vadeli yükümlülükler Other long term liabilities
(Türkçe-İngilizce) dolandırıcılık fraud
(Türkçe-İngilizce) dondurma (mal varlıklarını) freeze
(Türkçe-İngilizce) dondurulmuş malvarlığı frozen assets
(Türkçe-İngilizce) Dönem Period
(Türkçe-İngilizce) Dönem Period
(Türkçe-İngilizce) Dönem karı vergi yükümlülüğü Corporate tax payable
(Türkçe-İngilizce) Dönem karı vergi yükümlülüğü Corporate tax payable
(Türkçe-İngilizce) Dönen varlık Current asset
(Türkçe-İngilizce) Dönen varlık Current asset
(Türkçe-İngilizce) Dönen varlıklar Current assets
(Türkçe-İngilizce) Dönen varlıklar Current assets
(Türkçe-İngilizce) dönüştürme conversion
(Türkçe-İngilizce) Döviz riski Currency risk
(Türkçe-İngilizce) Döviz riski Currency risk
(Türkçe-İngilizce) Duran varlıklar Non-current assets
(Türkçe-İngilizce) Duran varlıklar Non-current assets
(Türkçe-İngilizce) Düzeltme fişi Adjustment form
(Türkçe-İngilizce) Düzeltme fişi Adjustment form
(Türkçe-İngilizce) Düzeltme, değişiklik beyannamesi Amended return
(Türkçe-İngilizce) Düzeltme, değişiklik beyannamesi Amended return
(Türkçe-İngilizce) düzenli izleme regular follow up
(Türkçe-İngilizce) Egmont Grubu Güvenli İletişim Ağı Egmont Secure Web (ESW)
(Türkçe-İngilizce) Eğlence vergisi Amusement tax
(Türkçe-İngilizce) Eğlence vergisi Entertainment tax
(Türkçe-İngilizce) Eğlence vergisi Amusement tax
(Türkçe-İngilizce) Eğlence vergisi Entertainment tax
(Türkçe-İngilizce) Eğlence yerleri giriş ücretlerinden alınan vergi Admission tax
(Türkçe-İngilizce) Eğlence yerleri giriş ücretlerinden alınan vergi Admission tax
(Türkçe-İngilizce) Ek tarhiyat Additional assessment
(Türkçe-İngilizce) Ek tarhiyat Additional assessment
(Türkçe-İngilizce) Ek vergi Suplemantary tax
(Türkçe-İngilizce) Ek vergi Surtax
(Türkçe-İngilizce) Ek vergi Suplemantary tax
(Türkçe-İngilizce) Ek vergi Surtax
(Türkçe-İngilizce) Ek vergi, yükümlülük Additional tax/levy
(Türkçe-İngilizce) Ek vergi, yükümlülük Additional tax/levy
(Türkçe-İngilizce) Ekonomik bir amacı bulunmayan vergiyi azaltmaya yönelik işlemler Abusive tax shelter
(Türkçe-İngilizce) Ekonomik bir amacı bulunmayan vergiyi azaltmaya yönelik işlemler Abusive tax shelter
(Türkçe-İngilizce) Eksik vergiye tarh etmek Assess tax deficiency
(Türkçe-İngilizce) Eksik vergiye tarh etmek Assess tax deficiency
(Türkçe-İngilizce) el koyma seizure
(Türkçe-İngilizce) Elde etme maliyeti Cost of acquisition
(Türkçe-İngilizce) Elde etme maliyeti Cost of acquisition
(Türkçe-İngilizce) Elden çıkarma maliyeti Cost of disposal
(Türkçe-İngilizce) Elden çıkarma maliyeti Cost of disposal
(Türkçe-İngilizce) En son bilinen adres Last known address
(Türkçe-İngilizce) En son bilinen adres Last known address
(Türkçe-İngilizce) Envanter Inventory
(Türkçe-İngilizce) Envanter Inventory
(Türkçe-İngilizce) Ertelenmiş gelirler Deferred incomes
(Türkçe-İngilizce) Ertelenmiş gelirler Deferred incomes
(Türkçe-İngilizce) Ertelenmiş Vergi Varlığı Deferred tax assets
(Türkçe-İngilizce) Ertelenmiş Vergi Varlığı Deferred tax assets
(Türkçe-İngilizce) Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Deferred tax liabilitiy
(Türkçe-İngilizce) Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Deferred tax liabilitiy
(Türkçe-İngilizce) eşya müsaderesi confiscation of goods
(Türkçe-İngilizce) Etkin Bankacılık Denetiminde Temel Prensipler Core Principles for Effective Banking Supervision
(Türkçe-İngilizce) evrakta Sahtekarlık forgery
(Türkçe-İngilizce) fail perpetrator
(Türkçe-İngilizce) FATF 40 Tavsiyesi FATF Forty Recommendations
(Türkçe-İngilizce) FATF Benziri Bölgesel Kuruluşlar FATF Style Regional Bodies FSRBs
(Türkçe-İngilizce) FATF Genel Kurulu FATF Pleanary
(Türkçe-İngilizce) FATF Özel Tavsiyeleri FATF Special Recommendations
(Türkçe-İngilizce) Fesh Annulment
(Türkçe-İngilizce) Fesh Annulment
(Türkçe-İngilizce) Finans sektörü faaliyetleri ilişkili taraflara borçlar Financial sector operations payables to related parties
(Türkçe-İngilizce) Finans sektörü faaliyetleri ilişkili taraflara borçlar Financial sector operations payables to related parties
(Türkçe-İngilizce) Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar Finacial sector operations receivebles from related parties
(Türkçe-İngilizce) Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar Finacial sector operations receivebles from related parties
(Türkçe-İngilizce) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Receivebles from financial sector operations
(Türkçe-İngilizce) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Receivebles from financial sector operations
(Türkçe-İngilizce) Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar Payables from financial sector operations
(Türkçe-İngilizce) Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar Payables from financial sector operations
(Türkçe-İngilizce) Finans sektörü faaliyetlerinden ilişkili olmayan taraflara borçlar Financial sector operations payables to unrelated parties
(Türkçe-İngilizce) Finans sektörü faaliyetlerinden ilişkili olmayan taraflara borçlar Financial sector operations payables to unrelated parties
(Türkçe-İngilizce) Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar Financial sector operations receivebles from unrelated parties
(Türkçe-İngilizce) Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar Financial sector operations receivebles from unrelated parties
(Türkçe-İngilizce) finansal kuruluşlar financial institution
(Türkçe-İngilizce) Finansal Tablo Türü Financial statement type
(Türkçe-İngilizce) Finansal Tablo Türü Financial statement type
(Türkçe-İngilizce) finansal varlık financial asset
(Türkçe-İngilizce) Finansal Yatırımlar Financial investments
(Türkçe-İngilizce) Finansal Yatırımlar Financial investments
(Türkçe-İngilizce) gasp (yağma) extortion
(Türkçe-İngilizce) Gayri menkullerin vergi değerlerini gösterir kıymet takdir cetvelleri Assessment roll
(Türkçe-İngilizce) Gayri menkullerin vergi değerlerini gösterir kıymet takdir cetvelleri Assessment roll
(Türkçe-İngilizce) Gayrisafi gelire ilave veya indirimler yapıldıktan sonra kalan gelir tutarı Adjusten gross income
(Türkçe-İngilizce) Gayrisafi gelire ilave veya indirimler yapıldıktan sonra kalan gelir tutarı Adjusten gross income
(Türkçe-İngilizce) Geçmiş yıl kar ve zararları Accumulated profit and loss
(Türkçe-İngilizce) Geçmiş yıl kar ve zararları Accumulated profit and loss
(Türkçe-İngilizce) Geçmiş yıllar karı/zararı Prior years’ profit/loss
(Türkçe-İngilizce) Geçmiş yıllar karı/zararı Prior years’ profit/loss
(Türkçe-İngilizce) Gelir ve giderlerin hesaplar arasında dağıtımına ilişkin yöntem Apportionment method
(Türkçe-İngilizce) Gelir ve giderlerin hesaplar arasında dağıtımına ilişkin yöntem Apportionment method
(Türkçe-İngilizce) gelirler kontrolörü revenue comptroller
(Türkçe-İngilizce) Genel idare giderleri Administrative expenses
(Türkçe-İngilizce) Genel idare giderleri Administrative expenses
(Türkçe-İngilizce) Genel indirim Basic allowance
(Türkçe-İngilizce) Genel indirim Basic allowance
(Türkçe-İngilizce) Gerçek kazanç esası Actual profit basis
(Türkçe-İngilizce) Gerçek kazanç esası Actual profit basis
(Türkçe-İngilizce) gerçek kişi natural person
(Türkçe-İngilizce) Giderin çeşitli kalemler arasında dağıtılması Allocation of expense
(Türkçe-İngilizce) Giderin çeşitli kalemler arasında dağıtılması Allocation of expense
(Türkçe-İngilizce) Giriş, üyelik aidatları Admission fees
(Türkçe-İngilizce) Giriş, üyelik aidatları Admission fees
(Türkçe-İngilizce) gizleme concealing
(Türkçe-İngilizce) gizli bilgi confidantial information
(Türkçe-İngilizce) göçmen kaçakçılığı migrant smuggling
(Türkçe-İngilizce) göstermelik şirketler front companies
(Türkçe-İngilizce) Götürü kazanç esası Lump sum profit basis
(Türkçe-İngilizce) Götürü kazanç esası Lump sum profit basis
(Türkçe-İngilizce) Götürü tarhiyat Lump sum assessment
(Türkçe-İngilizce) Götürü tarhiyat Lump sum assessment
(Türkçe-İngilizce) gümrük idaresine açıklama disclosure to customs administration
(Türkçe-İngilizce) gümrük idaresine beyan decleration to customs administration
(Türkçe-İngilizce) gümrük müfettişi customs inspector
(Türkçe-İngilizce) gümrük yolsuzluğu customs fraud
(Türkçe-İngilizce) Gündelik, harcırah Per diem allowance
(Türkçe-İngilizce) Gündelik, harcırah Per diem allowance
(Türkçe-İngilizce) Haciz işlemi Attachment proceeding
(Türkçe-İngilizce) Haciz işlemi Attachment proceeding
(Türkçe-İngilizce) Haciz uygulaması Execution of attachment
(Türkçe-İngilizce) Haciz uygulaması Execution of attachment
(Türkçe-İngilizce) Haczeden Attacher
(Türkçe-İngilizce) Haczeden Attacher
(Türkçe-İngilizce) Haczedilebilir Attachable
(Türkçe-İngilizce) Haczedilebilir Attachable
(Türkçe-İngilizce) Haczetmek Attach
(Türkçe-İngilizce) Haczetmek Attach
(Türkçe-İngilizce) hapis cezası Imprisonment
(Türkçe-İngilizce) haraç racketeering
(Türkçe-İngilizce) Harcırah, yevmiye Living away from hom allowance
(Türkçe-İngilizce) Harcırah, yevmiye Living away from hom allowance
(Türkçe-İngilizce) Hatır cirosu Accommodation endorsement
(Türkçe-İngilizce) Hatır cirosu Accommodation endorsement
(Türkçe-İngilizce) Hatır senedi Accommodation (note) bill
(Türkçe-İngilizce) Hatır senedi Accommodation (note) bill
(Türkçe-İngilizce) hava araçlarının kaçırılması hijacking of aircraft
(Türkçe-İngilizce) Havaalanı vergisi, ayakbastı parası Airport tax
(Türkçe-İngilizce) Havaalanı vergisi, ayakbastı parası Airport tax
(Türkçe-İngilizce) Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı Missing Trader Fraud
(Türkçe-İngilizce) Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı Missing trader intra-community (MTIC)
(Türkçe-İngilizce) hayali ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı carousel fraud
(Türkçe-İngilizce) Hayat sigortası Life assurance
(Türkçe-İngilizce) Hayat sigortası Life assurance
(Türkçe-İngilizce) hazine kontrolörü treasury comtroller
(Türkçe-İngilizce) Hesap Account
(Türkçe-İngilizce) Hesap Account
(Türkçe-İngilizce) Hesap açığı Account deficit
(Türkçe-İngilizce) Hesap açığı Account deficit
(Türkçe-İngilizce) Hesap dönemi Account period
(Türkçe-İngilizce) Hesap dönemi Account period
(Türkçe-İngilizce) Hesap özeti Account statement
(Türkçe-İngilizce) Hesap özeti Account statement
(Türkçe-İngilizce) Hesap özeti, hülasası Abstract of account
(Türkçe-İngilizce) Hesap özeti, hülasası Abstract of account
(Türkçe-İngilizce) Hesapların tahrifi Falsification of accounts
(Türkçe-İngilizce) Hesapların tahrifi Falsification of accounts
(Türkçe-İngilizce) Hırsızlık Theft
(Türkçe-İngilizce) Hızlandırılmış amortisman Accelerated depreciation
(Türkçe-İngilizce) Hızlandırılmış amortisman Accelerated depreciation
(Türkçe-İngilizce) hileli iflas fraudulent bankruptcy
(Türkçe-İngilizce) Huzur hakkı (ücreti) Attendence fees
(Türkçe-İngilizce) Huzur hakkı (ücreti) Attendence fees
(Türkçe-İngilizce) Hükmü şahıs, bknz legal entity Artificial person
(Türkçe-İngilizce) Hükmü şahıs, bknz legal entity Artificial person
(Türkçe-İngilizce) İç hukukun temel prensipleri Fundamental principles of domestic law
(Türkçe-İngilizce) iç kontrol ve risk yönetimi Internal control and risk management
(Türkçe-İngilizce) içerden öğrenenlerin ticareti Insider trading
(Türkçe-İngilizce) İdare mahkemesi Administtative court
(Türkçe-İngilizce) İdare mahkemesi Administtative court
(Türkçe-İngilizce) İdari ceza Administrative penalty
(Türkçe-İngilizce) İdari ceza Administrative penalty
(Türkçe-İngilizce) İdari çözüm Administrative remedy
(Türkçe-İngilizce) İdari çözüm Administrative remedy
(Türkçe-İngilizce) İdari genelge, mukteza Administrative rullings
(Türkçe-İngilizce) İdari genelge, mukteza Administrative rullings
(Türkçe-İngilizce) İdari nitelikli düzeltme talebi Administrative adjustment request
(Türkçe-İngilizce) İdari nitelikli düzeltme talebi Administrative adjustment request
(Türkçe-İngilizce) idari para cezası administrative fine
(Türkçe-İngilizce) İflas Bankruptcy
(Türkçe-İngilizce) İflas Bankruptcy
(Türkçe-İngilizce) İflas kararı Adjuction in bankruptcy
(Türkçe-İngilizce) İflas kararı Adjuction in bankruptcy
(Türkçe-İngilizce) ihbar denoncuation
(Türkçe-İngilizce) iki ülkede de aynı fiilin suç olması dual criminality
(Türkçe-İngilizce) iki yıllda bir yapılan güncelleme biennial update
(Türkçe-İngilizce) İktisap etmek Acquire
(Türkçe-İngilizce) İktisap etmek Acquire
(Türkçe-İngilizce) İktisap maliyeti Acquisition cost
(Türkçe-İngilizce) İktisap maliyeti Acquisition cost
(Türkçe-İngilizce) İktisap tarihi Date of acquisetion
(Türkçe-İngilizce) İktisap tarihi Date of acquisetion
(Türkçe-İngilizce) İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Other payables to unrelated parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Other payables to unrelated parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Trade payables to unrelated parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Trade payables to unrelated parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Other receivables from unrelated parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Other receivables from unrelated parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Trade receivables from unrelated parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Trade receivables from unrelated parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili taraflara diğer borçlar Other payables to related parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili taraflara diğer borçlar Other payables to related parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili taraflara ticari borçlar Trade payables to related parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili taraflara ticari borçlar Trade payables to related parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Other receivables from related parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Other receivables from related parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Trade receivables from related parties
(Türkçe-İngilizce) İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Trade receivables from related parties
(Türkçe-İngilizce) İlk beyannamede düzeltme Amendment to original return
(Türkçe-İngilizce) İlk beyannamede düzeltme Amendment to original return
(Türkçe-İngilizce) İlk tarhiyat Preliminary assessment
(Türkçe-İngilizce) İlk tarhiyat Preliminary assessment
(Türkçe-İngilizce) İndırımlı oran Reduced rate
(Türkçe-İngilizce) İndırımlı oran Reduced rate
(Türkçe-İngilizce) İndirilebilir giderler Allowable expenses
(Türkçe-İngilizce) İndirilebilir giderler Allowable expenses
(Türkçe-İngilizce) indirimler Allowance
(Türkçe-İngilizce) indirimler Allowance
(Türkçe-İngilizce) İnsan ticareti trafficking in human beings
(Türkçe-İngilizce) irtibat görevlisi liaison officer
(Türkçe-İngilizce) ispat külfeti burden of proof
(Türkçe-İngilizce) ispat külfetinin tersine çevrilmesi reverse burden of proof
(Türkçe-İngilizce) İstimlak bedeli Condemnation award
(Türkçe-İngilizce) İstimlak bedeli Condemnation award
(Türkçe-İngilizce) işbirliği yapmayan ülkeler non cooperative countries
(Türkçe-İngilizce) İşletme Business
(Türkçe-İngilizce) İşletme Business
(Türkçe-İngilizce) İştirak Associat
(Türkçe-İngilizce) İştirak Associat
(Türkçe-İngilizce) izleme raporu follow-up Report
(Türkçe-İngilizce) kabahat misdemeanour
(Türkçe-İngilizce) kaçakçılık Smuggling
(Türkçe-İngilizce) Kambiyo masrafı Agio
(Türkçe-İngilizce) Kambiyo masrafı Agio
(Türkçe-İngilizce) Kambiyo zarar indirimi (Kur farkı indirimi) Allowance for exchange loss
(Türkçe-İngilizce) Kambiyo zarar indirimi (Kur farkı indirimi) Allowance for exchange loss
(Türkçe-İngilizce) kamu görevlileri public officials
(Türkçe-İngilizce) kamu ihalesi public procurement
(Türkçe-İngilizce) kamu yararı public interest
(Türkçe-İngilizce) Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) Public Disclosure Platform
(Türkçe-İngilizce) Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) Public Disclosure Platform
(Türkçe-İngilizce) kanun uygulama birimleri, kolluk Law enforcement authorities
(Türkçe-İngilizce) Kapanış kuru, fiyatı Closing rate
(Türkçe-İngilizce) Kapanış kuru, fiyatı Closing rate
(Türkçe-İngilizce) kar amacı gütmeyen kuruluşlar non-profit organisations
(Türkçe-İngilizce) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş oiğer tapsamlı gelirler veya giderler Other accumulated comprehensive income that will be reclassified in profit or loss
(Türkçe-İngilizce) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş oiğer tapsamlı gelirler veya giderler Other accumulated comprehensive income that will be reclassified in profit or loss
(Türkçe-İngilizce) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlıg gelirler veya giderler Other accumulated comprehensive income that will not be reclassified in profit or loss
(Türkçe-İngilizce) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlıg gelirler veya giderler Other accumulated comprehensive income that will not be reclassified in profit or loss
(Türkçe-İngilizce) kara (kirli) para dirty money
(Türkçe-İngilizce) kara para aklama money laundering
(Türkçe-İngilizce) kara para aklama suçu money laundering offence
(Türkçe-İngilizce) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Restricted reserves appropriated from profits
(Türkçe-İngilizce) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Restricted reserves appropriated from profits
(Türkçe-İngilizce) karşı istihbarat counterintelligence
(Türkçe-İngilizce) karşılıklılık reciprocity
(Türkçe-İngilizce) Katma değer vergisi Value added tax
(Türkçe-İngilizce) Katma değer vergisi Value added tax
(Türkçe-İngilizce) kayyım curator
(Türkçe-İngilizce) kazanç müsaderesi confiscation of benefits
(Türkçe-İngilizce) Kısa vadeli borçlanmalar Current borrowings
(Türkçe-İngilizce) Kısa vadeli borçlanmalar Current borrowings
(Türkçe-İngilizce) Kısa vadeli borçlar Current liabilities
(Türkçe-İngilizce) Kısa vadeli borçlar Current liabilities
(Türkçe-İngilizce) Kısa vadeli karşılıklar Current provisions
(Türkçe-İngilizce) Kısa vadeli karşılıklar Current provisions
(Türkçe-İngilizce) Kısa vadeli yükümlülükler Short term liabilities
(Türkçe-İngilizce) Kısa vadeli yükümlülükler Short term liabilities
(Türkçe-İngilizce) kıyı bankacılığı off-shore banking
(Türkçe-İngilizce) Kıymet esesanı dayalı vergi Ad valorem tax
(Türkçe-İngilizce) Kıymet esesanı dayalı vergi Ad valorem tax
(Türkçe-İngilizce) Kıymet takdir komisyonu Apraisal commission
(Türkçe-İngilizce) Kıymet takdir komisyonu Apraisal commission
(Türkçe-İngilizce) Kıymet takdir ölçüsü Apraisal criteria
(Türkçe-İngilizce) Kıymet takdir ölçüsü Apraisal criteria
(Türkçe-İngilizce) kimliğe ilişkin bilgi Identification data
(Türkçe-İngilizce) kiralık kasa safe deposit box
(Türkçe-İngilizce) kolluk istihbaratı (suç istihbaratı) Law enforcement intelligence
(Türkçe-İngilizce) Konsolidasyon düzeltmeleri Consolidation adjustment
(Türkçe-İngilizce) Konsolidasyon düzeltmeleri Consolidation adjustment
(Türkçe-İngilizce) Konsolide bilanço Consolidated balance sheet
(Türkçe-İngilizce) Konsolide bilanço Consolidated balance sheet
(Türkçe-İngilizce) Konsolide finansal tablolar Consolidated financial statements
(Türkçe-İngilizce) Konsolide finansal tablolar Consolidated financial statements
(Türkçe-İngilizce) Kontrol edilen işletme Controlled entitiy
(Türkçe-İngilizce) Kontrol edilen işletme Controlled entitiy
(Türkçe-İngilizce) Kontrol gücü olmayan paylar Minority interests
(Türkçe-İngilizce) Kontrol gücü olmayan paylar Minority interests
(Türkçe-İngilizce) kontrollü geçiş controlled transit
(Türkçe-İngilizce) kontrollü teslimat controlled delivery
(Türkçe-İngilizce) korsan ürün piracy of products
(Türkçe-İngilizce) korsanlık piracy
(Türkçe-İngilizce) kovuşturma prosecution
(Türkçe-İngilizce) Kredi Credit
(Türkçe-İngilizce) Kredi Credit
(Türkçe-İngilizce) Kredi değerliliği Credit worthiness
(Türkçe-İngilizce) Kredi değerliliği Credit worthiness
(Türkçe-İngilizce) Kredi imkanları Credit facilities
(Türkçe-İngilizce) Kredi imkanları Credit facilities
(Türkçe-İngilizce) Kredi kalitesi Credit quality
(Türkçe-İngilizce) Kredi kalitesi Credit quality
(Türkçe-İngilizce) kredi kartı sahtekarlığı credit card fraudulent
(Türkçe-İngilizce) Kredi riski Credit risk
(Türkçe-İngilizce) Kredi riski Credit risk
(Türkçe-İngilizce) Kredi verenler Creditors
(Türkçe-İngilizce) Kredi verenler Creditors
(Türkçe-İngilizce) Kullanımdan çekilen varlıklar Asset retired from active use
(Türkçe-İngilizce) Kullanımdan çekilen varlıklar Asset retired from active use
(Türkçe-İngilizce) Kupon Coupon
(Türkçe-İngilizce) Kupon Coupon
(Türkçe-İngilizce) Küçük esnaftan alınan vergi Artisan’s tax
(Türkçe-İngilizce) Küçük esnaftan alınan vergi Artisan’s tax
(Türkçe-İngilizce) Madde (Kanun, Yönetmelik v b.) Article
(Türkçe-İngilizce) Madde (Kanun, Yönetmelik v b.) Article
(Türkçe-İngilizce) Maddi Duran Varlıklar Tangible non-current assets
(Türkçe-İngilizce) Maddi Duran Varlıklar Tangible non-current assets
(Türkçe-İngilizce) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Intangible non-current assets
(Türkçe-İngilizce) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Intangible non-current assets
(Türkçe-İngilizce) mal varlıklarının geri alınması asset recovery
(Türkçe-İngilizce) Mali Eylem Görev Gücü Financial Action Task Force – FATF
(Türkçe-İngilizce) mali istihbarat financial intelligence
(Türkçe-İngilizce) Mali İstihbarat Birimi Financial Intelligence Unit (FIU)
(Türkçe-İngilizce) Mali İstihbarat Birimi Financial Intelligence Unit (FIU)
(Türkçe-İngilizce) mali suçlar financial crimes
(Türkçe-İngilizce) Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Financial Crimes Investigation Board
(Türkçe-İngilizce) Mali Suçları Araştırma Uzmanı (MSA Uzmanı) Financial Crimes Investigation Expert
(Türkçe-İngilizce) Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Coordination Board for Combating Financial Crimes
(Türkçe-İngilizce) Maliye Müfettişi Finance Iinspector
(Türkçe-İngilizce) Maliyet Cost
(Türkçe-İngilizce) Maliyet Cost
(Türkçe-İngilizce) maskelemek disguising
(Türkçe-İngilizce) Matrah Basis of assessment
(Türkçe-İngilizce) Matrah Basis of assessment
(Türkçe-İngilizce) Matrahın belirlenmesi için, yapılan ilave veya indirimlerden sonraki tutar Adjusted basis
(Türkçe-İngilizce) Matrahın belirlenmesi için, yapılan ilave veya indirimlerden sonraki tutar Adjusted basis
(Türkçe-İngilizce) Mevduat sertifikaları Certificates of deposit
(Türkçe-İngilizce) Mevduat sertifikaları Certificates of deposit
(Türkçe-İngilizce) milli güvenliği karşı işlenen suçlar offences against national security
(Türkçe-İngilizce) Muhasebe Accounting
(Türkçe-İngilizce) Muhasebe Accounting
(Türkçe-İngilizce) Muhasebe ilkeleri Accounting principles
(Türkçe-İngilizce) Muhasebe ilkeleri Accounting principles
(Türkçe-İngilizce) Muhasebe kayıtları Accounting records
(Türkçe-İngilizce) Muhasebe kayıtları Accounting records
(Türkçe-İngilizce) Muhasebe politikası Accounting policy
(Türkçe-İngilizce) Muhasebe politikası Accounting policy
(Türkçe-İngilizce) Muhasebe usulü Accounting method
(Türkçe-İngilizce) Muhasebe usulü Accounting method
(Türkçe-İngilizce) Muhasebeci Accountant
(Türkçe-İngilizce) Muhasebeci Accountant
(Türkçe-İngilizce) Muhasebecilik Accuantancy
(Türkçe-İngilizce) Muhasebecilik Accuantancy
(Türkçe-İngilizce) Muhasebeleştirme yöntemi Accounting treatment
(Türkçe-İngilizce) Muhasebeleştirme yöntemi Accounting treatment
(Türkçe-İngilizce) Muhbir ikramiyesi Award of informer
(Türkçe-İngilizce) Muhbir ikramiyesi Award of informer
(Türkçe-İngilizce) Mukteza Advance rulling
(Türkçe-İngilizce) Mukteza Advance rulling
(Türkçe-İngilizce) mutabakat muhtırası memorandum of understanding
(Türkçe-İngilizce) Mücbir sebep Act of god
(Türkçe-İngilizce) Mücbir sebep Compelling circumstances
(Türkçe-İngilizce) Mücbir sebep Force majeure
(Türkçe-İngilizce) Mücbir sebep Act of god
(Türkçe-İngilizce) Mücbir sebep Compelling circumstances
(Türkçe-İngilizce) Mücbir sebep Force majeure
(Türkçe-İngilizce) müsadere confiscation
(Türkçe-İngilizce) müsadere edilen malın paylaşımı asset sharing
(Türkçe-İngilizce) Müşteri Customer
(Türkçe-İngilizce) Müşteri Customer
(Türkçe-İngilizce) müşteri profili (iş, meslek, ticari faaliyet açısından) customer profile
(Türkçe-İngilizce) Müşterini tanı know your client (KYC)
(Türkçe-İngilizce) Müşterini tanı know your customer (KYC)
(Türkçe-İngilizce) müşterinin kimliğinin tespiti customer identifaction
(Türkçe-İngilizce) müşterinin tanınmasına ilişkin tedbirler Customer Due Diligence (CDD) measures
(Türkçe-İngilizce) Müzayede salonu Auction room
(Türkçe-İngilizce) Müzayede salonu Auction room
(Türkçe-İngilizce) Müzayede, açık artırma Auction
(Türkçe-İngilizce) Müzayede, açık artırma Auction
(Türkçe-İngilizce) Nafaka Alimony
(Türkçe-İngilizce) Nafaka Alimony
(Türkçe-İngilizce) Nakit Cash
(Türkçe-İngilizce) Nakit Cash
(Türkçe-İngilizce) Nakit akım tablosu Cash flow statement
(Türkçe-İngilizce) Nakit akım tablosu Cash flow statement
(Türkçe-İngilizce) Nakit akışı Cash flow
(Türkçe-İngilizce) Nakit akışı Cash flow
(Türkçe-İngilizce) Nakit benzerleri Cash equivalents
(Türkçe-İngilizce) Nakit benzerleri Cash equivalents
(Türkçe-İngilizce) Nakit çıkışı Cash outflow
(Türkçe-İngilizce) Nakit çıkışı Cash outflow
(Türkçe-İngilizce) Nakit esası Cash basis
(Türkçe-İngilizce) Nakit esası Cash basis
(Türkçe-İngilizce) Nakit fiyat eşdeğeri Cash price equivalent
(Türkçe-İngilizce) Nakit fiyat eşdeğeri Cash price equivalent
(Türkçe-İngilizce) Nakit girişi Cash inflow
(Türkçe-İngilizce) Nakit girişi Cash inflow
(Türkçe-İngilizce) nakit işlem bildirimi cash transaction report
(Türkçe-İngilizce) nakit işlem bildirimi currencye transaction report
(Türkçe-İngilizce) nakit kaçakçılığı currency smuggling
(Türkçe-İngilizce) nakit kurye cash courier
(Türkçe-İngilizce) Nakit mevcudu Cash on hand
(Türkçe-İngilizce) Nakit mevcudu Cash on hand
(Türkçe-İngilizce) Nakit ödemeler Cash payments
(Türkçe-İngilizce) Nakit ödemeler Cash payments
(Türkçe-İngilizce) Nakit ve Nakit Benzerleri Cash and cash equivalents
(Türkçe-İngilizce) Nakit ve Nakit Benzerleri Cash and cash equivalents
(Türkçe-İngilizce) narkoterörizm Narcoterrorism
(Türkçe-İngilizce) Net değer artışı Net appreciation
(Türkçe-İngilizce) Net değer artışı Net appreciation
(Türkçe-İngilizce) Net dönem karı/zararı Current year net profit/loss
(Türkçe-İngilizce) Net dönem karı/zararı Current year net profit/loss
(Türkçe-İngilizce) Nihai tarhiyat Final assessment
(Türkçe-İngilizce) Nihai tarhiyat Final assessment
(Türkçe-İngilizce) nüfus bilgileri census information
(Türkçe-İngilizce) organize suç organised crime
(Türkçe-İngilizce) organize suç örgütü organised crime group
(Türkçe-İngilizce) Organize suç örgütüne katılma Participation in an organised criminal group
(Türkçe-İngilizce) Ortaklık sözleşmesi Articles of partnership
(Türkçe-İngilizce) Ortaklık sözleşmesi Articles of partnership
(Türkçe-İngilizce) Ortalama kar hadleri Average profit margins
(Türkçe-İngilizce) Ortalama kar hadleri Average profit margins
(Türkçe-İngilizce) Ortalama maliyet Average cost
(Türkçe-İngilizce) Ortalama maliyet Average cost
(Türkçe-İngilizce) Ödeme gücü Ability to pay
(Türkçe-İngilizce) Ödeme gücü Ability to pay
(Türkçe-İngilizce) Ödeme gücü ilkesi Ability to pay principle
(Türkçe-İngilizce) Ödeme gücü ilkesi Ability to pay principle
(Türkçe-İngilizce) Ödeme ihbarı Advice of payment
(Türkçe-İngilizce) Ödeme ihbarı Advice of payment
(Türkçe-İngilizce) Ödenmemiş veya tahsil edilmemiş vergiler Arrears taxes
(Türkçe-İngilizce) Ödenmemiş veya tahsil edilmemiş vergiler Arrears taxes
(Türkçe-İngilizce) Ödenmeyen borç nedeniyle hapsen tazyik Arrest for debt
(Türkçe-İngilizce) Ödenmeyen borç nedeniyle hapsen tazyik Arrest for debt
(Türkçe-İngilizce) Ödenmiş sermaye Paid-in capital
(Türkçe-İngilizce) Ödenmiş sermaye Paid-in capital
(Türkçe-İngilizce) öncül suç predicate offence
(Türkçe-İngilizce) öncül suç faili predicate offender
(Türkçe-İngilizce) öncül suçu işleyenin kara para aklaması self money launderer
(Türkçe-İngilizce) özel belgede sahtecilik forgery on private documents
(Türkçe-İngilizce) Özel bir alandan sağlandığı belirtilen gelir Attributable profits
(Türkçe-İngilizce) Özel bir alandan sağlandığı belirtilen gelir Attributable profits
(Türkçe-İngilizce) Özel bir gideri finanse etmek için alınan vergi Appropriated tax
(Türkçe-İngilizce) Özel bir gideri finanse etmek için alınan vergi Appropriated tax
(Türkçe-İngilizce) Özel hesap dönemi Special accounting period
(Türkçe-İngilizce) Özel hesap dönemi Special accounting period
(Türkçe-İngilizce) özel soruşturma teknikleri special investigative techniques
(Türkçe-İngilizce) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Investments accounted with equity method
(Türkçe-İngilizce) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Investments accounted with equity method
(Türkçe-İngilizce) Özkaynaklar Equity
(Türkçe-İngilizce) Özkaynaklar Equity
(Türkçe-İngilizce) Para birimi Currency unit
(Türkçe-İngilizce) Para birimi Currency unit
(Türkçe-İngilizce) para transferi yapan kuruluş money remitter
(Türkçe-İngilizce) Parada sahtecilik counterfeiting currency
(Türkçe-İngilizce) Paylara ilişkin primler/iskontolar Share premiums/Discounts
(Türkçe-İngilizce) Paylara ilişkin primler/iskontolar Share premiums/Discounts
(Türkçe-İngilizce) Peşin ödeme Advance payment
(Türkçe-İngilizce) Peşin ödeme Advance payment
(Türkçe-İngilizce) Peşin Ödenmiş Giderler Prepaid expenses
(Türkçe-İngilizce) Peşin Ödenmiş Giderler Prepaid expenses
(Türkçe-İngilizce) Peşin vergi Advance tax
(Türkçe-İngilizce) Peşin vergi Advance tax
(Türkçe-İngilizce) piyasa manipulasyonu market manipulation
(Türkçe-İngilizce) politik nüfuz sahibi kişiler politically exposed person
(Türkçe-İngilizce) Raporlama Birimi Reporting unit
(Türkçe-İngilizce) Raporlama Birimi Reporting unit
(Türkçe-İngilizce) Re’sen tarhiyat Assessment by estimation
(Türkçe-İngilizce) Re’sen tarhiyat Assessment by estimation
(Türkçe-İngilizce) rehin alma hostage taking
(Türkçe-İngilizce) resmi belgede sahtecilik forgery on official documents
(Türkçe-İngilizce) risk esaslı yaklaşım risk based approach
(Türkçe-İngilizce) Riskten korunma kazancı/zararı Gains/losses on Hedge
(Türkçe-İngilizce) Riskten korunma kazancı/zararı Gains/losses on Hedge
(Türkçe-İngilizce) rüşvet bribery
(Türkçe-İngilizce) Sahte, naylon işlemler Artificial transaction
(Türkçe-İngilizce) Sahte, naylon işlemler Artificial transaction
(Türkçe-İngilizce) sahtecilik counterfeiting
(Türkçe-İngilizce) Satın alma maliyeti Cost of purchase
(Türkçe-İngilizce) Satın alma maliyeti Cost of purchase
(Türkçe-İngilizce) Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar Non-current assets held for sale
(Türkçe-İngilizce) Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar Non-current assets held for sale
(Türkçe-İngilizce) Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler Liabilities from assets held for sale
(Türkçe-İngilizce) Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler Liabilities from assets held for sale
(Türkçe-İngilizce) Satış hesabı Account sales
(Türkçe-İngilizce) Satış hesabı Account sales
(Türkçe-İngilizce) savcı prosecuter
(Türkçe-İngilizce) Senet karşılığı avans Advance against bill
(Türkçe-İngilizce) Senet karşılığı avans Advance against bill
(Türkçe-İngilizce) Sermaye Capital
(Türkçe-İngilizce) Sermaye Capital
(Türkçe-İngilizce) Sermaye artırımı Capital contribution
(Türkçe-İngilizce) Sermaye artırımı Capital contribution
(Türkçe-İngilizce) Sermaye kazancı Capital gain
(Türkçe-İngilizce) Sermaye kazancı Capital gain
(Türkçe-İngilizce) sırrın ifşası disclosure of secret
(Türkçe-İngilizce) siber (elektronik) para cybermoney
(Türkçe-İngilizce) siber (elektronik) suç cybercrime
(Türkçe-İngilizce) silahlı organize suç örgütü armed organized criminal groups
(Türkçe-İngilizce) soygun robbery
(Türkçe-İngilizce) Sözleşmenin fesli Annulment of contract
(Türkçe-İngilizce) Sözleşmenin fesli Contract
(Türkçe-İngilizce) Sözleşmenin fesli Annulment of contract
(Türkçe-İngilizce) Sözleşmenin fesli Contract
(Türkçe-İngilizce) standart koyucu standart settler
(Türkçe-İngilizce) Standart oran Standart rate
(Türkçe-İngilizce) Standart oran Standart rate
(Türkçe-İngilizce) Stoklar Inventories
(Türkçe-İngilizce) Stoklar Inventories
(Türkçe-İngilizce) Stokların maliyeti Cost of inventories
(Türkçe-İngilizce) Stokların maliyeti Cost of inventories
(Türkçe-İngilizce) suç geliri proceeds of crime
(Türkçe-İngilizce) suç gelirlerini gizleme concealing of proceeds of crime
(Türkçe-İngilizce) suç gelirlerinin dönüştürülmesi conversion of proceeds of crime
(Türkçe-İngilizce) suç gelirlerinin maskelenmesi disguising of proceeds of crime
(Türkçe-İngilizce) suç istihbaratı (kolluk istihbaratı) crime intelligence
(Türkçe-İngilizce) suçluların iadesi extradition
(Türkçe-İngilizce) Süper indirimli oran (%0) Super reduced rate
(Türkçe-İngilizce) Süper indirimli oran (%0) Super reduced rate
(Türkçe-İngilizce) süreklilik arz etmeyen işlem occasional transaction
(Türkçe-İngilizce) Şerefiye Goodwill
(Türkçe-İngilizce) Şerefiye Goodwill
(Türkçe-İngilizce) Şirket birleşmesi Merger
(Türkçe-İngilizce) Şirket birleşmesi Merger
(Türkçe-İngilizce) Şirket tepe yöneticisi Chief executive officer (CEO)
(Türkçe-İngilizce) Şirket tepe yöneticisi Chief executive officer (CEO)
(Türkçe-İngilizce) Şirket varlıkları Corporate asset
(Türkçe-İngilizce) Şirket varlıkları Corporate asset
(Türkçe-İngilizce) şüpheli eylem bildirimi suspicious action report (SAR)
(Türkçe-İngilizce) şüpheli işlem suspicious transaction
(Türkçe-İngilizce) şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) suspicious transaction report (STR)
(Türkçe-İngilizce) tabela banka shell bank
(Türkçe-İngilizce) tabela şirketler shell companies
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk Accural
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk Accural
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk dönemi Assessment period
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk dönemi Assessment period
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk eden Accured
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk eden Accured
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk eden gelir Accured income
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk eden gelir Accured income
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk esası Accural basis (method)
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk esası Accural basis (method)
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk esaslı muhasebe Accural accounting
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk esaslı muhasebe Accural accounting
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk etmiş faiz Accured interest
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk etmiş faiz Accured interest
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk etmiş giderler Accured expenses
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk etmiş giderler Accured expenses
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk etmiş vergiler Accured taxes
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk etmiş vergiler Accured taxes
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk fişi Accural form
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk fişi Assessment form
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk fişi Accural form
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk fişi Assessment form
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk ihbarnamesi Assessment notice
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk ihbarnamesi Assessment notice
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk işlemleri Accural proceedings
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk işlemleri Assessment procedures
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk işlemleri Accural proceedings
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk işlemleri Assessment procedures
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk memuru Assessment officer
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk memuru Assessment officer
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk yeri Place of assessment
(Türkçe-İngilizce) Tahakkuk yeri Place of assessment
(Türkçe-İngilizce) Tahsilat Collection
(Türkçe-İngilizce) Tahsilat Collection
(Türkçe-İngilizce) Takdir edilen kıymet Apraisal value
(Türkçe-İngilizce) Takdir edilen kıymet Apraisal value
(Türkçe-İngilizce) Takdir edilen kıymet (daha çok bir gayrimenkulün vergiye esas değerini belirlemeye yönelik olarak) Assessed value
(Türkçe-İngilizce) Takdir edilen kıymet (daha çok bir gayrimenkulün vergiye esas değerini belirlemeye yönelik olarak) Assessed value
(Türkçe-İngilizce) Tasarruf yetkisi, vekaletname Powers of appoinment
(Türkçe-İngilizce) Tasarruf yetkisi, vekaletname Powers of appoinment
(Türkçe-İngilizce) Taşınmaz eklentisi, teferruatı Accessory of immovable property
(Türkçe-İngilizce) Taşınmaz eklentisi, teferruatı Accessory of immovable property
(Türkçe-İngilizce) temel tavsiyeler key recommendations
(Türkçe-İngilizce) Temlik senedi Deeds of arrangement
(Türkçe-İngilizce) Temlik senedi Deeds of arrangement
(Türkçe-İngilizce) terör Terror
(Türkçe-İngilizce) terör eylemi terrorist act
(Türkçe-İngilizce) terör örgütü terrorist organisation
(Türkçe-İngilizce) terör saldırısı terrorist attack
(Türkçe-İngilizce) Terörist Terrorist
(Türkçe-İngilizce) teröristlerin için güvenli barınma yerleri safe house
(Türkçe-İngilizce) Terörizm Terrorism
(Türkçe-İngilizce) terörizme karşı counterterrorism
(Türkçe-İngilizce) terörizmin finansmanı financing of terrorism
(Türkçe-İngilizce) terörizmle mücadele düzenlemeleri counterterrorism regulations
(Türkçe-İngilizce) terörün finansmanı terrorist financing
(Türkçe-İngilizce) terörün finansmanı suçu terrorist financing offence
(Türkçe-İngilizce) Ticari Alacaklar Trade receivables
(Türkçe-İngilizce) Ticari Alacaklar Trade receivables
(Türkçe-İngilizce) Ticari borçlar Commercial loans
(Türkçe-İngilizce) Ticari borçlar Trade payables
(Türkçe-İngilizce) Ticari borçlar Commercial loans
(Türkçe-İngilizce) Ticari borçlar Trade payables
(Türkçe-İngilizce) Ticari mal Commodity
(Türkçe-İngilizce) Ticari mal Commodity
(Türkçe-İngilizce) Toplam varlıklar Total assets
(Türkçe-İngilizce) Toplam varlıklar Total assets
(Türkçe-İngilizce) Toplam yükümlükler/kaynaklar Total liabilities
(Türkçe-İngilizce) Toplam yükümlükler/kaynaklar Total liabilities
(Türkçe-İngilizce) toplu transfer batch transfer
(Türkçe-İngilizce) Türev Araçlar Derivative financial instruments
(Türkçe-İngilizce) Türev Araçlar Derivative financial instruments
(Türkçe-İngilizce) tüzel kişi legal person (entity)
(Türkçe-İngilizce) tüzel kişiler için güvenlik tedbirleri security measures for corporate bodies
(Türkçe-İngilizce) Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü International Ogranization of Securities Commissions
(Türkçe-İngilizce) Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği International Association of Insurance Supervisors
(Türkçe-İngilizce) uluslararası terorism international terrorism
(Türkçe-İngilizce) uluslararası terörizm international terrorism
(Türkçe-İngilizce) uyum görevlisi compliance officer
(Türkçe-İngilizce) uyuşturcu madde narcotics
(Türkçe-İngilizce) uyuşturucu suçları drug offeces
(Türkçe-İngilizce) uyuşturucu ticareti drug trafficking
(Türkçe-İngilizce) uyuyan veri (daha sonra kullanılmak üzere depolanın veri) sleeping data
(Türkçe-İngilizce) Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Current portion of long term borrowings
(Türkçe-İngilizce) Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Current portion of long term borrowings
(Türkçe-İngilizce) Uzun vadeli borçlar Long term borrowings
(Türkçe-İngilizce) Uzun vadeli borçlar Long term borrowings
(Türkçe-İngilizce) Uzun vadeli yükümlülükler Long term liabilities
(Türkçe-İngilizce) Uzun vadeli yükümlülükler Long term liabilities
(Türkçe-İngilizce) Ülke çapında herkese veya herşeye uygulanan Across-the-board
(Türkçe-İngilizce) Ülke çapında herkese veya herşeye uygulanan Across-the-board
(Türkçe-İngilizce) ülke içinde yapılan transfer domestic transfer
(Türkçe-İngilizce) Vadesi geçtiği halde ödenmeyen borçlar Arrears
(Türkçe-İngilizce) Vadesi geçtiği halde ödenmeyen borçlar Arrears
(Türkçe-İngilizce) Vadesinde ödenmeyen vergilere yönelik tedbirler Anti delinquency measures
(Türkçe-İngilizce) Vadesinde ödenmeyen vergilere yönelik tedbirler Anti delinquency measures
(Türkçe-İngilizce) vakıf faundation
(Türkçe-İngilizce) Varlık Asset
(Türkçe-İngilizce) Varlık Asset
(Türkçe-İngilizce) Varlıklar Assets
(Türkçe-İngilizce) Varlıklar Assets
(Türkçe-İngilizce) vergi cennetleri tax havens
(Türkçe-İngilizce) Vergi indirimi, terkin, silme Abatement of tax
(Türkçe-İngilizce) Vergi indirimi, terkin, silme Abatement of tax
(Türkçe-İngilizce) vergi kaçırma tax evasion
(Türkçe-İngilizce) Vergi kaçırmaya teşebbüs etmek Attemt to avade tax
(Türkçe-İngilizce) Vergi kaçırmaya teşebbüs etmek Attemt to avade tax
(Türkçe-İngilizce) Vergi kanunlarının uygulanması Aplication of tax laws
(Türkçe-İngilizce) Vergi kanunlarının uygulanması Aplication of tax laws
(Türkçe-İngilizce) Vergi sonrası gelir/kar After-tax income/profit
(Türkçe-İngilizce) Vergi sonrası gelir/kar After-tax income/profit
(Türkçe-İngilizce) Vergi sonrası tutar After-tax amount
(Türkçe-İngilizce) Vergi sonrası tutar After-tax amount
(Türkçe-İngilizce) Vergi suçuna iştirak Accessory to a tax crime
(Türkçe-İngilizce) Vergi suçuna iştirak Accessory to a tax crime
(Türkçe-İngilizce) Vergi ziaını önlemeye yönelik tedbirler Anti evasion measures
(Türkçe-İngilizce) Vergi ziaını önlemeye yönelik tedbirler Anti evasion measures
(Türkçe-İngilizce) Vergiden kaçınma Tax avoidance
(Türkçe-İngilizce) Vergiden kaçınma Tax avoidance
(Türkçe-İngilizce) vergiden kaçınma tax avoidance
(Türkçe-İngilizce) Vergiden kaçınmaya yönelik tedbirler Anti avoidance measures
(Türkçe-İngilizce) Vergiden kaçınmaya yönelik tedbirler Anti avoidance measures
(Türkçe-İngilizce) Verginin tahakkuku Accural of tax
(Türkçe-İngilizce) Verginin tahakkuku Accural of tax
(Türkçe-İngilizce) Verginin tarhı, tarhiyat Assessment
(Türkçe-İngilizce) Verginin tarhı, tarhiyat Assessment
(Türkçe-İngilizce) Veri tabanı Database
(Türkçe-İngilizce) Veri tabanı Database
(Türkçe-İngilizce) Vesaik karşılığı avans Advance against documents
(Türkçe-İngilizce) Vesaik karşılığı avans Advance against documents
(Türkçe-İngilizce) Yabancı para çevirim farkları Foreign currency translation differences
(Türkçe-İngilizce) Yabancı para çevirim farkları Foreign currency translation differences
(Türkçe-İngilizce) yağmalama pillage
(Türkçe-İngilizce) Yan ürün By-product
(Türkçe-İngilizce) Yan ürün By-product
(Türkçe-İngilizce) yanlış açıklama false disclosure
(Türkçe-İngilizce) yanlış beyan false declaration
(Türkçe-İngilizce) Yardım ve iştirak Aiding ant abetting
(Türkçe-İngilizce) Yardım ve iştirak Aiding ant abetting
(Türkçe-İngilizce) Yardımcı hesap Auxiliary account
(Türkçe-İngilizce) Yardımcı hesap Auxiliary account
(Türkçe-İngilizce) yargı çevresi jurisdiction
(Türkçe-İngilizce) yasadışı alıkoyma illegal restrain
(Türkçe-İngilizce) yasadışı gelir illegal proceed
(Türkçe-İngilizce) Yasadışı silah ticareti illicit arms trafficking
(Türkçe-İngilizce) yasadışı uyuşturucu madde drug
(Türkçe-İngilizce) Yaşlılık indirimi Age relief
(Türkçe-İngilizce) Yaşlılık indirimi Old age allowance (relief)
(Türkçe-İngilizce) Yaşlılık indirimi Age relief
(Türkçe-İngilizce) Yaşlılık indirimi Old age allowance (relief)
(Türkçe-İngilizce) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Investment properties
(Türkçe-İngilizce) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Investment properties
(Türkçe-İngilizce) Yatırım indirimi Investment tax allowance
(Türkçe-İngilizce) Yatırım indirimi Investment tax allowance
(Türkçe-İngilizce) Yatırımın maliyeti Cost of investment
(Türkçe-İngilizce) Yatırımın maliyeti Cost of investment
(Türkçe-İngilizce) Yediemin Custodian
(Türkçe-İngilizce) Yediemin Custodian
(Türkçe-İngilizce) Yeniden değerleme Revaluation
(Türkçe-İngilizce) Yeniden değerleme Revaluation
(Türkçe-İngilizce) Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/zararları Gains/losses on revaluation and remeasurement
(Türkçe-İngilizce) Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/zararları Gains/losses on revaluation and remeasurement
(Türkçe-İngilizce) Yeniden ölçüm Remeasurement
(Türkçe-İngilizce) Yeniden ölçüm Remeasurement
(Türkçe-İngilizce) yerinde ziyaret (ülke değerlendirmelerinin ilgili ülkede gerçekleştirilen kısmı) on site visit
(Türkçe-İngilizce) yerleştirme placement
(Türkçe-İngilizce) yetkili otoriteler competent authorities
(Türkçe-İngilizce) Yıllık Annuity
(Türkçe-İngilizce) Yıllık Annuity
(Türkçe-İngilizce) Yıllık izin Annual leave
(Türkçe-İngilizce) Yıllık izin Annual leave
(Türkçe-İngilizce) Yıllık olma esası Annualization
(Türkçe-İngilizce) Yıllık olma esası Annualization
(Türkçe-İngilizce) Yıllık ücret Annual wage
(Türkçe-İngilizce) Yıllık ücret Annual wage
(Türkçe-İngilizce) Yıllk kazanç Annual earning
(Türkçe-İngilizce) Yıllk kazanç Annual earning
(Türkçe-İngilizce) yoğunlaşma riski concentration risk
(Türkçe-İngilizce) Yolsuzluk corruption
(Türkçe-İngilizce) Yönetim giderleri administrative expenses
(Türkçe-İngilizce) Yönetim giderleri administrative expenses
(Türkçe-İngilizce) yükümlü obliged party
(Türkçe-İngilizce) yükümlü nezdinde hesabı olmaksızın işlem yapan müşteriler (gezici/geçici müşteri) walking/occasional customer
(Türkçe-İngilizce) Yükümlülükler / Kaynaklar (Bilanço) Liabilities
(Türkçe-İngilizce) Yükümlülükler / Kaynaklar (Bilanço) Liabilities
(Türkçe-İngilizce) yüzyüze görüşme (ülke değerlendirmesi sonucu yazılan taslak raporla ilgili olarak yapılan yüz yüze görüşme face to face meeting
(Türkçe-İngilizce) zimmet embezzlement